Hoger Onderwijs

In het thema van ORD 2017 staat de vraag centraal hoe er in het onderwijs via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs & onderzoek, impact wordt gerealiseerd. Het in kaart brengen van deze impact binnen onderzoek in het hoger onderwijs, kan gesitueerd worden op diverse niveau’s waarbij de onderstaande onderwerpen richtinggevend kunnen zijn.  

Op microniveau kan het gaan om onderzoek naar de effectiviteit van leeromgevingen om gewenste competenties te bereiken, onderzoek naar de kracht van evaluatie en feedback van competenties, en de rol van docenten voor het bevorderen van competenties. Voorts gaat het om onderzoek naar de diversiteit van instromende, doorstromende, alsook uitstromende studenten en de relatie met studievoortgang en studiesucces in de schoolloopbaan of arbeidsmarkt. Inzicht in relevante instroomkenmerken, processen van identiteitsontwikkeling en het nader bestuderen van transities van en in het hoger onderwijs alsook de overstap naar de arbeidsmarkt, is belangrijk om verder na te denken over de impact van het hoger onderwijs.

Op mesoniveau staat het onderzoek centraal dat zich richt op aspecten van het curriculum, de organisatie en ondersteuning ervan alsook het situeren van innovatieve programma’s die zich lenen om reële noden in het hoger onderwijs aan te pakken. Onderwerpen kunnen zijn: de toenemende flexibilisering die in het hoger onderwijs wordt gevraagd, de rol en impact van honoursprogramma’s/excellentieprogramma’s, en programma’s die internationalisering realiseren. Ook aandacht voor de aard en effecten van interventies en/of programma’s (monitoraten, tutorschappen) die zich richten op het faciliteren van de overgang van secundair/voorgezet onderwijs naar het hoger onderwijs, rekening houdend met de toenemende diversiteit in het hoger onderwijs, is belangrijk. Daarnaast kan het ook gaan om onderzoek dat wordt uitgevoerd om de kwaliteit van het hoger onderwijs te borgen, al of niet in het kader van kwaliteitszorg en accreditatie.   

Op het macroniveau gaat het om onderzoek gericht op de aard en impact van netwerken van partners in en buiten het hoger onderwijs, op bijvoorbeeld de onderzoeksthema’s die hierboven zijn beschreven. Welke partnerschappen en condities hebben geleid tot het ontwikkelen van innovatieve praktijken die een impact realiseren in het hoger onderwijs?  Hoe werken instellingen van het hoger en secundair/voortgezet onderwijs samen om processen van instroom en doorstroom te optimaliseren? Hoe werken partners op de arbeidsmarkt met het hoger onderwijs samen om oriëntering en inzetbaarheid van studenten op de arbeidsmarkt te faciliteren?

In de bijdrages dient duidelijk sprake te zijn van empirisch onderzoek (kwantitatief en/of kwalitatief). Ook theoretische bijdragen zijn mogelijk die zich kritisch buigen over de vraag wat de impact van onderwijs & onderzoek binnen het domein van hoger onderwijs moet zijn.

Themacoördinator: Vincent Donche