COVID-19 interactie monitoring

Universiteit Antwerpen voert met toelating van de Stad Antwerpen wetenschappelijk onderzoek uit naar de implementatie van de social distancing maatregel ingevolge COVID-19. Dit gedurende de maanden juni t.e.m. november 2020. Universiteit Antwerpen wenst op die manier bij te dragen aan een gedegen advies voor de volgende fases van een exitstrategie of het (her)nemen van bepaalde maatregelen. Het project maakt hiervoor gebruik van camera’s op de Antwerpse Meir die beelden capteren, de locaties van passanten registreren en analyseren.

 

Doel en onderzoeksopzet

In tijden van COVID-19 ontwikkelt zich een nieuwe samenleving waarin voldoende social distancing moet gerespecteerd worden. De volgende maanden zal het economische en maatschappelijke leven zich terug herstellen op verschillende plaatsen: winkelstraten, musea, zee en andere toeristische plaatsen. 

Hiervoor is het nodig om een accuraat beeld te krijgen op hoe social distancing maatregelen worden geïmplementeerd en hoe het aantal interacties wordt beperkt. Dergelijke inzichten hebben verschillende korte termijn en lange termijn toepassingen zowel in een COVID-19 context als erbuiten:

  1. Het laat toe om correct te adviseren rond het implementeren van volgende fases van een exitstrategie of het (her)nemen van bepaalde maatregelen. 
  2. Het laat toe om betere voorspellingen te maken naar de toekomst toe rond de verdere evolutie van het aantal infecties. Dit kan als basis dienen voor andere wetenschappers die wiskundige modellen hiervoor ontwikkelen. 
  3. We krijgen een beter zicht op hoe bezoekers en inwoners aan een stad zich verplaatsen doorheen de stad. In die zin is dit een extra heterogene sensor die wordt gekoppeld aan het reeds bestaande CityFlows project, waarin de IDLab onderzoeksgroep reeds participeert. 

De meest accurate manier om op grote schaal dergelijke interacties te monitoren (zonder het bestaan van specifieke wearables), is door middel van cameratechnologie. De IDLab onderzoeksgroep onderzoekt momenteel hoe machine learning technieken op de camera kunnen geplaatst worden zodat enkel samenvattende gegevens de camera verlaten en toch nog anonieme correlaties tussen camera’s kunnen gemaakt worden. Daarnaast kijken we hoe een set van heterogene bronnen met soms mindere accuraatheid (bv. zendmastbevragingen, tellingen op basis van WiFi) kunnen gebruikt worden als predictor voor algemene interacties 

Om dit onderzoek uit te voeren is er echter nood aan zogeheten referentiedata. Om te kunnen bevestigen dat de technieken die we ontwikkelen daadwerkelijk correct kunnen voorspellen, hebben we momenteel toegang nodig tot de ruwe camerabeelden. In een eerste fase zien we namelijk nog verschillende misclassificaties die we hiermee willen wegfilteren (bv. mensen met fietsen in de hand, mensen met buggy, enz.) Daarnaast is ook een validatie van de techniek op straat nodig. Voor vragen omtrent het project kan je ons bereiken via e-mail op interactiemonitoring@idlab.uantwerpen.be.

 

Beeldverwerking binnen dit project

Gegevens worden binnen dit project:

  • geanonimiseerd;
  • beschermd tegen diefstal en hacking;
  • volledig volgens de GDPR-wetgeving verwerk.

Gegevenstoegang wordt contractueel en technisch beperkt tot werknemers van verantwoordelijken of verwerkers die werken aan een beschreven doel voor verwerking.

De beelden worden uitsluitend gebruikt in het kader van dit project. De verwerking gebeurt onder toezicht van de DPO van Universiteit Antwerpen. Universiteit Antwerpen werkt voor de ontvangst van geanonimiseerd beeldmateriaal samen met Robovision, die wordt ingeschakeld als Verwerker. Robovision zal aan de hand van een software-algoritme de via Securitas, haar subverwerker, ontvangen ruwe camerabeelden een vertaalslag maken van deze camerabeelden in 2D coördinaten. Universiteit Antwerpen heeft de nodige afspraken gemaakt met Robovision en Securitas aan de hand van een Verwerkersovereenkomst.

 

Privacy binnen dit project

Het Project gebruikt met de toestemming van de Stad Antwerpen camerabeelden om na te gaan in welke mate passanten zich houden aan de Social Distancing maatregel waarbij een afstand van 1,5m wordt aanbevolen.

De Universiteit Antwerpen is enkel geïnteresseerd in de implementatie van voormelde afstandsregel en niet in de identiteit van mensen op straat. Daarvoor werkt zij met geanonimiseerd beeldmateriaal in 2D coördinaten waarbij geen enkel individu kan worden herkend.

Rechtsgrond voor de verwerking

Voor de verwerking van geanonimiseerd beeldmateriaal doet de Universiteit Antwerpen beroep op de artt. 6 e) (algemeen belang) juncto art. 9 j) (wetenschappelijk onderzoek) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Verantwoordelijkheid en verwerking

Universiteit Antwerpen onderschrijft het belang van de bescherming van jouw privacy. Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar rector Prof. Dr. H. Van Goethem wordt hierbij aangeduid als de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van (geanonimiseerde) camerabeelden tijdens het Project. Voor vragen kan je ons bereiken via e-mail op privacy@uantwerpen.be. De Functionaris voor Gegevensbescherming is Dhr. Koen Pepermans en is bereikbaar op het voormelde e-mailadres.

Universiteit Antwerpen werkt voor de ontvangst van geanonimiseerd beeldmateriaal samen met ROBOVISION die wordt ingeschakeld als Verwerker. ROBOVISION zal aan de hand van een software-algoritme de via SECURITAS, haar Subverwerker, ontvangen ruwe camerabeelden een vertaalslag maken van deze camerabeelden in 2D coördinaten. Universiteit Antwerpen heeft de nodige afspraken gemaakt met ROBOVISION en SECURITAS aan de hand van een Verwerkersovereenkomst.

Doel voor verwerking en informatieverzameling

Universiteit Antwerpen voert met toelating van de Stad Antwerpen wetenschappelijk onderzoek uit naar de implementatie van de social distancing maatregel ingevolge COVID-19. Universiteit Antwerpen wenst op die manier bij te dragen aan een gedegen advies nopens de volgende fases van een exitstrategie of het (her) nemen van bepaalde maatregelen.  

Voor dit wetenschappelijk onderzoek van hoog maatschappelijk belang wordt uitsluitend gebruik gemaakt van anonieme camerabeelden. 

Gebruik van het ruwe beeldmateriaal door SECURITAS of ROBOVISION voor andere doeleinden dan deze beoogd door Universiteit Antwerpen in het kader van het Project is uitgesloten, evenals gelijk welke doorgifte aan externe organisaties.

Toegang tot informatie

SECURITAS is verantwoordelijk voor de opslag van de ruwe camerabeelden en huisvest de daarvoor benodigde cameraopstelling op de Meir ter hoogte van de Wapper. SECURITAS doet dit uitsluitend in opdracht van ROBOVISION en Universiteit Antwerpen en verzorgt de gevraagde processing van de camerabeelden.

ROBOVISION ontvangt via SECURITAS de ruwe camerabeelden en zet deze om in 2D coördinaten (geanonimiseerd beeldmateriaal) waarbij geen enkel individu herkenbaar is. ROBOVISION verwerkt het ruwe beeldmateriaal uitsluitend om het huidige software algoritme te optimaliseren in het kader van het Project.

Universiteit Antwerpen heeft uitsluitend toegang tot het door ROBOVISION geanonimiseerde beeldmateriaal.

Duur van de opslag

Ruwe camerabeelden worden tot 2 dagen opgeslagen. Nadien worden deze vernietigd.

Inzage, rechtzetting of verwijdering

Je kan je persoonlijke gegevens inkijken, ze laten rechtzetten of verwijderen. Richt je hiervoor tot ROBOVISION en stuur een e-mail naar privacy@robovision.eu. Geef een kopie van je identiteitskaart mee waarin enkel de voorkant zichtbaar is, je naam en je pasfoto.

Maatregelen voor bescherming en beveiliging

De transmissie van camerabeelden gebeurt steeds via geëncrypteerde verbindingen met een marktconform beveiligingsniveau.

De camera is zo beveiligd dat enkel SECURITAS als leverancier van de camera toegang heeft tot deze camera en uitsluitend in het kader van de opdracht voor Universiteit Antwerpen. 

De gegevenstoegang tot de camerabeelden wordt contractueel en technisch beperkt tot werknemers van SECURITAS en ROBOVISION die aan de opdracht van de Universiteit Antwerpen meewerken in het kader van het hierboven omschreven verwerkingsdoeleinde.

Vragen, opmerkingen of klachten

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht op ons e-mailadres privacy@uantwerpen.be

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.