Waarvoor staat SEHPO

De onderzoeksgroep Social Epidemiology and Health Policy (SEHPO) heeft als doel om onderzoek uit te voeren op het vlak van sociale epidemiologie en gezondheidsbeleid. Dit onderzoek is voornamelijk beleidsondersteunend gericht. In het verleden waren medewerkers van SEHPO al betrokken bij de voorbereiding van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en dikke darmkanker. Op dit moment is SEHPO betrokken bij de Vlaamse Task Force Longkankerscreening, die een mogelijk Vlaams programma voor longkankerscreening voorbereidt.

Daarnaast doen medewerkers van SEHPO geregeld op vraag beleidsondersteunend onderzoek, zoals naar de geïnformeerde keuze bij de opsporing van aangeboren aandoeningen (vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) of rond elektronische sigaretten voor de Hoge Gezondheidsraad.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van SEHPO om ook op internationaal vlak onderzoek uit te voeren. Dat is op dit moment al uitgebreid het geval, zoals hieronder zal blijken.

Onderzoek

Wat sociale epidemiologie betreft, wordt binnen de onderzoeksgroep voornamelijk gewerkt op onderzoek naar middelengebruik, zowel legale (alcohol, tabak, geneesmiddelen) als illegale middelen (cannabis, cocaïne, heroïne, XTC, amfetamines,…). Dit onderzoek gebeurt in diverse groepen van de maatschappij (minderjarigen, studenten, ouderen, sekswerkers, geverbaliseerden). Dit onderzoek gebeurt op zowel lokaal niveau (stad, provincie), als op Vlaams en federaal en ook internationaal niveau. Op Vlaams niveau wordt er, in samenwerking met de Vereniging voor Alcohol en andere Drugs (VAD) om de vier jaar een grootschalige enquête gehouden naar het middelengebruik bij de Vlaamse studenten. Internationaal was de onderzoeksgroep betrokken bij het grootschalige onderzoek naar de ‘Social Norms Approach’ voor druggebruik binnen het ‘SNIPE’-project (Social Norms Intervention for the Prevention of substancE use in students). Hierbij waren zeven landen betrokken: Duitsland, Denemarken, UK, Spanje, Slovakije, Turkije en België.

Op dit ogenblik loopt een onderzoek met de Social Norms Approach in de EU-regio Maas-Rijn, waarbij SEHPO intensief betrokken is https://www.interregemr.eu/projecten/euprevent-sna-nl (Interreg project).

Binnen SEHPO worden twee doctoraten begeleid rond oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen (b.v. methylfenidaat) bij studenten.

Vanaf 1 januari 2021 is er binnen SEHPO ook een Leerstoel Reinier de Graaf Jongeren & Alcohol, waarvoor ook een doctoraatsstudent rond jongeren en alcohol zal werken.

Wat gezondheidsbeleid betreft, wordt binnen SEHPO heel veel onderzoek gedaan naar kankerscreening, zoals hierboven reeds vermeld. Het gaat dan om zowel borst-, baarmoederhals-, dikkedarm- als longkankerscreening. Binnen SEHPO zijn er vijf doctoraatsstudenten uit verschillende landen (Niger, Zuid-Afrika, UK, Vietnam, China) werkzaam op het thema kankerscreening.

Ook de programma-manager voor het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker (georganiseerd door het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) is verbonden aan SEHPO. In kader van dit Bevolkingsonderzoek wordt er o.m. onderzoek gevoerd naar efficiëntieverhoging van de screening en motieven voor (niet-) deelname.

Daarnaast wordt gewerkt op vaccinatiebeleid in ontwikkelingslanden via NESI.

Verder is milieu-epidemiologie een belangrijke topic. Het milieu-epidemiologisch onderzoek richt zich op de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, klimaatverandering, groene ruimten en het microbioom in het milieu. De groep is (en was) betrokken bij internationale onderzoeken naar geografische variantie, tijdstrends en risicofactoren voor allergische aandoeningen bij kinderen en volwassenen. De groep was betrokken bij de "International Study of Astma and Allergies in Children" (ISAAC http://isaac.auckland.ac.nz/) en leidt de Antwerpse centra van de "European Community Respiratory Health Survey" (ECRHS: www. .ecrhs.org). Momenteel leidt SEHPO de werkgroep van de ECRHS die zich richt op de effecten van blootstelling aan het binnenmilieu. Leden van SEHPO zijn ook actief betrokken bij de werkgroep buitenmilieu van de ECRHS. In 1997-2001 startte de groep de PIPO-geboortecohorte (“Prospective project on the Influence of Perinatal factors on the Occurrence of asthma and allergies”). Deze geboortecohorte omvatte initieel 1128 pasgeborenen en hun moeders. De deelnemers werden opgevolgd tot op het moment dat de kinderen de leeftijd van 15 jaar bereikten. In 2021-2022 zal een nieuwe opvolging van de PIPO-geboortecohorte plaatsvinden. SEHPO is daarnaast betrokken bij verschillende andere projecten rond milieu-epidemiologie in samenwerking met onderzoekscentra in en buiten België.

Opleidingen

Medewerkers van SEHPO zijn betrokken bij diverse opleidingen: Master Epidemiologie, Bachelor en Master Geneeskunde, Master Global Health, Bachelor en Master Biomedische Wetenschappen, Master na Master Jeugdgezondheidszorg, Master na Master Bedrijfsgezondheidszorg, Opleiding Verzekeringsgeneeskunde, Opleiding Tabakologen, en Master in de Milieuwetenschap.