Beleid en Organisatie

Het thema Beleid en Organisatie richt zich op de verscheidenheid aan vraagstukken met betrekking tot beleid en organisatie van en in onderwijs en opleiding, zowel op macro-, meso- als microniveau.

Van basisonderwijs tot hoger onderwijs en volwassenenvorming worstelen organisaties en beleidsmakers met vraagstukken op het terrein van verantwoording, (aansturen van) ontwikkeling en het management van kernprocessen. Het onderzoek binnen de divisie Beleid en Organisatie richt zich op de wijze waarop dergelijk beleid tot stand komt, op de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, op de impliciete en expliciete visies op bestuur en op de concrete effecten van beleidskeuzes. De vraag naar impact linkt deze divisie aan het centrale congresthema. Processen en effecten van zowel brede sturingsmechanismen (denk aan marktwerking, werking eindtermen en werking van vormen van externe kwaliteitszorg) als specifieke organisatiegebonden acitiviteiten (leiderschap, ontwikkelen organisatiecultuur, professionalisering, veranderstrategieën) vinden binnen dit thema hun plaats. Gezien de aard van beleid- en organisatievraagstukken staat dit thema open voor onderzoekers uit tal van (deel)disciplines: onderwijskunde, onderwijssociologie, bestuurskunde, bedrijfswetenschappen, onderwijseconomie, onderwijsrecht, maar ook politieke wetenschappen. De meerlagige structuur van het onderwijs werkt door in de behandelde onderzoeksthema’s: het gaat om beleid en leiding op het niveau van de individuele leraar, van teams, van school(besturen) en van nationale en internationale overheden. Wat deelnemers verbindt is hun streven om overheen beleidsniveaus processen van beleid en organisatie in onderwijs en opleiding te beschrijven, te begrijpen, te conceptualiseren en verder te ontwikkelen.

Themacoördinator: Jan Vanhoof