Side header image

Instituten

De instituten verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn onderzoeksgroepen die niet onder een specifiek departement vallen. De instituten zijn van grote culturele waarde voor Vlaanderen in het algemeen en de Universiteit Antwerpen in het bijzonder. Zij bieden in de bachelor- en masteropleidingen aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte gespecialiseerde keuzevakken aan.

Aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn vijf instituten verbonden.

ARIA en het Urban Studies Institute zij universitaire instituten, het Ruusbroecgenootschap een facultair instituut en het Instituut voor Joodse Studies en het Centrum voor Mexicaanse Studiën zijn interfacultaire instituten.

ARIA - Antwerp Research Institute for the Arts

ARIA is één van de universitaire instituten van de Universiteit Antwerpen. ARIA bundelt de krachten van de Antwerpse Schools of Arts (de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Sint Lucas Antwerpen) en de Universiteit Antwerpen. ARIA wil door zijn multidisciplinaire samenhang en zijn talrijke externe relaties een unieke plaats bekleden in het artistieke landschap van Vlaanderen. De drie pijlers van zijn activiteiten - onderzoek, onderwijs en dienstverlening - zijn onderling verweven, maar kunnen ook gezien worden als drie ‘basisfuncties’: die van ‘labo’, ‘biotoop’ en ‘baken’.

Urban Studies Institute

Het Urban Studies Institute is een platform en laboratorium voor de ontwikkeling van interdisciplinair onderzoek en onderwijs rond steden, stedelijke ontwikkeling en stedelijke uitdagingen. Het instituut fungeert bovendien als aanspreekpunt en interface voor contacten met niet-academische actoren, zoals beleidsmakers en mensen uit het middenveld, en voor dienstverlening rond stedelijke ontwikkeling en beleid.

Instituut voor Joodse Studies

Het Instituut voor Joodse Studies ontstond in 2001 om de wetenschappelijke studie van het jodendom te stimuleren. Het instituut is interfacultair actief op het gebied van academisch onderzoek, universitair onderwijs, educatieve en wetenschappelijke dienstverlening. De Joodse geschiedenis, literatuur, filosofie en cultuur sinds de Moderniteit vormen het zwaartepunt in het onderzoek en het onderwijs. De besproken onderwerpen raken echter steeds, direct of indirect, de actualiteit of lopende academische discussies.

Het instituut legt zich toe op de wetenschappelijke studie van het jodendom vanuit de verschillende cultuurwetenschappelijke disciplines, zoals: 

  • de geschiedenis,
  • de filologie,
  • de literatuurwetenschap,
  • de godsdienstwetenschap,
  • de rechtswetenschap,
  • de filosofie,
  • en de sociologie.

Elk academiejaar nodigt het Instituut voor Joodse Studies internationale specialisten uit voor tientallen lezingen, conferenties en studiedagen. Het instituut organiseert taalcursussen Jiddisch en hedendaags Hebreeuws.

Ruusbroecgenootschap

Het Ruusbroecgenootschap is een interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de wetenschappelijke studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden. Het genootschap werd door de Jezuïteiten opgericht in 1925 om het erfgoed van de religieuze cultuur van de Nederlanden te bewaren, onderzoeken en verder ontwikkelen. De bibliotheek bevat en ongeëvenaarde collectie aan primaire en secundaire bronnen over de geschiedenis van christelijke mystiek en devotie.

Het onderzoek van het Ruusbroecgenootschap vertrekt voornamelijk van geschreven bronnen en ligt daarom hoofdzakelijk binnen de disciplines filologie, geschiedenis en religieuze studies. De geschiedenis van de premoderne tijd staat erin centraal. Daarnaast bestudeert het genootschap de verspreiding en receptie van teksten door de tijd en de voortzetting van religieuze ideeën en gebruiken in de (post)moderne tijd.

Het Ruusbroecgenootschap verzorgt cursussen in de departementen Geschiedenis en Literatuur. Het genootschap organiseert jaarlijks academische congressen, lezingen en workshops. Sinds 1927 publiceert het Ruusbroecgenootschap het internationale gepeer-reviewede tijdschrift Ons Geestelijk Erf - Journal for the History of Spirituality in the Low Countries.

Centrum voor Mexicaanse Studiën

Het interfacultair Centrum voor Mexicaanse Studiën (CMS) van de Universiteit Antwerpen is een studie- en documentatiecentrum dat in 1990 werd opgericht. Het CMS is ontstaan uit een bilaterale overeenkomst tussen de Mexicaanse overheid en de Vlaamse Gemeenschap. Het centrum omvat een Leerstoel voor Mexicaanse Studiën en een gespecialiseerde onderzoeksbibliotheek die gehuisvest is in de Bibliotheek Stadscampus. 

De voornaamste doelstelling van het CMS bestaat erin een ruim publiek te documenteren en te informeren, en op die manier bij te dragen tot een grotere bekendmaking van het Mexicaanse culturele en intellectuele patrimonium in Vlaanderen, België en Europa.