Zevende forum: de nieuwe BV en het vrije beroep

Dinsdag 26 november 2019
14.00 uur tot 18.00 uur, UAntwerpen Stadscampus

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dat op 1 mei 2019 werd ingevoerd, is een mijlpaal en innoveert in belangrijke mate het Belgisch vennootschapsrecht. De uitdagingen zijn talrijk, niet in het minst voor het vrij beroep. De wetgever vaart ter zake een duidelijke koers: de BV is de ondernemingsdrager bij uitstek voor het vrij beroep.

In de praktijk zijn vele vrije beroepen echter georganiseerd als CVBA's. De wetgever wenst dat deze vennootschappen zich omvormen in BV's, nu CVBA’s niet beantwoorden aan de waarachtige CV zoals de wetgever die in de context van het WVV voor ogen heeft. Als dat uiterlijk 1 januari 2020 gebeurt, wordt een complexe overgangsregeling vermeden. Gebeurt dit niet tegen uiterlijk 1 januari 2024 dan wordt de CVBA die een valse CV is van rechtswege omgezet in een BV.

Voor nieuwe vennootschappen van vrije beroepen, opgericht vanaf 1 mei 2019, is de CV niet meer mogelijk. Dergelijke CV kan door de ondernemingsrechtbank, op verzoek van een aandeelhouder, het openbaar ministerie of iedere belanghebbende, worden ontbonden.

In het licht van dit alles wordt verwacht dat vele bestaande professionele vennootschappen van vrije beroepen spoedig de vlucht vooruit naar de BV nemen en dat een omzettingsgolf zich aandient. Voor de nieuwe vennootschappen van vrije beroepen zal de BV de standaardvorm zijn.

Dit forum behandelt dan ook de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep.

Gestart wordt met enkele algemene beschouwingen inzake de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep. Vervolgens worden de bestaande CVBA's van vrije beroepen tegen het licht gehouden vanuit het perspectief van de noodzaak tot omzetting en aanpassing in functie van het WVV. Als derde komen de nodige en nuttige clausules op te nemen in de statuten van de BV voor het vrij beroep aan bod.

In een panel wordt aandacht besteed aan verschillende perspectieven i.v.m. de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep: het perspectief van de stafhouder van de balie van de provincie Antwerpen, dat van de bedrijfsrevisor, de advocaat-curator (die voortaan ook gelast kan worden ter zake van het faillissement van vennootschappen van vrije beroepen) en fiscale aspecten.

Het forum de nieuwe BV en het vrije beroep biedt niet alleen een bruikbaar juridisch kader inzake de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep, maar reikt ook concrete tips aan voor de goede organisatie ervan en meer in het algemeen maakt het waardevolle reflecties van en voor de praktijkjurist. De sprekers, alsook de leden en voorzitter van het panel, hebben allen ruime ervaring i.v.m. de organisatie van het vrij beroep en zijn daarom zeer goed geplaatst om over dit onderwerp te spreken, te reflecteren en te discussiëren.

Programma

13.30 uur
Onthaal

14.00 uur
Inleiding
Herman Braeckmans (UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)

14.10 uur
Algemene beschouwingen inzake de BV als ondernemingsdrager voor het vrije beroep
Koen Reniers (UAntwerpen, auditeur Rekenhof)

14.40 uur
Van coöperatieve vennootschap naar BV?
Nico Goossens (advocaat balie provincie Antwerpen)

15.15 uur 
Aandachtspunten inzake statutaire clausules
Eric De Bie (KULeuven, notaris te Antwerpen)

15.45 uur
Vragensessie

16.15 uur
Koffiepauze

16.30 uur
Panelgesprek en vragen

Voorzitter: Jean-Pierre Blumberg (UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)

Deelnemers:

  • Marco Schoups (stafhouder balie provincie Antwerpen)
  • Flip de Mey (bedrijfsrevisor)
  • Annemie Moens (advocaat-curator)
  • Ben Van Vlierden (advocaat balie provincie Antwerpen en Brussel)

18.00 uur
Afsluiting

Download de folder

Locatie

UAntwerpen, Stadscampus
Hof van Liere, F. De Tassiszaal (2de verdieping)
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100, documentatiemap en koffiepauze inbegrepen.

Inschrijven

Inschrijven voor dit congres is niet meer mogelijk.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Erkenning

  • IAB erkende deze studienamiddag voor 3.45 uur permanente vorming.
  • OVB erkende deze studienamiddag voor 4 standaardpunten.
  • IBJ erkende deze studienamiddag, 4 punten voortgezette opleiding.
  • Ook Nationale Kamer van notarissen erkende de opleiding voor 3,5 uren.
  • Erkenningen voor deze studieactiviteit werden aangevraagd bij het IGO, de Nationale Kamer van Notarissen, het IBR.

Doelgroep

Doelgroep van deze studienamiddag zijn beoefenaars van vrije beroepen, waaronder advocaten, bedrijfsrevisoren, artsen, architecten, enz., en al hun adviseurs.

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be