livestream vrijdag 21 mei 2021 (09.30 - 12.00 uur)
on demand van maandag 24 mei tot en met vrijdag 4 juni 2021​

Programma

Op 15 februari 2019 werd een nieuwe Vlaamse gecoördineerde omzendbrief  betreffende de gemeentefiscaliteit uitgevaardigd. De vorige editie van 2011 was immers dringend aan een update toe ingevolge gewijzigde hogere regelgeving, rechtspraak en rechtsleer en nieuwe beleidstendensen. Bovendien komt de financiering van de gemeenten opnieuw onder druk te staan. Na de invloed van de Tax shift op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, zal ook de Coronacrisis bij ongewijzigd tarief bijkomend voor deze en andere gemeentebelastingen voor minderontvangsten zorgen. Zullen de gemeenten hun tarief van de  aanvullende belasting op de personenbelasting optrekken of eerder zoeken naar alternatieven via eigen belastingen?

Tijd dus om tijdens dit seminarie een balans op te maken en nieuwe tendensen en uitdagingen op het vlak van de gemeentelijke fiscaliteit toe te lichten.

Voorzitter Nicole Plets bespreekt daartoe vooreerst de evolutie en stand van zaken omtrent een aantal algemene beginselen die de gemeentelijke belastingheffing omkaderen/beheersen. Waarmee moeten de gemeenten bij het invoeren en toepassen van belastingen in het bijzonder rekening houden? Komen o.m. aan bod: de keuze van de belastbare materie en regulerende belastingen; beperkingen door hogere overheden; de reikwijdte van het bestuurlijk toezicht.

Thomas De Jonckheere behandelt vervolgens kort de mogelijkheid voor de gemeenten om gedifferentieerde opcentiemen op de onroerende voorheffing in te voeren. Biedt deze uitdrukkelijk bevestiging in het Vlaamse Decreet Lokaal Bestuur wel degelijk perspectieven voor de gemeenten of verhindert de vrees voor een mogelijke vernietiging van het belastingreglement door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak het daadwerkelijke gebruik? Tot op heden maakten immers slechts enkele gemeenten van deze bevoegdheid gebruik. Hij staat ook even stil bij de (potentiële) gevolgen van de Coronacrisis voor een aantal belastingen. Tenslotte gaat hij dieper in op enkele actuele tendensen in de rechtspraak, o.m. inzake de publicatie van het belastingreglement en de toepassing van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel als een vaak aangewend middel in juridische procedures tegen gemeentebelastingen.

Dit seminarie is een initiatief van prof. dr. Nicole Plets (hoogleraar Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Overheid en Recht; lid directiecomité Antwerp Tax Academy) en Thomas De Jonckheere (advocaat balie Brussel (NL) en Leuven, docent fiscaal recht; navorser Universiteit Antwerpen) i.s.m. de Antwerp Tax Academy en Nexus.

Doelpubliek

Gemeente- en provinciepersoneel betrokken bijde lokale belastingheffing.

Locatie

online

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 75. Deze prijs omvat (online) deelname aan het seminarie en de digitale documentatie.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • IBJ: 3 punten (voortgezette opleiding)
  • IGO erkende deze webinar (bij effectieve aanwezigheid)
  • ITAA: 2.5 uur