Over het Centrum voor zorgtechnologie

Ons verhaal:

Het Centrum voor ZorgTechnologie (CZT) is een interfacultair centrum van de Universiteit Antwerpen dat innovatie, onderzoek, valorisatie en ondernemerschap voor een betere zorg in Vlaanderen stimuleert, katalyseert en faciliteert.

De Impact van het CZT op de zorgactoren

Het CZT biedt aan zorgactoren een platform om hun dagdagelijkse problemen aan te bieden ter analyse met als doel een actief deel te nemen aan de opkomende trend van zorginnovatie. Deze analyse gebeurt in eerste instantie door een multidisciplinair team van experten aangesloten aan de UA. Deze experten worden gekozen ten behoeve van het voorliggend probleem. De vertaalslag van deze praktische vragen naar technische specificaties en daaruit volgende keuze van benodigde expertise (zij het onderzoeksgroepen vanuit de UA en daarbuiten, of bedrijven welke reeds de benodigde kennis/technologie in huis hebben) wordt uitgevoerd door het CZT. Deze werking weerspiegelt mooi het intermediair karakter van het CZT, en illustreert de nood aan multidisciplinariteit. Een zorgvraag heeft immers altijd een brede waaier aan aspecten welke moeten worden opgelost: economisch, sociologisch, technologisch, juridisch. Bovendien moet de user-experience van het product juist zitten, waar de faculteit productontwikkeling een grote rol kan spelen. De expertise van de verschillende faculteiten binnen de UA kan hiervoor optimaal benut worden.

 

Impact van het CZT op de bedrijfswereld

Technologische bedrijven bezitten vaak een door de jaren heen opgebouwde expertise in hun specifiek vakdomein en hun specifieke sector. Het is voor deze bedrijven vaak moeilijk om de overstap van hun eigen sector naar de zorgsector te maken, waardoor hun technologie welke vaak waardevolle eigenschappen voor de zorginnovatie bezit geen voeten aan de grond krijgt in deze nieuwe sector. De oorzaak hiervan kan veelal gevonden worden in het verschillende vakjargon en de sterk afwijkende bedrijfs- en sectorspecifieke cultuur.

Het CZT speelt een belangrijke rol in het leggen van de link tussen deze twee sterk afwijkende spelers. Als intermediaire entiteit draagt het CZT bij tot het proces om de bedrijfseigen technologie aan te passen aan de specificiteiten van de zorgsector rekening houdend met de brede waaier aan aanwezige constraints.

 

Impact van het CZT op de faculteiten, studenten.

Het doel van het CZT binnen de UA is om een trefpunt te worden voor de verschillende onderzoeksgroepen welke een focus hebben op zorgtechnologie. Door concrete zorgvragen van buitenaf te bundelen en hiervan een correcte analyse te maken kunnen deze zorgvragen gedispatched worden naar de juiste onderzoeksgroepen welke een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van deze problematiek. Verder kan de technologie ontwikkeld bij een bepaalde onderzoeksgroep worden doorgesluisd naar geïnteresseerde zorgactoren of zorgbedrijven. Dit komt de valorisatie van bestaande onderzoeksresultaten ten goede. De aanwezige kennis in de verscheidene faculteiten kan door deze aanpak optimaal benut en gefocust worden.

Momenteel focussen wij op de topics: medical, elderly en disabilities

Ook de onderwijstak van de UA heeft baat bij het bestaan van het CZT. Reeds menig student vanuit diverse faculteiten heeft een project in het kader van het CZT uitgevoerd. Onder deze projecten vallen korte lopende opdrachten, semesteropdrachten, bachelor-eindproeven en master-thesissen. Bovendien is er reeds een doctoraat, deels in het kader van het CZT, succesvol afgerond. Ook worden nieuwe doctoraatsvoorstellen welke hun oorsprong hebben in CZT-gerelateerde projecten uitgewerkt. Tenslotte hebben actieve CZT leden enkele gast-hoorcolleges gegeven om zo de boodschap van nodige innovatie in de zorgsector te verspreiden.

 

Waarom innoveren in  zorg?  Waarom investeren in  zorg?

De zorgsector staat hoog op de agenda van de Vlaamse regering. En in de meeste routeplannen van de economische actoren wordt de vergrijzingssector aanzien als een belangrijke groeimarkt. Binnen die sector is zorgtechnologie een essentieel onderdeel. Het samenbrengen van de vraagzijde vanuit de zorgwereld met de technologisch-wetenschappelijke competentie levert een grote toegevoegde waarde op.

Waarom CZT?

Het CZT neemt een expliciete neutrale houding aan ten opzichte van bedrijven, zorgactoren en kennisinstellingen. Het wil een centrale speler zijn en voor een bepaald project samenwerken met de meeste geschikte partner. Dit houdt in dat het zich niet bindt aan een specifieke faculteit of onderzoeksgroep van de UA, en tijdens de zoektocht van een geschikte partner steeds de analyse zal uitvoeren. Dit geldt ook voor de keuze van bedrijven waarmee wordt samengewerkt en de zorgactoren waarvan vragen worden geconverteerd naar oplossingen en projecten.

Het CZT is gevolueerd tot zijn huidige vorm vanuit meer dan 20 jaar ervaring op vlak van technologische hulpmiddelen voor personen met een handicap.

Contact

Centrum voor Zorgtechnologie
Lies Peeters
Tel. 032658913
Lies.Peeters@uantwerpen.be