Polarisatie en conflict in het Vlaams klimaatdebat

Traject in het Nederlands

Het Belgische klimaatbeleid beroert ondertussen al een geruime tijd de gemoederen. Enerzijds klinkt de roep om een ambitieuze klimaatpolitiek luider dan ooit, anderzijds wekt deze groene agenda ook wantrouwen en soms heftige tegenstand op. Van waar komt dit wantrouwen? Hoe ontstaat hieruit polarisering? Is deze tendens van polarisering noodzakelijk negatief of biedt ze ook mogelijkheden? Welke rol speelt het huidige economische en politieke klimaat hierin?

Eerst geven we het woord aan iemand uit de academische wereld om inzicht te verwerven in de polarisatie en politisering van het Vlaamse klimaatdebat. Daarna komen twee stemmen uit de praktijk aan bod, om inzicht te verwerven in verschillende visies op het klimaatdebat en klimaatbeleid. We laten zowel een grassroots activist/onderzoeker aan het woord alsook een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Ten slotte behandelen we een casestudie om te zien hoe de verworven kennis van het weekend in praktijk omgezet kan worden en in welke vorm de behandelde ideeën naar boven komen in een concrete lokale context.

Tijdens het gehele weekend geven we ruimte aan interactie en debat. Wil je je mening rond dit thema ontwikkelen of verder onderbouwen dan is deze track helemaal iets voor jou!

Deel 1 - Key note: Yves Pepermans

Yves Pepermans is vrijwillig medewerker aan de Universiteit Antwerpen en klimaatbeleidsadviseur bij de provincie Antwerpen. Hij doctoreerde in 2015 met een onderzoek naar de politisering van het Belgische klimaatdebat.

Deel 2: Ewoud Vandepitte

Hier verwelkomen we Ewoud Vandepitte. Hij is onderzoeker/activist en komt een workshop geven rond de rol van burgerlijke ongehoorzaamheid en activisme in de context van de polarisering en politisering van het klimaatdebat. Dit zal een interactieve sessie zijn waarin jullie eigen standpunten gecombineerd zullen worden met inhoudelijke input van Ewoud en de andere deelnemers.

Deel 3: mainstream klimaatbeweging

We geven het woord aan iemand uit de mainstream klimaatbeweging. Deze persoon zal dieper ingaan in hoe zijn/haar organisatie omgaat met het politieke klimaat van het moment en hoe zij/hij de organisatie zijn doelstellingen probeert te bereiken en wat deze doelstellingen zijn. (verder informatie over de spreker volgt nog)

Deel 4: rollenspel

Als afsluitende sessie zullen we aan de hand van een rollenspel een casestudie benaderen op basis van onderzoek dat Glen gevoerd heeft tijdens zijn studie. Verdere informatie hierover gaat op dat moment zelf gegeven worden maar de bedoeling ervan is om op een leuke interactieve manier de theorieën die we tijdens het weekend gezien hebben in een zeer lokale realistische casestudie naar boven te doen komen. Hiermee hopen we jullie bepaalde ervaringen te doen oplopen van hoe polarisering en politisering op lokaal niveau kunnen plaatsvinden en hoe hiermee wel of niet mee omgegaan kan/moet worden.

Arbeid & Milieu

Arbeid & Milieu vzw is een erkende thematische milieuorganisatie die de transitie naar een duurzame, participatieve en sociaal rechtvaardige samenleving wil versnellen. Hiervoor werken we samen met diverse partners uit de milieubeweging, vakbeweging & middenveld. De werking focust zich op het bundelen van ervaringen en kennis, het verspreiden hiervan en het uitvoeren van projecten en campagnes, waarbij we sociale en ecologische vraagstukken verbinden met het thema tewerkstelling.