Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

1. Infodagen en studentenwerving

 • Les van de eeuw: Kunnen sociale wetenschappen de wereld redden? UAntwerpen, FSW (04/01/2020 - 04/01/2020)

2. Andere

 • Organisatie (met CPG), inleiding en modereren van de lezingenreeks "Komt religie terug?" (UA) (01/01/2010 - 31/01/2010)
 • Organisatie (met CPG), inleider en moderator van de lezingenreeks: Samenleven in een multiculturele en multilevensbeschouwelijke context, UA (05/01/2012 - 12/01/2012)
 • Organisatie en inleiding van de vijfde Pieter Gillis Lezing door René Cuperus (10/01/2012 - 10/01/2012)
 • Organisatie (met CPG), inleider en moderator van de lezingenreeks: religie en Samenleving, UA (11/01/2013 - 25/01/2013)
 • organisatie en inleiding van de vierde Pieter Gillis Lezing door Chris Van der Heyden (12/01/2011 - 12/01/2011)
 • organisatie en inleiding van de derde Pieter Gillis lezing, door Ahmed Aboutaleb, UA. (21/01/2010 - 21/01/2010)
 • organisatie en inleiding van de 11de Pieter Gillis lezing, door Paul Scheffer: De uitgestelde doorbraak: pleidooi voor een nieuw sociaal contract. (27/01/2018 - 27/01/2018)
 • Organisatie (met CPG), inleider en moderator van de lezingenreeks: Wetenschap en levensbeschouwing, een contradictie?, UA (01/01/2011 - 31/01/2011)
 • Organisator, inleider, moderator en 1keer spreker, CPG reeks tweespraken: Wat met religie na de dood van God?, drie maandagavonden in maart 2014 (01/01/2014 - 31/01/2014)
 • organisatie (met Leni Franken) van de reeks Tweespraken: Religie en media. (01/01/2016 - 31/01/2016)
 • organisatie en inleiding Tweespraken: 500 jaar reformatie (01/01/2017 - 31/01/2017)
 • Organisatie en inleiding van de reeks Tweespraken: Dialoog?! (met Aron Malinsky & Marianne Moyaert; Inigo Bocken & Danny Praet; Karen Heremans & Christophe Bush) (01/01/2018 - 31/01/2018)
 • organisatie van een twintigtal discussiemiddagen voor UA personeel en studenten (01/01/2006 - 30/01/2009)
 • organisatie, reeks van drie avonden (telkens 200 inschrijvingen) CPG Tweespraken over Syriëstrijders voor studenten, collega's en breder publiek. (02/01/2015 - 17/01/2015)
 • Organisatie en inleiding van de zevende Pieter Gillislezing door Rachida Lamrabet: Actief pluralisme en burgerschap in tijden van superdiversiteit. (04/01/2014 - 04/01/2014)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • lid van de begeleidingscommissie bij het VIONA-trendrapport “Internationalisering van de arbeidsmarkt”. i.o.v. administratie werkgelegenheid van de Vlaamse Gemeenschap (01/01/2002 - 30/01/2002)
 • 2003-2005: lid van de stuurgroep en het begeleidingscomité van het project ‘Onderwijs in de immigratiesamenleving’ van de Stichting Gerrit Kreveld (01/01/2003 - 31/01/2005)
 • Lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Humanistisch Vrijzinnige Verenigingen (HVV) (01/01/2009 - 31/01/2010)
 • Lid van ethisch Comité AZ Glorieux, Ronse. (01/01/2017 - 01/01/2021)
 • lid van de stuurgroep van het congres Grenzeloze solidariteit. Een congres over illegale migratie, Antwerpen; Co-voorzitter van de reflectiegroep ‘filosofisch-ethisch perspectief’ (01/01/2006 - 01/01/2007)
 • lid van de begeleidingscommissie van het DWTC-project Grenzen aan de solidariteit: de conceptualisering van solidariteit in een aantal beleidsdomeinen o.l.v. Blommaert (UG), Meert (KUL) en Beyens (VUB) (01/01/2003 - 31/01/2004)
 • expert-lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (01/01/2005 - 01/01/1970)
 • lid van de begeleidingscommissie van Nouvelles Migrations et nouveaux migrants en Belgique (Federaal Wetenschapsbeleid), o.l.v. M. Martiniello (Ulg), A. Rea (Ulb), J. Wets (Kuleuven) en Ch. Timmerman (UA) (01/01/2006 - 01/01/2008)
 • member of the steering group for the UCSIA lectures The limits to tolerance (01/01/2008 - 12/01/2010)
 • member of the steering group for the UCSIA workshop The normative dimension of law (With G. Pavlakos, UA (01/01/2008 - 30/01/2009)
 • Lid van de Algemene Vergadering van het Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen (ECICV) (01/01/2008 - 31/01/2010)
 • lid van de begeleidingscommissie van het project “GLUREN BIJ DE NIEUWE BUREN: aanwezigheid en beeldvorming van de immigratie uit de Oost-Europese EU-lidstaten in Vlaamse media met focus op de casussen Polen en Roemenen”, Artevelde Hogeschool, Gent (01/01/2005 - 01/01/2007)
 • lid van de stuurgroep van de opleiding Levensbeschouwing, Overheid en Samenleving (UA, C. Triest Instituut) (01/01/2006 - 31/01/2012)
 • expert-spreker op de hoorzitting van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen, Vlaams Parlement - Hoorzitting over het voorstel van decreet van de heren Jean-Jacques De Gucht, Sven Gatz en Luckas Van Der Taelen, mevrouw Marleen Vanderpoorten en de h (01/01/2011 - 01/01/2011)
 • Reviewer for EARLI SIG 13 Conference 2020 Creating Democratic Societies – Making Democracy Sustainable 3 - 5 June 2020 University of Agder, Kristiansand, Norway (02/01/2020 - 26/01/2020)
 • Lid van de ontwikkelcommissie eindtermen met betrekking tot de sleutelcompetenties ‘Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven’, ‘Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van l (03/01/2018 - 01/01/2020)
 • Lid van de ontwikkelcommissie specifieke eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs inzake Sociale wetenschappen m.i.v. samenleving en politiek, sociale geografie en filosofie (04/01/2019 - 01/01/2020)
 • Lid van het FWO-panel Cult 4 Religiestudies en theologie (04/01/2014 - 01/01/2017)
 • deelname aan klankbordgroep discussie eindtermen, Ministerie van Onderwijs. (08/01/2015 - 08/01/2015)
 • over levensbeschouwelijke diversiteit en redelijke accommodatie, voor directieteam Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering (08/01/2017 - 08/01/2017)
 • expertspreker op de hoorzitting Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Herziening van de instellingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, inzake grondwettelijke waarden en staatsneutraliteit (16/01/2016 - 16/01/2016)
 • Deelname als expert aan de ronde tafel over ritueel slachten, Federaal Parlement, Brussel. (19/01/2013 - 19/01/2013)
 • member of the panel How to develop rehabilitation programmes to be used in criminal proceedings? High-Level Ministerial Conference. Criminal justice response to radicalisation, Brussels, European Commission (19/01/2015 - 19/01/2015)
 • Lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (20/01/2018 - 19/01/2022)
 • expert-advies bij onderzoek Onderzoek draagvlak opleiding imam in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (Nederland) (21/01/2018 - 30/01/2019)
 • AZ delta Roeselare, op weg naar actief pluralisme (22/01/2016 - 21/01/2016)
 • expert bij de uitwerking en ontwikkeling van het referentiekader burgerschap, voor het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) (dep onderwijs) (22/01/2016 - 01/01/2016)
 • Presentatie als Lid van de expertengroep ter evaluatie van de Interculturele Dialoog i.o. van de Federale Regering, Brussel (23/01/2009 - 23/01/2009)
 • expert-spreker op de hoorzitting van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen, Vlaams Parlement – over de problematiek van het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het Vlaams onderwijs (23/01/2010 - 23/01/2010)
 • Sessie Samenleven met gezond verstand voor de diversiteitsambtenaren Vlaamse Gemeenschap, Ellipsgebouw, Brussel (23/01/2017 - 23/01/2017)
 • Welke universiteit willen we (niet)? expert-spreker op de hoorzitting van de Commissie ad hoc Hoger Onderwijs, Vlaams Parlement, Brussel. (28/01/2010 - 28/01/2010)
 • expert-spreker op de hoorzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken, over het wetsvoorstel 809 tot wijziging van de wet 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, wat het verbod van ondemocratische groeperingen betreft (DOC 53 809/001). (29/01/2012 - 29/01/2012)
 • presentatie als expert in het kader van een bijeenkomst van de Commissie voor de Interculturele Dialoog (i.o. van Minister Marie Arena), werkgroep burgerschap, Centrum voor Gelijkheid van Kansen, Brussel (30/01/2004 - 30/01/2004)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • redactielid van Ethiek en Maatschappij (01/01/2001 - 01/01/1970)
 • redactielid Samenleving en Politiek (01/01/2001 - 01/01/2020)

4. Organisatie congressen en workshops

 • Lid van de stuurgroep van het Ethisch Forum/Ethical Forum van de FU UF, Fondation Universitaire, Universitaire Stichting (01/01/2012 - 01/01/1970)
 • Organisatie (i.s.m. de Stichting Gerrit Kreveld) van de studiedag Arbeidsmigratie als uitdaging voor de sociaal-democratie, Floreal Club, Blankenberge. (09/01/2000 - 09/01/2000)
 • Organiserend coördinator van het 14th Ethical Forum van de Universitaire Stichting. "Too many students? On the purpose, legitimacy and adequacy of university entry and orientation tests" (12/01/2015 - 12/01/2015)
 • organisatie boek-workshop en publiekslezing Tariq Modood (CPG, UA) (17/01/2020 - 17/01/2020)
 • Organisation (with ULB and UCL) of the international conference Religious and moral education in perspective. Comparative analysis of Québec’s experience with “ECR” (Éthique et Culture Religieuse), BELSPO, Brussels (20/01/2014 - 21/01/2014)
 • Organisatie (i.s.m. de Stichting Gerrit Kreveld) studiedag: Huwelijksmigratie: een zaak voor de overheid?, Vooruit, Gent. (20/01/2003 - 20/01/2003)
 • Coördinerend organisator van 12th Ethical Forum van de Universitaire Stichting: The academic’s burden. University professors under perverse pressure? (21/01/2013 - 21/01/2013)
 • Organisatie (i.s.m. CPG en UA) van de studiedag: Welke universiteit willen wij (niet)?; Antwerpen (27/01/2007 - 27/01/2007)
 • Organisatie van het tweedaags internationaal colloquium: Religious education in a plural, secularized society, UA. (27/01/2009 - 28/01/2009)
 • Organisatie (i.s.m. de Stichting Gerrit Kreveld) colloquium Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving, Het Pand, Gent. (28/01/2005 - 29/01/2005)
 • Organisatie (i.s.m. Stichting Gerrit Kreveld) van studiedag ‘Asiel en migratie als progressieve uitdaging’, Vooruit, Gent. (30/01/2002 - 30/01/2002)
 • Organisatie (samen met Y. Jeuken) van de workshop politieke filosofie De regels van het spel, op het Politicologenetmaal, Antwerpen (31/01/2007 - 01/01/2007)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Levensbeschouwing en overheid. Het handelingskader voor lokaal bestuur. Openingslezing van Koploperstraject Levensbeschouwing, diversiteit en lokaal bestuur, Kruispunt Migratie-Integratie/VVSG (28/01/2014 - 28/01/2014)
 • Sessie Samenleven met gezond verstand voor personeel Agentschap integratie en inburgering, Provinciehuis Hasselt (29/01/2017 - 29/01/2017)
 • podcast over levensbeschouwing en onderwijs. met Buiten de krijtlijnen & Schoolmakers (31/01/2020 - 31/01/2020)
 • Hoorcollege / podcast voor Home Academy over de verlichting vandaag (01/01/2019 - 01/01/2019)
 • expert raadgever Dekolonisering van de publieke ruimte. Ondersteuning van lokale besturen Iov minister Bart Somers (01/01/2020 - 01/01/2020)
 • De lokroep van IS. Een hoorcollege/podcast voor Home Academy over religie en geweld (01/01/2016 - 01/01/2016)
 • meer dan 65 lezingen en gastcolleges aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen (01/01/2000 - 01/01/1970)
 • meer dan 240 lezingen voor vormingsinstellingen, middenveldorganisaties, scholen en verenigingen (160 sinds 2014) (01/01/2000 - 01/01/1970)
 • Het levensbeschouwelijke landschap vandaag en morgen, Diverse patiënten, diverse meningen. Hoe omgaan met pluralisme in het ziekenhuis?, AZ delta/Vives Hogeschool, Roeselare (01/01/2016 - 01/01/2016)
 • Keynote: Hoeveel inclusie kan een mens verdragen, op Nationaal congres Onderwijs, ouders en jeugdhulp (OJ) (03/01/2019 - 03/01/2019)
 • Hoeveel inclusie kan een mens verdragen, Keynote op de jaarlijkse conferentie van het samenwerkingsverband V(S)O stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe met het thema ‘Inclusie’, Ermelo. (05/01/2019 - 05/01/2019)
 • Hoeveel inclusie kan een mens verdragen: Keynote op colloqium Samen in beweging, voor samenwerkingsverband Onderwijs in Nederland, Congrescentrum De Werelt, Lunteren. (05/01/2018 - 05/01/2018)
 • Vrijheid is belangrijk, ook als er geen vrije wil is, lezing op het symposium Waardig levenseinde. Vrije wil en autonomie, Nafplion, Griekenland (06/01/2016 - 06/01/2016)
 • Plaats van wilsbekwaamheid in het euthanasiedebat. lezing op het symposium Waardig levenseinde. Wilsbekwaamheid en autonomie, Olympia, Griekenland (07/01/2016 - 07/01/2016)
 • Sessie Samenleven met gezond verstand, Stadspersoneel Roeselare. (10/01/2017 - 10/01/2017)
 • Lezing: Is er nog plaats voor religie in de onderneming, Vereniging voor Arbeidsrecht, Universiteit Antwerpen (13/01/2018 - 13/01/2018)
 • Actief pluralisme in samenleving en zorg, ethisch comité UZ Gent, Abdij van Drongen (13/01/2015 - 13/01/2015)
 • Inburgering. Reflecties bij het regeerakkoord 2019, personeelsdag Atlas, Antwerpen. (13/01/2019 - 13/01/2019)
 • Lezing: Citizenship education: why? What are the opportunities? What are the risks? CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe), Departement Onderwijs, Brussel. (14/01/2019 - 14/01/2019)
 • Spreker bij de ondertekening door de Nederlandse Minister van Onderwijs van de burgerschapsagenda MBO, Den Haag. (14/01/2017 - 14/01/2017)
 • Sessie Samenleven met gezond verstand, op uitnodiging van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag (15/01/2018 - 15/01/2018)
 • Onderwijs, identiteit en waardenbeleving. Krijtlijnen. Voor werkgroep van de VLOR, Brussel. (17/01/2018 - 17/01/2018)
 • Lezing op het 7de symposium van de Werkgroep “Ethiek in de Kliniek”: Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit. PXL, Hasselt (17/01/2014 - 17/01/2014)
 • J.S. Mill over vrijheid van meningsuiting, Liberale Academie, Brussel. (17/01/2015 - 17/01/2015)
 • Gastles voor CIMIC en opleiding OKAN leerkrachten, Thomas More Hogeschool, Mechelen (18/01/2019 - 18/01/2019)
 • Onderwijs maakt vrij, lezing op VLOR startdag, Vlaams Parlement. (18/01/2020 - 18/01/2020)
 • lezing op Vormingsdag leerkrachten levensbeschouwelijke vakken, VLOK. Poortacker Gent (18/01/2019 - 18/01/2019)
 • Les voor de Universiteit van Vlaanderen. Waarom mag je de Holocaust wél ontkennen? https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/waarom-mag-je-de-holocaust-wel-ontkennen/ (19/01/2017 - 19/01/2017)
 • Sessie Samenleven met gezond verstand, voor personeel Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, Brussel (20/01/2017 - 20/01/2017)
 • Inleiding tot de rechtsstaat en de Belgische kerk-staat verhouding, gastcollege in de imamopleiding, Atlas, Antwerpen (21/01/2016 - 21/01/2016)
 • 9de Paul Verbraekenlezing. Over levensbeschouwing en onderwijs in een multiculturele samenleving. Zuiderpershuis Antwerpen. (22/01/2014 - 22/01/2014)
 • Sessie Samenleven met gezond verstand voor Personeelsdienst Stad Gent (22/01/2018 - 22/01/2018)
 • Sessie Samenleven met gezond verstand, vormingsavond voor Regionaal Opleidingscentrum ROC Middel Nederland, Utrecht. (24/01/2017 - 24/01/2017)
 • Klimaat, democratie en rechtvaardigheid, lezing – respons bij prof. Pieter Leroy + debat , UCSIA, Hof van Liere, UAntwerpen (24/01/2019 - 24/01/2019)
 • Vormingsdag Waarden en normen voor leerkrachten en trajectbegeleiders maatschappelijke oriëntatie, Antwerpen (25/01/2016 - 25/01/2016)
 • input thema 'omgaan met geloofsafval' iov Kabinet minister Bart Somers (26/01/2020 - 26/01/2020)
 • Sessie Samenleven met Gezond Verstand voor stadspersoneel Oostende (i.s.m. UNIA) (26/01/2018 - 26/01/2018)
 • Workshop Samenleven met gezond verstand, Federale Politie (i.s.m. UNIA), Refuge, Brugge (26/01/2018 - 26/01/2018)
 • Sessie Samenleven, diversiteit en onderwijs, voor alle personeel scholengroep Arkorum Roeselare, De Spil (28/01/2019 - 28/01/2019)
 • Hoeveel inclusie kan een mens verdragen, Keynote op Conferentie Samen leren leven, Samenwerkingsverband vo/vso, samenwerkingsverband Noord-Kennemerland,Theater Cool kunst en cultuur, Heerhugowaard (28/01/2018 - 28/01/2018)

7. Deelname aan publiek debat

 • meer dan 230 interviews/interventies voor kranten, tijdschriften, radio en televisie (170 sinds januari 2014) (01/01/2000 - 01/01/1970)
 • 240-tal opiniebijdragen in kranten en tijdschriften (106 sinds januari 2014) (01/01/2000 - 01/01/1970)
 • Deelname aan 100-tal debatten en panelgesprekken voor verenigingen en middenveldorganisaties, over diversiteit en andere maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema's in België en Nederland (45 sinds januari 2014) (01/01/2000 - 01/01/1970)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Lid van het bestuur van Babel (Belgische Associatie voor de studie van religies/Association belge pour l’ etude des religions) (01/01/2012 - 01/01/2016)
 • Membre du group de correspondants européens de l'Institut Européen en Sciences des Religions (IESR), l' Ecole Pratique des Hautes Etudes. (01/01/2012 - 01/01/1970)

9. Andere

 • Promotor van het Project Imams in Vlaanderen, (Steunpunt Gelijke Kansen Beleid, Jonathan Debeer) co-promotor: Petra Meier (UA) (01/01/2010 - 31/01/2011)
 • Jurylid Prijs Raymond Derine voorjaar 2019 (doctoraatsstudie die bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving). (15/01/2018 - 15/01/2019)
 • Promotor van Project Steunpunt Gelijke Kansen: Socioculturele rol van de moskee, co-promotor: Petra Meier (16/01/2011 - 15/01/2011)

Internationalisering

1. Bijdragen aan het internationaliseringsbeleid

 • Voor het masterseminarie Levensbeschouwelijke Diversiteit, Samenleving en Democratie, werden drie internationale sprekers uitgenodigd voor een publiekslezing en om een seminariesessie voor te zitten: R. Forst, S. Mendus & G. Newey (01/01/2009 - 31/01/2009)
 • 6EC Erasmus Intensive Programme Democracy and Religion in 21st century Europe, (teaching Mill, Rawls & Habermas) METU Ankara (11/01/2012 - 12/01/2012)
 • 6EC Erasmus Intensive Programme Democracy and Religion in 21st century Europe, (teaching Mill, Rawls & Habermas) JAGIELLONIAN UNIVERSITY Krakow (13/01/2011 - 14/01/2011)

3. Andere

 • Islam and tolerance, lezing en panel discussion on the International Conference Islam and Tolerance in Indonesia, The Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels & Diplomatic World, Stadsfeestzaal, Antwerpen (12/01/2018 - 12/01/2018)