Side header image

Missie

De Antwerp School of Education wil een meerwaarde bieden door via bruggen door tussen de initiële lerarenopleiding, de aanvangsbegeleiding en de nascholing een traject te realiseren met professionele opleidingen, afgestemd op de noden van de veranderende maatschappij in het algemeen en de nieuwe opportuniteiten in het onderwijs en aanverwante sectoren in het bijzonder.

De Antwerp School of Education heeft als doel een state – of – the – art, continu en multidisciplinair opleidingstraject voor onderwijsprofessionals te ontwikkelen.

Het opleidingstraject voor leerkrachten omvat een initiële opleiding met onmiddelijk daaraan gekoppelde aanvangsbegeleiding en later nascholingstrajecten. Het doel van dit continu traject is competente, geëngageerde, ontwikkelingsgerichte en zorgzame leerkrachten op te leiden die hun sleutelrol in een diverse en internationaal gerichte samenleving kunnen blijven vervullen.

Het als continu opgevatte opleidingstraject heeft tot doel om op permanente basis structuur en inhoud te bieden voor een loopbaantraject van leraren in samenwerking met de scholen en de gemeenschap waar de scholen toe behoren. Coaching, feedback, reflectie, herbronning, heroriëntatie... worden de kerninstrumenten om een loopbaan in het onderwijs attractief te houden.

Ook aan de professionalisering van schoolleiders en van school- en beleidsondersteunende medewerkers wil de Antwerp School of Education een grote bijdrage blijven leveren door een breed aanbod aan nascholings- en begeleidingsinitiatieven, niet enkel gericht op actuele maar ook op toekomstige noden en uitdagingen die een interdisciplinaire samenwerking vereisen.

Daarnaast wil de Antwerp School of Education via ECHO het opleidingstraject voor docenten verder vormgeven, en de onderwijsinnovatie een nieuw elan geven in de onderwijskundige professionalisering van het academisch personeel.

Voor al deze groepen leert het traject onderwijsprofessionals te reflecteren over hun onderwijspraktijk en hun onderwijsmethoden bij te sturen gevoed door wetenschappelijk onderzoek. Actief pluralisme en duurzaamheid worden verankerd in de opleidingstrajecten.