Ongoing doctoral research

Several doctoral dissertations are currently being prepared in the Law Enforcement and Proper Administration of Justice research unit, with the following working titles:
 • Het medisch beroepsgeheim (Medical Professional Secrecy) (Frederic Blockx)
 • De bewijswaardering in strafzaken: een blinde vlek in de strafrechtshervorming? Voorstellen tot bijsturing en hervorming van het Belgische strafprocesrecht vanuit Europees en internationaal perspectief (The value of evidence in criminal cases: a blind spot in criminal law reform? Proposals for the adjustment and reform of Belgian criminal procedure law from European and international perspectives) (Emmanuelle De Bock)
 • Het strafrechtelijk statuut van interpersoonlijk geweld. Een onderzoek naar de juridische gevolgen van het geweld gepleegd door burgers tegen burgers (The criminal law status of interpersonal violence. A study of the legal consequences of civilian violence against other civilians) (Jeroen De Herdt)
 • De openbare orde in het gerechtelijk recht (Public order in judicial law) (Frédéric Dupon)
 • Het juridisch statuut van voorafgaande wilsverklaringen aan het einde van het leven  (The legal status of living wills at the end of life) (Christophe Lemmens)
 • De plaats van de burger in justitie. Naar een legitieme en slagvaardige justitie als openbare dienst (The position of citizens in justice. Towards legitimate and efficient justice as a public service) (Kristina Mercelis)
 • Punitieve elementen in het verbintenissenrecht  (Punitive elements of the law of obligations) (Emily Nordin)
 • Consistente bestraffing: een droom of realiteit? (Consistent punishment: a dream or reality?) (Sanne Raats)
 • De (in)compatibiliteit van het Europees (internationaal) procesrecht met het nationaal procesrecht. Probleemoplossende analyse. (The (in)compatibility of European (international) procedural law with national procedural law. A problem-solving analysis) (Liselot Samyn)
 • De bewijswaarde van verdachtenverklaringen en de factoren die de medewerking van de verdachte beïnvloeden (The value of suspect statements as evidence and factors that influence a suspect's collaboration) (Pieter Tersago)
 • De afbrokkeling van het publiekrechtelijk karakter van het straf(proces)recht: een goede zaak? (The erosion of the public law aspect of criminal (procedure) law: a good thing?) (Stephanie Verhelst)
 • Verzekeringsfraude (Insurance fraud) (Daily Wuyts)

Contact

Faculty of Law
Law Enforcement Unit
Building V
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. +32 3265 54 76
alois.vanoevelen@uantwerpen.be