De Sustainability Research Award (vroeger Prijs Rudi Verheyen), oproep 2022, richt zich tot doctoraal gepromoveerden uit de periode 2017-2022. Wetenschappelijk onderzoek uit alle disciplines in verband met natuur en milieu komt in aanmerking. De kandidaten (individu of onderzoeksgroep) moeten aantonen dat hun onderzoekswerk potenties heeft voor het natuur- en milieubeleid in Vlaanderen of het beleid reeds daadwerkelijk heeft beïnvloed.  Reeds eerder ingediende dossiers kunnen opnieuw in aanmerking worden genomen. De kandidaatstelling gebeurt in een gemotiveerd schrijven via een inschrijvingsformulier met enkele bijlagen.

​Aan de prijs  is een geldsom verbonden van 10.000 euro. Het toegekende bedrag kan besteed worden voor het verder zetten van milieu- of natuuronderzoek, het opstarten van nieuw beleidsgericht onderzoek, de disseminatie van onderzoeksresultaten, het voorbereiden van een publicatie, of voor de realisatie van een concreet milieu- of natuurproject kaderend in de doelstellingen van het Vlaamse milieu- en natuurbeleid.

Kandidaatstelling

Kandidaatstelling gebeurt via het online formulier. Via dit formulier worden kandidaten gevraagd om hun doctoraal onderzoek samen te vatten en hun motivatie op te bouwen aan de hand van de selectiecriteria. Ook de beoogde aanwending van de prijs moet worden opgegeven.

Naast het invullen van het kandidaatstellingsformulier moeten volgende stukken worden toegevoegd:

 • Curriculum vitae (beknopte samenvatting)
 •  Samenvatting van het doctoraatsonderzoek (maximum 1000 woorden)
 •  Motivatie voor kandidaatstelling (maximum 1000 woorden)
 • Portfolio met relevante bewijsstukken ter ondersteuning van de kandidatuur (publicaties, beleidsdocumenten, artikelen, enz.). Het portfolio bevat documenten die de kwaliteit en de meerwaarde van het wetenschappelijk onderzoek voor het milieu- en natuurbeleid in Vlaanderen aantonen

Het dossier (inschrijvingsformulier met bijlagen) voor de Sustainability Research Award 2022 moet online ingediend worden uiterlijk op 18 november 2022.

Relevante, aanvullende gegevens die niet elektronisch aangeleverd kunnen worden, kunnen per post worden gestuurd naar:

Universiteit Antwerpen, Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO), Ter attentie van de voorzitter, Campus Groenenborger/U.501, Groenenborgerlaan 171, B-2020 Antwerpen

Screening en beoordeling inzendingen

De kandidaatsdossiers worden beoordeeld door een jury van onafhankelijke deskundigen. De jury wordt voorgezeten door prof. dr. Silvia Lenaerts, vicerector Valorisatie en Ontwikkeling  en voorzitter IMDO, Universiteit Antwerpen. De juryleden zijn beslagen in de materie van de milieuwetenschappen en/of het Vlaams milieu- en natuurbeleid. Zij beoordelen de inzendingen vanuit hun wetenschappelijke of maatschappelijke achtergrond. De jury beraadslaagt in oktober en hanteert  een aantal selectiecriteria voor de beoordeling van het onderzoek en de bijdrage ervan aan het Vlaamse milieu- en natuurbeleid.

De inzendingen worden beoordeeld op basis van volgende selectiecriteria:

1.      Wetenschappelijke meerwaarde, publicaties, octrooien, internationale disseminatie, grensverleggend en innovatief karakter van het onderzoek;

2.      Economische en maatschappelijke toepasbaarheid met impact op Vlaanderen, specifieke relevantie voor het Vlaamse milieu- en natuurbeleid, betrokkenheid van maatschappelijke actoren, en beoogde aanwending van de prijs;

3.      Actualiteit van het onderzoeksthema, inpassing in duurzame ontwikkeling, en interdisciplinariteit.

Indien geen van de kandidaten voldoet aan de beoogde standaard, behoudt de jury zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen.

Prijsuitreiking

De laureaat wordt bekendgemaakt op een academische zitting op 2 maart 2023.  

Juryleden - oproep 2022

Voorzitter

 • Prof. dr. Silvia Lenaerts (Universiteit Antwerpen, vicerector Valorisatie & Ontwikkeling en Voorzitter IMDO)

Leden

 • Prof. dr. Pegie Cool (Universiteit Antwerpen)
 • Em. prof. dr. Luc Hens (Vrije Universiteit Brussel) 
 • Em. prof. dr. Luc Lavrysen (Universiteit Gent)
 • Em. prof. dr. Pieter Leroy (Radboud Universiteit Nijmegen, Nl.)  
 • Prof. dr. Ilse Loots (Universiteit Antwerpen)
 • Prof. dr. Sandra Rousseau (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Prof. dr. Hans Van Dyck (Université Catholique de Louvain)
 • Prof. dr. Jaco Vangronsveld (Universiteit Hasselt)
 • Dr. Marleen Van Steertegem (Vlaamse Overheid-Departement Omgeving)
 • Dhr. Peter Cabus/dr. Philippe Van Haver (Vlaamse Overheid-Departement Omgeving)
 • Dr. Roger Dijkmans (VITO)