Leraar en Lerarenopleiding

Het onderzoek in deze divisie heeft betrekking op de voorbereiding op en de uitoefening van het leraarsberoep in alle onderwijstypen en op alle onderwijsniveaus. In aansluiting op het globale thema staat ook in deze themalijn de impact van onderwijs en onderzoek centraal. Graag verwelkomen we voorstellen die betrekking hebben op de volgende thema’s:

Onderwijs|Onderzoek met impact op de opleiding van leraren

Er zijn meerdere wegen die leiden tot goed leraarschap. Bijzondere aandacht krijgen op dit moment o.a. alternatieve vormen van stage, de plaats van vakdidactiek in de opleiding, het opleiden van leraren tezamen met scholen en het leren op de werkplek. Onderzoek dat inzicht geeft in de (verwachte) effecten, gevolgen, perspectieven, problemen, enz. van deze en andere initiatieven met betrekking tot het opleiden van leraren past binnen dit thema.

Onderwijs|Onderzoek met impact op het functioneren van lerarenopleiders

Het opleiden van aspirant-leraren is meer dan lesgeven in de lerarenopleiding. Van lerarenopleiders worden specifieke competenties en expertise verwacht. Onderzoek dat ingaat op de manieren waarop lerarenopleiders deze competenties en expertise kunnen verwerven en de impact ervan op het functioneren en de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders valt onder dit thema.

Onderwijs|Onderzoek met impact op het functioneren en de professionele ontwikkeling van leraren

Het professioneel zelfbeeld van leraren, hun competenties alsook de kwaliteit van hun onderwijs wordt beïnvloed door persoons-, situatie- en contextfactoren. Elementen als (vak)inhoudelijke kennisbasis en specialisatie, opvattingen over onderwijs, vormen van formele en informele professionele ontwikkeling en beleidsvoering daaromtrent horen daarbij. Onderzoek naar ontwikkeling en beoordeling van deze elementen, zowel voor beginnende als voor ervaren leraren, past binnen dit thema.

Themacoördinator: Mathea Simons