Refereren

Je gebruikt referenties om een bewijsvoering op te bouwen voor je redeneringen en conclusies, om duidelijk te maken waar je bepaalde informatie gehaald hebt en waar men die kan terugvinden, en om plagiaat te vermijden.

Deze controleerbaarheid en bewijsvoering zijn onmisbaar voor de wetenschappelijkheid van je werk.