Linguapolis kan je helpen bij:

  • het aanvragen en uitvoeren van onderzoeksprojecten
  • het ontwikkelen van taalleersystemen
  • het aanmaken van toetsen
  • het doorlichten van opleidingen
  • uw masterproef of doctoraatsverhandeling
  • het beantwoorden van vragen in verband met taalonderwijs

 

Visie

Linguapolis voert onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten (O&O) uit voor gewestelijke, nationale en Europese overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven, en soms ook op eigen initiatief. De O&O-aanpak van Linguapolis is gebaseerd op de volgende visie:

De doelgerichte taalleeromgeving als centraal concept

Linguapolis benadert taalonderwijskundig onderzoek op een unieke manier. We creëren een leeromgeving die ervoor wil zorgen dat leerders, taaldocenten en andere actoren hun persoonlijke én pedagogische doelen bereiken. Door de leeromgeving te ontwerpen, maken we een meer verantwoorde keuze uit de verschillende taalleermethodes, en krijgen we een preciezer beeld van de mogelijke rol van technologie. Noch ICT, noch specifieke taalmethodes hebben een sterk inherent leereffect: hun nut, vorm en rol worden hoofdzakelijk bepaald door de mate waarin ze de taalleeromgeving realiseren. Afzonderlijke evaluaties van toepassingen en methodes, los van hun context, zijn dus niet onmiddellijk relevant.

Educational Engineering als onderzoek

Linguapolis doet niet enkel aan theoretische of empirische validering, maar beschouwt vooral Educational Engineering als een nog rijkere bron van expertise. Educational Engineering is een instructioneel ontwerpmodel dat op een gefaseerde en cyclische manier nieuwe werkhypothesen formuleert op basis van theorie én praktijkervaringen.

Elke onderzoeksactiviteit van Linguapolis kan getypeerd worden als een vorm van Educational Engineering, waarbij het ADDIE-model systematisch toegepast wordt. Na het opstellen van de werkhypothese wordt die getoetst in de praktijk, niet in laboratoriumsettings, maar in reële situaties waar zoveel mogelijk actoren en factoren spelen. Na een grondige evaluatie wordt een nieuwe werkhypothese opgesteld via toetsing van de gegevens aan theorie en andere praktijkervaringen. Elk project wordt in loops (versies) uitgevoerd. Voor de opdrachtgever betekent dit een veilige, gefaseerde en controleerbare manier van werken. Elke iteratie levert niet alleen een concrete, bruikbare oplossing op, maar er is ook een output naar onderzoek en opbouw van eigen expertise.

Opleidingen, systeemontwikkeling en dienstverlening

De opleidingen, systeemontwikkeling en dienstverlening van Linguapolis maken steeds deel uit van onderzoek: ze zijn gebaseerd op onderzoek, situeren zich binnen een onderzoekshypothese en leiden tot onderzoeksoutput en de verdere uitbouw van nieuwe expertise.

Elke Linguapolis-activiteit wordt op deze onderzoeksgebaseerde en -gerichte manier uitgevoerd, aan de hand van het Distributed Language Learning (DLL)-concept. Het DLL-model is ontwikkeld als methodologisch en conceptueel referentiekader om deze processen te begeleiden.

Transdisciplinariteit

Taalonderwijs is een multidisciplinaire activiteit. Om met de veelheid van disciplines, facetten en actoren te kunnen omgaan is een interdisciplinaire benadering (het louter samenbrengen van experten en expertises) onvoldoende. Linguapolis staat een transdisciplinaire benadering voor, waarbij methodologieën, denkprocessen en modellen uit verschillende disciplines samengebracht worden in een strategie die het probleem oplost.