Hoofdstukken

  • Studentenwelzijn
  • Onderwijsinnovatie
  • Mobiliteit
  • Participatie
  • Communicatie Studentenraad
  • Duurzaamheid

Studentenwelzijn

Doelstelling 1

​De Studentenraad zet het mentaal welzijn en verbondenheid van studenten bovenaan de agenda.​

​Actiepunt 1: De Studentenraad blijft medeorganisator van universiteitsbrede verbindende initiatieven, bij voorkeur in samenwerking met de koepels van de studentenvereningen. 

Actiepunt 2: De Studentenraad ondersteunt initiatieven ter bevordering van het mentaal welzijn, zowel inhoudelijk als communicatief en stelt zich op als klankbordgroep voor feedback.

Actiepunt 3: De Studentenraad werkt actief mee aan Vlaams brede initiatieven en standpunten omtrent mentaal welzijn.  

Actiepunt 3: De Studentenraad werkt actief mee aan Vlaams brede initiatieven en standpunten omtrent mentaal welzijn.

Actiepunt 4: De Studentenraad werkt actief mee aan Vlaams brede initiatieven en standpunten omtrent mentaal welzijn. 


Actiepunt 5: De Studentenraad streeft ernaar op de hoogte van en betrokken te zijn bij de verschillende organisaties die focussen op mentaal welzijn en geeft advies waar nodig om en overzichtelijk en transparant aanbod voor de studenten te bekomen.

Doelstelling 2

 De Studentenraad zet zich in voor een kwalitatief en goed gekend studenteninformatiepunt op maat van de noden van de student. 

Actiepunt 1: De Studentenraad onderzoekt de bereikbaarheid van het STIP en probeert de belangrijkste drempels in kaart te brengen.

Actiepunt 2: De Studentenraad geeft advies over de communicatiestrategie van het STIP en verkent de mogelijkheden van ondersteuning door de studentenwerking.

Actiepunt 3: De Studentenraad probeert de concrete lacunes in de dienstverlening uit te werken van zowel de huidige  als onbestaande werkingen. 

Actiepunt 4: De Studentenraad brengt in kaart welke dienstverlening op facultair niveau bereikbaar is.

Onderwijsinnovatie

Doelstelling 1

De Studentenraad schrijft een standpunt over blended learning [1]

Actiepunt 1: De Studentenraad brengt op een concrete manier het concept blended learning in kaart.

Actiepunt 2: De Studentenraad verzamelt best practices van initiatieven richting blended learning zowel binnen de UAntwerpen als in andere onderwijsinstellingen. 

Actiepunt 3: De Studentenraad gaat vanuit een studentenperspectief na wat de mogelijke knelpunten zijn van blended learning.

Actiepunt 4: De Studentenraad brengt de infrastructurele drempels in kaart die studenten ondervinden bij de integratie van blended learning in het onderwijs.

Actiepunt 5: De Studentenraad zet studentenvertegenwoordigers op facultair niveau aan creatief na te denken over het huidige onderwijs, om het pad te effenen naar blended learning en een mentaliteitswijziging in gang te zetten.

Actiepunt 6: De Studentenraad gaat na hoe YUFE een rol kan spelen bij de integratie van Blended Learning in het permanent onderwijsaanbod en welke samenwerkingen hier mogelijk zijn.

[1] Onder blended learning verstaan we onderwijs dat deels digitaal verloopt en deels fysiek begeleid wordt in een geïntegreerde leeromgeving (https://www.blendedlearning.org/what-blended-learning-is-and-isnt/)

Doelstelling 2

De Studentenraad neemt een standpunt in omtrent employability [2].

Actiepunt 1: De Studentenraad brengt de verschillende initiatieven in kaart met betrekking tot de voorbereiding naar de arbeidsmarkt.

Actiepunt 2: De Studentenraad ijvert voor een overzicht van initiatieven die interessant zijn om centraal uit te rollen om de overstap naar de arbeidsmarkt te bevorderen. 

Professor

Actiepunt 3: De Studentenraad stelt adviezen op vanuit een studentenperspectief over mogelijke initiatieven en waakt over de professionele opvolging hiervan door o.a. het departement onderwijs.

[2] Onder employability verstaan we het pakket van prestaties, vaardigheden en persoonlijke inzichten die het succes van pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt vergroten (https://www.ed.ac.uk/employability/staff/what-why-employability-important/what-is-employability)

Mobiliteit

Doelstelling 1

​De Studentenraad waakt over de mobiliteitsinfrastructuur op en rond de campus.

Actiepunt 1: De Studentenraad stuurt erop aan dat er voldoende en veilige plaatsen zijn waar studenten hun fiets kunnen stallen.

Actiepunt 2: De Studentenraad brengt onveilige fiets- en voetpaden in kaart, zowel op als rond de campus.

Actiepunt 3: De Studentenraad neemt de infrastructurele suggesties inzake mobiliteit mee naar de besprekingen rond project Making CDE, project campus Paardenmarkt en project campus Mutsaard en volgt deze werken mee op.

Doelstelling 2

​De Studentenraad schrijft een standpunt over de bereikbaarheid van de campussen en de dienstverlening die hiermee verbonden is.

Actiepunt 1: De Studentenraad schrijft een advies over de pijnpunten van het openbaar vervoer en de voorziening van Vélostations door de overheid. 

Studenten in de wachtrij voor het examen

Actiepunt 2: De Studentenraad verkent samen met departement studentgerichte diensten de mogelijkheden van bestaande fietsleensystemen en eventueel andere vergelijkbare diensten.

Actiepunt 3: De Studentenraad brengt de concrete noden van mobiliteit tussen de campussen in kaart en bekijkt de mogelijkheden van een campusbus.

Doelstelling 3

​De Studentenraad streeft naar een effectieve inspraak inzake mobiliteit op alle bevoegde niveaus.

Actiepunt 1: De Studentenraad probeert de krachten te bundelen met andere Antwerpse studentenvertegenwoordigers in het Antwerps Studentenoverleg en Associatie Studentenraad Antwerpen.

Actiepunt 2: De Studentenraad verkent de mogelijkheden van rechtstreekse inspraak bij het Antwerps kabinet mobiliteit en vervoersregio.

Actiepunt 3: De Studentenraad zoekt in het universiteitsbestuur een partner om druk te zetten op een studentgericht mobiliteitsplan voor Antwerpen.

Participatie

Doelstelling 1

​De Studentenraad wil extra inzetten op een sterke facultaire studentenvertegenwoordiging en professionalisering van de informatiestroom op elk niveau van de UAntwerpen.

Actiepunt 1: De Studentenraad werkt een duidelijk kader uit voor de facultaire vertegenwoordigers.

Actiepunt 2: De Studentenraad gaat na in hoeverre studentenvertegenwoordigers betrokken worden bij de facultaire besluitvorming en ondersteunt een regelmatig overlegmoment met beleidsmakers zoals de decaan of voorzitter van de onderwijscommissie.

Actiepunt 3: De Studentenraad ondersteunt samenwerking tussen studentenvertegenwoordigers door het onderhouden van vlotte interne communicatiekanalen.

Actiepunt 4: De Studentenraad blijft parallelle en facultair of centraal aangestuurde vertegenwoordigingsorganen opvolgen en blijft inzetten op een eenmaking van de studentenvertegenwoordiging voor een transparante en efficiënte structuur. 

Actiepunt 5: De Studentenraad blijft inzetten op een breed overleg tussen studentenvertegenwoordigers door het organiseren van open thematische werkgroepen en ondersteunen van het facultair overlegorgaan, zowel financieel als logistiek.

Doelstelling 2

​De Studentenraad streeft naar een veilige, constructieve en vruchtbare omgeving waarbij haar vertegenwoordigers ongeremd hun achterban kunnen vertegenwoordigen.

Actiepunt 1: De Studentenraad blijft inzetten op een inclusief en diversiteitssensitief beleid, zowel extern als intern en reflecteert hier regelmatig over met (ervarings)deskundigen.

Actiepunt 2: De Studentenraad focust meer op informele samenkomsten en initiatieven ter bevordering van de interne samenhorigheid.

Actiepunt 3: De Studentenraad werkt haar interne reglementen alsook handleidingen voor nieuwe studentenvertegenwoordigers verder uit met als doel een duidelijk en transparant kader te creëren in het voordeel van een maximale vertegenwoordiging van studenten.

Actiepunt 4: De Studentenraad werkt verder aan haar vormingsbeleid met als doel dit duurzaam in de organisatie in te bedden.Actiepunt 5: De Studentenraad verkent de mogelijkheden van het onderhouden van relaties met alumni met als doel continuïteit en expertise in te kunnen zetten waar wenselijk.

Communicatie Studentenraad

Doelstelling 1

De Studentenraad probeert in te zetten op haar zichtbaarheid, zowel fysiek als digitaal.

Actiepunt 1: De Studentenraad verkent alle mogelijke communicatieplatformen en streeft ernaar op maat gemaakte informatie en interactie aan te bieden.

Actiepunt 2: De Studesntenraad zet zich in om de studentenvertegenwoordigers bekendheid te geven en te ondersteunen bij hun communicatie naar de studentengemeenschap.

Actiepunt 3: De Studentenraad onderneemt initiatieven om haar bereik te vergroten met een specifieke focus op kwetsbare groepen.

Actiepunt 4: De Studentenraad zet in meer aanwezig te zijn op (verwelkomings)evenementen georganiseerd door de universiteit of een van haar verwante (studenten)organisaties.

Doelstelling 2

De Studentenraad streeft ernaar een transparante en duidelijke herkenbaarheid te hebben.

Actiepunt 1: De Studentenraad probeert zo veel mogelijk inzichten te geven betreffende hoe het er binnen haar interne werking aan toe gaat en wat studentenvertegenwoordiger zijn inhoudt.

Actiepunt 2: De Studentenraad probeert verschillende communicatiestrategieën uit om haar standpunten en adviezen met de studentengemeenschap te delen. 

Actiepunt 3: De Studentenraad streeft ernaar een duidelijk DNA te hebben.

Actiepunt 4: De Studentenraad streeft ernaar een sterke branding te hebben om zo digitaal en fysiek de herkenbaarheid te vergroten.

Doelstelling 3

De Studentenraad streeft naar een open beleid van haar communicatiekanalen en ondersteunt hierbij haar studentenvertegenwoordigers.

Actiepunt 1: De Studentenraad staat open voor het bekendmaken van initiatieven door studentenvertegenwoordigers binnen haar organisatie.

Actiepunt 2: De Studentenraad geeft ondersteuning bij communicatie van haar studentenvertegenwoordigers.

Actiepunt 3: De Studentenraad ziet toe op het gebruik van role-based emailadressen en begeleidt studentenvertegenwoordigers hoe deze effectief in te zetten.

Duurzaamheid

Doelstelling 1

De Studentenraad wil meer sensitief zijn voor duurzaamheid binnen de bredere toepassing in de universiteit.

Actiepunt 1: De Studentenraad schrijft een advies over hoe de universiteit duurzamer om kan gaan met haar fysiek en digitaal lesmateriaal in het kader van haar onderwijsactiviteiten. Hierbij worden de relevante partners binnen UAntwerpen zoals GreenOffice en het UAntwerp Climate Team betrokken. 

Campus Drie Eiken in de sneeuw

Actiepunt 2: De Studentenraad volgt het duurzaamheidsbeleid in de bredere context van de universiteit op en voorziet een door de studentenpopulatie breed gedragen advies waar nodig.

Actiepunt 3: De Studentenraad geeft advies over de eenheid van dienstverlening n.a.v. de éénmaking van UAntwerpen.

Actiepunt 4: De Studentenraad werpt zich op beleidsniveau mee op als volwaardige partner om te wegen op het diversiteitsbeleid van UAntwerpen en toetst op alle niveaus of initiatieven bijdragen aan een inclusieve universiteit.

Doelstelling 2

De Studentenraad wil meer sensitief zijn voor duurzaamheid binnen haar eigen werking.

Actiepunt 1: De Studentenraad gaat na waar haar eigen interne werking duurzamer kan en focust hierop vooral bij fysieke evenementen zoals vormingsdagen en verkiezingen.

Actiepunt 2: De Studentenraad werkt duurzame banden uit met organisaties en organen op alle niveaus waar zij inspraak heeft.

Actiepunt 3: De Studentenraad bouwt haar financieel beleid verder uit en heeft hierbij in het bijzonder aandacht voor budgettering, rapportering en het strategisch aanwenden van haar gelden.

Actiepunt 4: De Studentenraad blijft werken aan een diverse instroom van studentenvertegenwoordigers om een maximale representatie te vormen van de studentengemeenschap.

Doelstelling 3

De Studentenraad streeft naar een duurzame en studentgerichte communicatiestrategie van UAntwerpen.

Actiepunt 1: De Studentenraad gaat in overleg met departement communicatie over een vaste pool van communicatiewijzen voor noodgevallen en toetst deze af vanuit een studentenperspectief.

Actiepunt 2: De Studentenraad geeft advies over de uniformiteit en afstemming van centrale en facultaire communicatie in het voordeel van de student.

Actiepunt 3: De Studentenraad geeft advies over welke informatie het beste via welk kanaal kan lopen en focust hierbij op duidelijkheid.

Actiepunt 4: De Studentenraad gaat na op welke wijze zij op een structurele manier de stem van de student kan verkondigen in het communicatiebeleid van de universiteit.

Doelstelling 4

De Studentenraad schrijft een standpunt over thema’s die bijdragen aan futureproof studentenleven.

Actiepunt 1: De Studentenraad schrijft in samenwerking met de koepelverenigingen een standpunt rond duurzame studentendopen en –activiteiten.

Actiepunt 2: De Studentenraad denkt actief mee na over een veilige en levendige campus.

Actiepunt 3: De Studentenraad schrijft samen met het universiteitsbestuur een geactualiseerde versie van UAntwerpen – Statuut van de student.

Beleidsplannen Voorbijgaande Jaren

Beleidsplan 2020 + Memorandum Rectorverkiezingen 2020


Beleidsplan 2019