Inleiding/Introduction

Op initiatief van de onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Universiteit Antwerpen wordt de zesde editie van de jaarlijkse doctorandiconferentie georganiseerd op 20 mei 2016. Deze conferentie is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de KU Leuven, de Universiteit Hasselt en de Universiteit Gent en wordt georganiseerd met financiële steun van de Vlaamse overheid. Dit jaar werd gekozen voor het thema ‘Democratische legitimiteit zonder Parlement: feit of fictie?’  

Zeven jonge onderzoekers zullen een presentatie houden in uiteenlopende domeinen. Zo komen legitimiteit in het (Europese) migratierecht aan bod, het sportrecht en het energierecht. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de legitimiteit van rechtersrecht in het algemeen, en van lokale besturen in het bijzonder. Dit jaar heeft de conferentie ook een belangrijke internationale dimensie, dankzij een samenwerking met het Europa Instituut in Firenze en de Deusto Universiteit in Bilboa. Zo zijn voor het eerst buitenlandse onderzoekers betrokken bij de conferentie. De voormiddag van de conferentie verloopt zodoende volledig in het Engels, waar in de namiddag meer aandacht wordt besteed aan de specifiek Belgische context en ook presentaties in het Nederlands zullen worden gehouden. Elke spreker heeft een bijdrage geschreven in een speciaal themanummer (dubbeleditie) van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht dat beschikbaar is op de dag van de conferentie. 

Under the auspices of the Government & Law Research Group of the University of Antwerp, we proudly present the sixth edition of the yearly doctoral conference on May 20, 2016. This conference is the result of fruitful cooperation between the University Antwerp, the KU Leuven, Hasselt University and Ghent University and is funded by the Flemish government. This year the theme of the conference is: ‘Democratic legitimation without Parliament: fact or fiction?’

Seven young researchers will present their research in various legal fields. As such, the topics of legitimacy in European asylum law, sports law and energy law are discussed. Furthermore, the conference will focus on legitimacy of judicial law making in general and of local government in specific. This year, an international dimension was added to the conference, thanks to the cooperation with international researchers from the European University Institute of Florence and of the Deusto University of Bilbao. The morning session will therefore take place in English. The afternoon session, which focuses more specifically on the Belgian context, will be held in Dutch. Each speaker has written an article in a special edition of the Journal for Governance studies and Public Law (Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht) that will be available on the conference.

Program/Programma

PROGRAMMA VOORMIDDAG

9.00u: Onthaal met koffie 

Sessie 1: Legitimacy through Courts and Human Rights

9.15u: Verwelkoming door Marleen Maes (rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gastprofessor migratie- en migrantenrecht Universiteit Antwerpen) 

9.30u: Virginia Passalacqua (Europa Instituut Firenze)   - El Dridi upside down: a case of legal mobilization for undocumented migrants’ rights in Italy

10.00u: Wessel Wijtvliet (Katholieke Universiteit Leuven) - The Judicialization of Politics as a Challenge to Judicial Lawmaking

10.30u: Koffiepauze

10.50u: David Fernandez Rojo - The introduction of an individual complaint mechanism within FRONTEX: Two steps forward, one step back

11.20u: Charlotte Coenen - The influence of the Court of Justice of the European Union on the Common European Asylum System: Blessing or Curse? Recent jurisprudence explored.

11.50u: Discussie

12.30u: Lunch

PROGRAMMA NAMIDDAG

Sessie 2: Legitimiteit met 'minder Parlement' in België 

14.00u: Verwelkoming door Herman De Croo (Minister van Staat, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open VLD, voormalig voorzitter Federaal Parlement, Professor Emeritus aan de rechtsfaculteit, VUB)

14.15u: Cedric Jenart - Zelfregulering en de bescherming van grondrechten: de casus van doping in de elitesport

14.45u: Laura De Deyne - Het “democratische deficit” van onafhankelijke energieregulatoren en de rol van het parlement

15.15u: Stef Keunen - Lokale autonomie als (essentieel) kenmerk voor de democratische legitimiteit van lokale besturen

15.45u: Discussie

16.15u: Slotwoord

16.30u: Receptie

 

PROGRAM MORNING (English)

9.00h: Welcome with coffee

Session 1: Legitimacy through Courts and Human Rights?

9.15h: Welcome by Marleen Maes (judge at the Council for Alien Law Litigation, Visiting professor Migrant Law University of Antwerp)  

9.30h: Virginia Passalacqua (European University Institute Florence) - El Dridi upside down: a case of legal mobilization for undocumented migrants’ rights in Italy 

10.00h: Wessel Wijtvliet (KU Leuven) - The Judicialization of Politics as a Challenge to Judicial Lawmaking 

10.30h: Coffee break

10.50h: David Fernandez Rojo - The introduction of an individual complaint mechanism within FRONTEX: Two steps forward, one step back 

11.20h: Charlotte Coenen - The influence of the Court of Justice of the European Union on the Common European Asylum System: Blessing or Curse? Recent jurisprudence explored. 

11.50h: Discussion

12.30h: Lunch 

 

PROGRAM AFTERNOON (Dutch)

Session 2: Legitimacy with ‘less Parliament’ in Belgium

14.00h: Welcome by Herman De Croo (Minister of State, member of Flemish Parliament for Open VLD, former president of the Belgian Federal Parliament, Professor Emeritus of Law VUB) 

14.15h: Cedric Jenart - Self-regulation and the protection of human rights: the case of doping in professional sports

14.45h: Laura De Deyne  - The democratic deficit of independent energy regulators and the role of Parliament

15.15h: Stef Keunen - Local autonomy as essential aspect of democratic legitimacy of local governments

15.45h: Discussion

16.15h: Conclusion

16.30h: Reception

Inschrijving/Registration

Praktische informatie/Practical Information

Tijd: 9.00u-16.30u met aansluitend receptie

Plaats: Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Deelname: gratis (inclusief lunch, koffiepauze en receptie) eerste 50 ingeschrevenen ontvangen een dubbelnummer van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht met de bijdragen van de sprekers.

Time: 9.00h -16.30h followed by a reception

Venue: University of Antwerp, Hof van Liere, Prinsstraat 13, Antwerp

Participation: free of charge (Lunch, coffee break and reception included). The 50 first registered participants receive a printed copy of the special edition of the Journal for Governance studies and Public Law (Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht) with speaker contributions.