geeloranje.jpg

English version (Nederlands hieronder)

The call for papers has closed. To see which papers will be presented, take a look at our programme

This symposium invites participants to discuss anarchist approaches to collective responsibility in theory and practice. The concept 'collective responsibility' has received generous attention in philosophy and social sciences in the past few decades. Although political philosophers have engaged with the concept, explicitly anarchist discussions seem to be absent in academic discourse. However, it seems that anarchist ideas on collective responsibility could critically interrogate the current academic debates. For example, in debates in applied philosophy, collective responsibility is often used in a very narrow sense, only denoting state responsibility. Many other structured groups and institutions might also be collective agents that can be ascribed responsibility. 

Anarchist thinking, as a set of political theories critical of all hierarchical structures including the state, seems uniquely positioned to  think critically and creatively about the concept and practices of collective responsibility.  This symposium wants to address the current research gap by investigating the varied ways in which historical and contemporary anarchist movements have dealt with issues of collective responsibility. More than 100 years ago, Malatesta and Makhno already discussed its usefulness as a principle for anarchist organization in the context of the Platformist proposals. Contemporary anarchists also deal in much more practical ways with questions of collective responsibility and  responsibility distribution, often prompted by confrontations with urgent issues. At the beginning of the Covid-19 crisis, for example, some early anarchists responses included the development of networks of mutual aid as well as pleas for a sense of collective responsibility beyond state-enforced rules. Furthermore, community accountability processes, as developed by anarcha-feminists, provide an example of the ways in which anarchists put collective responsibility in practice. With this symposium, we want to bring together anarchists, philosophers, political theorists and other interested parties together for fruitful dialogue. 

This is an interdisciplinary event that welcomes contributions from all kinds of academic disciplines. Additionally, we especially want to encourage students, non-academics, and activists to participate. We also invite co-authored contributions.

Topics of contributions to this symposium may include:

 • Collective responsibility in historical anarchist debates (e.g. Platformism, syndicalism, …)
 • Collective agency, collective action & collective responsibility
 • The relationship between individual and collective responsibility in various strands of anarchism
 • (Collective) responsibility and non-hierarchical organization
 • Collective responsibility in various anarchist struggles, such as anarcha-feminism, queer & crip anarchism, eco-anarchism, ...
 • Taking (collective) responsibility in specific kinds of situations (e.g. anarchist accountability processes)
 • Anarchism and responsibility for public health (e.g. Covid-19)
 • Anarchism, biology and collectivity
 • Collective norms and responsibility
 • Consequences of failing to discharge individual or collective responsibilities

Submissions on other topics related to anarchist approaches to (collective) responsibility are also very welcome. If you are not sure whether your idea would be a good fit for the conference, feel free to contact us.

Practical details

Abstract length: max. 500 words (intended presentation duration: 20-25 minutes)

Submission: please prepare your abstract for blind review (i.e. no identifying information in the Word-document) send your abstract as an attachment to emma.moormann@uantwerpen.be. Please provide your name, contact information and institutional affiliation (if applicable) in the body of the email.  The preferred language is English. However, abstracts in Dutch will also be considered. 

Nederlandse versie

Nieuwe deadline: 15 januari 2023

Dit symposium nodigt deelnemers uit om te discussiëren over anarchistische benaderingen van collectieve verantwoordelijkheid in theorie en praktijk. Het concept 'collectieve verantwoordelijkheid' heeft de afgelopen decennia veel aandacht gekregen in filosofie en sociale wetenschappen. Hoewel politieke filosofen zich wel met het concept hebben beziggehouden, lijken expliciet anarchistische besprekingen ervan nog te ontbreken in het academisch discours. Anarchistische ideeën over collectieve verantwoordelijkheid lijken de huidige academische debatten echter kritisch te kunnen aanvullen. In debatten in de toegepaste filosofie wordt collectieve verantwoordelijkheid bijvoorbeeld vaak in zeer nauwe zin gebruikt, wanneer alleen de verantwoordelijkheid van de staat wordt bedoeld. Vele andere gestructureerde groepen en instellingen kunnen ook collectieve agenten zijn waaraan we collectieve verantwoordelijkheid kunnen toeschrijven.

Het anarchistische denken, als een geheel van politieke theorieën die kritisch staan tegenover alle hiërarchische structuren, inclusief de staat, lijkt bij uitstek geschikt om kritisch en creatief na te denken over het concept en de praktijk van collectieve verantwoordelijkheid. Dit symposium wil de huidige lacune in het onderzoek opvullen door verschillende manieren te onderzoeken waarop historische en hedendaagse anarchistische bewegingen zijn omgegaan met kwesties van collectieve verantwoordelijkheid. Meer dan 100 jaar geleden bespraken Malatesta en Makhno al het nut van het principe voor anarchistische organisatie in de context van de Platformistische voorstellen. Hedendaagse anarchisten houden zich ook op veel praktischere wijze bezig met vraagstukken van collectieve verantwoordelijkheid en de verdeling van verantwoordelijkheid, vaak ingegeven door confrontaties met urgente kwesties. Aan het begin van de Covid-19 crisis, bijvoorbeeld, waren er snelle reacties van anarchisten in de vorm van de ontwikkeling van netwerken van wederzijdse hulp en pleidooien voor een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid dat verder gaat dan door de staat opgelegde regels. Verder zijn de door anarcha-feministen ontwikkelde processen van 'community accountability' een voorbeeld van de manieren waarop anarchisten collectieve verantwoordelijkheid in praktijk brengen. Met dit symposium willen we anarchisten, filosofen, politieke theoretici en andere geïnteresseerden samenbrengen voor een vruchtbare dialoog.

Dit is een interdisciplinair evenement waar bijdragen uit allerlei academische disciplines welkom zijn. Daarnaast willen we vooral studenten, niet-academici en activisten aanmoedigen om deel te nemen. We staan ook open voor bijdrages van meerdere auteurs of collectieven.

Onderwerpen voor bijdragen aan dit symposium kunnen onder andere zijn:

 • Collectieve verantwoordelijkheid in historische anarchistische debatten (bv. platformisme, syndicalisme, ...) 
 • Collectief agentschap ('agency'), collectieve actie & collectieve verantwoordelijkheid
 • De relatie tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in verschillende stromingen van het anarchisme
 • (Collectieve) verantwoordelijkheid en niet-hiërarchische organisatie
 • Collectieve verantwoordelijkheid in verschillende anarchistische stromingen, zoals het anarcha-feminisme, queer & crip anarchisme, eco-anarchisme, ...
 • (Collectieve) verantwoordelijkheid nemen in specifieke soorten situaties (bijv. anarchistische verantwoordingsprocessen – 'accountability processes') 
 • Anarchisme en verantwoordelijkheid voor volksgezondheid (bv. Covid-19) 
 • Anarchisme, biologie en collectiviteit 
 • Collectieve normen en verantwoordelijkheid
 • Gevolgen van het niet nakomen van individuele of collectieve verantwoordelijkheden

Inzendingen over andere onderwerpen met betrekking tot anarchistische benaderingen van (collectieve) verantwoordelijkheid zijn ook zeer welkom. Als je niet zeker weet of je idee geschikt is voor de conferentie, neem dan gerust contact met ons op.

Praktische details

Lengte abstract: max. 500 woorden (beoogde duur van de presentatie: 20-25 minuten)

Inzending: maak je abstract klaar voor een anonieme review (d.w.z. geen identificerende informatie in het Word-document). Stuur het abstract als bijlage naar emma.moormann@uantwerpen.be. Vermeld je naam, contactinformatie en institutionele affiliatie (indien van toepassing) in de e-mail. 

De voorkeurstaal is Engels. Abstracts in het Nederlands worden echter ook in overweging genomen.