Side header image

Wie mag als jobstudent werken?

Of je mag werken als jobstudent heeft te maken met je ‘statuut’.

Wie mag werken als jobstudent?

 Alle studenten voor zover het statuut van student hun hoofdstatuut is mogen werken als jobstudent.  Voldoen aan de studievoorwaarden die recht geven op kinderbijslag als student kan hierbij als een positief controlecriterium gehanteerd worden. Een vervangingsinkomen ontvangen waarop men slechts recht kan hebben vanuit een ander hoofdstatuut(werkloos, ziekte, …) is een negatief controlecriterium.
 
Het soort contract (diploma-, credit- of examencontract) of het aantal opgenomen studiepunten  speelt geen rol. 
 
Er is ook geen leeftijdsgrens. Personen die op latere leeftijd opnieuw studeren, kunnen ook studentenarbeid verrichten, voor zover ze geen eigen statuut hebben in de sociale zekerheid, bijvoorbeeld als werknemer, zelfstandige of werkloze.

 

 Wie mag niet als jobstudent werken ?

 Studenten die een ander hoofdstatuut hebben. Dit zijn:

  • Werknemers die studeren. Dit geldt ook voor werknemers met verlof zonder wedde, loopbaanonderbreking …
  • Uitkeringsgerechtigde werklozen
  • Leefloners die later (opnieuw) gaan studeren. Leefloners die studeren in een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie komen wel in aanmerking
  • Studenten die meer dan 1 jaar ononderbroken met 1 of meer overeenkomsten bij eenzelfde werkgever werken. Wanneer er verschillende opeenvolgende overeenkomsten telkens met een korte onderbreking worden afgesloten, wordt dit ook beschouwd als een ononderbroken tewerkstelling! Bij een andere werkgever kan men na afloop van die 12 maanden nog wel een studentenovereenkomst afsluiten.
  • Schoolverlaters die ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekende, met uitzondering van juli, augustus en september voor studenten wiens wachttijd pas op 1 augustus begint te lopen.
  • Studenten die een onbezoldigde stage verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma kunnen voor deze stage geen studentencontract krijgen. Buiten de stage kunnen ze wel als student werken voor zover ze geen ander hoofdstatuut hebben.
  • (pre)-Doctorandi met beurs
  • Doctorandi met een loon
  • Postdoctoraal onderzoekers
  • Studenten zonder wettig verblijf

Info voor buitenlandse studenten

Momenteel moeten sommige buitenlandse studenten, afhankelijk van hun nationaliteit, een arbeidskaart C kunnen voorleggen en zijn ze verplicht zich te houden aan bepaalde richtlijnen met betrekking tot de periode en duur van het werk. Binnenkort wordt de  arbeidskaart C afgeschaft. Onderdanen van derde landen die om andere reden dan werk in het land verblijven, zullen een verblijfsdocument krijgen met een vermelding inzake de toelating tot arbeid ('single permit'). Deze vermelding op de verblijfskaart gebeurt automatisch. De nieuwe gecombineerde vergunning (de zogeheten “single permit”) is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. De procedure tot gecombineerde vergunning treedt in werking op een latere datum dit jaar. Van zodra deze datum vastligt, publiceren wij hier meer informatie aangaande de aanvraagprocedure. In de overgangsfase blijven afgeleverde arbeidskaarten geldig.

Hieronder volgt meer informatie over de de huidige regeling ivm de aanvraag (en toepasbaarheid) van de arbeidskaart c.