Side header image

Geschiedenis

Wie het heden wil begrijpen, moet het verleden kennen. Het is een adagium dat keer op keer zijn waarde heeft bewezen. Ben je geïnteresseerd in mens en samenleving, vroeger en nu? Wil je inzicht krijgen in de evoluties en structuren van onze samenleving? Dan is de opleiding Geschiedenis vast iets voor jou.

Wat?
In de opleiding geschiedenis bestudeer je mens en samenleving van vroeger en nu, vanuit verschillende invalshoeken. Een pakket historische opleidingsonderdelen leert je inzicht verwerven in verschillende aspecten en periodes van ons verleden, maar zal je ook in staat stellen de confrontatie aan te gaan met de recente geschiedenis en met de samenleving van deze tijd. Geschiedenis is een algemeen vormende opleiding: verschillende sociaal-wetenschappelijke en filosofische opleidingsonderdelen zijn in het curriculum opgenomen.

Deze academische opleiding is sterk gericht op wetenschappelijk onderzoek. Er is veel aandacht voor de methoden van geschiedschrijving en voor de geschiedeniswetenschap op zich. Ook praktische aspecten van historisch onderzoek komen aan bod: je leert inspelen op de onderzoeksvragen van het moment en zelf onderzoeksvragen formuleren, literatuur over een onderwerp verzamelen en interpreteren, met archiefbronnen werken en jouw conclusies helder uitschrijven.

Voor wie?
De opleiding hecht groot belang aan een brede belangstelling voor mens en samenleving van vroeger en nu. Enerzijds wil je een antwoord zoeken op de vraag hoe mensen vroeger leefden, woonden, werkten, oorlog voerden, enzovoort. Anderzijds ben je geboeid door sociaal-wetenschappelijke en filosofische thema’s. Je wil inzicht verwerven in de evolutie van de menselijke beschaving en op zoek gaan naar samenhang of verbanden tussen verschillende politieke, economische, sociale en culturele aspecten van samenlevingen vroeger en nu.

De opleiding legt een sterke klemtoon op historisch wetenschappelijk onderzoek en gaat daarin duidelijk verder dan de geschiedenislessen die je in het middelbaar kreeg. Je zult leren zelf historisch onderzoek te verrichten, wat neerkomt op het volgen van heel wat methodologische vakken, het verkrijgen van theoretische achtergrond en het voeren van opzoekwerk in bibliotheken en archieven. Niet het slaafs leren van feiten uit de geschiedenis, maar wel het begrijpen van structuren en evoluties en het aanleren van vaardigheden in het opzoeken voor en het schrijven van werkstukken staan centraal. Van groot belang zijn een kritische houding om onderzoeksvragen op een creatieve en doortastende manier te bedenken en te beantwoorden, goed inzicht in de complexiteit van de menselijke samenleving en de capaciteit om vlot te redeneren. Historisch onderzoek is precisiewerk: je hebt geduld en zin voor detail nodig om bronnen nauwkeurig te analyseren. Verder kan een goed historisch inzicht je helpen om de cursusinhouden te ordenen en in hun historische context te bekijken.

Als historicus moet je je inzichten voor een breder publiek kunnen verwoorden, bijvoorbeeld via een wetenschappelijk boek of artikel, een opiniebijdrage of interview in de media, of binnen een onderwijscontext. Nederlandse taalvaardigheid is daarom belangrijk. Een goede (passieve) kennis van andere West-Europese talen zoals Frans en Engels is noodzakelijk om historische teksten uit het buitenland vlot te kunnen lezen en analyseren.

Waarheen?
Dankzij het algemeen vormende karakter van de opleiding geschiedenis zijn de toekomstmogelijkheden voor afgestudeerde historici zeer ruim. Vroeger kwamen zij bijna uitsluitend terecht in het onderwijs of in de wetenschappelijk-culturele wereld van musea, archieven en bibliotheken. Op dit ogenblik werkt een behoorlijk aantal in het hoger onderwijs (hogescholen én universiteiten). In het secundair onderwijs tref je historici aan in de functie van lesgever, bibliothecaris of directeur. Tegenwoordig trekken ook de ambtenarij en de bedrijfswereld meer en meer afgestudeerde historici aan. Universitairen met een brede algemene vorming zijn minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt omdat ze in een brede waaier van beroepen aan de slag kunnen. Als je een baan wil buiten de traditionele sectoren, wordt er vaak wel verwacht dat je een speciale inspanning levert op het vlak van talenkennis.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat historici momenteel zowel in de non-profit als in de profit sector werkzaam zijn. Buiten het onderwijs werken historici in publieke instellingen zoals archieven, instellingen voor monumentenzorg, gemeentelijke bibliotheken, in de diplomatie, bij het Europees Parlement, bij de Koning Boudewijnstichting, bij ziekenfondsen. Historici zijn vaak tewerkgesteld in allerlei politieke organisaties en op ministeries. In de profitsector vinden we historici vooral terug in journalistieke banen en uitgeverijen, in het bankwezen, in de verzekeringssector en in allerlei soorten bedrijven. Deze onvolledige opsomming onderstreept de algemeen vormende aard van de geschiedenisopleiding. De brede vorming laat ook toe de eigenheid van je persoonlijkheid maximaal te laten meespelen in zowel je studieloopbaan als je uiteindelijke carrière.

Opbouw
De Universiteit Antwerpen garandeert een degelijke vorming voor alle studenten geschiedenis, en komt tegelijk tegemoet aan de interesses van elke individuele student. In de loop van de drie bachelorjaren kan je je algemene intellectuele vorming verbreden, krijg je een stevige basis in verschillende historische theorieën, onderzoeksmethoden en vaardigheden, en bestudeer je een aantal specifieke perioden en thema's. Je leert historische vraagstukken duiden en analyseren, en je oefent in het op systematische wijze nadenken over uiteenlopende problemen die in de verschillende vakgebieden worden behandeld. Naargelang je persoonlijke belangstelling volg je een volledig programma geschiedenis, of kies je voor één van de major-minor combinaties. Houders van een diploma hoger onderwijs kunnen vrijstellingen krijgen op basis van eerder verworven competenties en kunnen zo met een gereduceerd programma, dat in grote lijnen overeenkomt met de major, een bachelordiploma behalen. Wie de bacheloropleiding met succes doorloopt, kan doorstromen naar de Master in de Geschiedenis.