Titel VII: Verkiezingscommissie

Titel VII: Verkiezingscommissie

Art. VII.1 De verkiezingscommissie waakt over het ordentelijk verloop van de verkiezingen en neemt indien nodig beslissingen die onmiddellijk van toepassing zijn om het correcte verloop van de verkiezingen te faciliteren of te vrijwaren.

Art. VII.2 De verkiezingscommissie bestaat uit minstens 4 en maximum 10 stemgerechtigde leden en een raadgevend lid vanuit het Departement ICT en Departement Studentenvoorzieningen. De universiteit streeft ernaar om een vertegenwoordiging in de verkiezingscommissie te voorzien vanuit iedere faculteit en minstens één student. Kandidaat-studentenvertegenwoordigers kunnen geen lid zijn. 

Art. VII.3 De samenstelling van de verkiezingscommissie wordt voorgelegd en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Studentenraad.

Art. VII.4 Vanuit de leden van de verkiezingscommissie wordt een voorzitter aangeduid. Deze wordt aangesteld door de verkiezingscommissie zelf op de eerste voorbereidende vergadering van de verkiezingen. De voorzitter van de verkiezingscommissie vormt samen met 2 andere leden van de verkiezingscommissie, waarvan minstens 1 student, een noodcommissie. Deze noodcommissie wordt eveneens aangesteld door de leden van de verkiezingscommissie op de eerste voorbereidende vergadering van de verkiezingen. De studentenparticipatiecoach neemt de rol van secretaris op.

Art. VII.5 De verkiezingscommissie komt minstens tweemaal samen tijdens de verkiezingen. Op een eerste samenkomst wordt de procedure en de timing van de verkiezingen voorgelegd door de studentenparticipatiecoach en wordt er een voorzitter en noodcommissie aangeduid. Tijdens een tweede samenkomst die zo snel mogelijk na de laatste dag van de kandidaatstelling doorgaat worden de ingediende kandidaturen al dan niet ontvankelijk verklaard. Een derde samenkomst gaat enkel door indien er een klacht wordt ingediend over de verkiezingen bij het departementshoofd Studentenvoorzieningen.

Art. VII.6 De verkiezingscommissie controleert of de kiesdrempel van 10% al dan niet gehaald werd.

Art. VII.7 De leden van de verkiezingscommissie zijn in hun hoedanigheid door geheimhouding gebonden

(Uit het Participatie- en Werkingsreglement van de Studentenraad).

Het verslag van de zitting van de verkiezingscommissie voor 2024-2025 wordt hier gepubliceerd op 15 mei 2024.