Missie en visie - Waar staan we voor?

De vereniging stelt zich als doel om voor alle generaties OOW-alumni een forum te bieden waar ze terecht kunnen met vragen en ideeën. Om het uitwisselen van inspirerende gedachten en het uitbouwen van een onderling netwerk te bevorderen, willen we de alumni geregeld samenbrengen. Zowel het organiseren van informele, ontspannende ontmoetingen als van meer formele bijeenkomsten waarop alumni kunnen leren van elkaar of anderen, passen in deze doelstelling.

Door de organisatie en/of de actieve promotie van leeractiviteiten, willen we bijdragen aan de mogelijkheden tot levenslang leren voor de alumni en tegelijk een inspiratiebron zijn voor huidige studenten. Na het afstuderen, dreigt de halfwaardetijd van de opgedane kennis snel te verkorten. In de mate van het mogelijke wil Aloow daarom de alumni in contact brengen met actuele visies, trends en nieuwe kennis in de wereld van onderwijs en opleidingen. We staan open voor invloeden uit de onderwijs- en opleidingswereld zoals onderwijsvernieuwingen of opleidingsnoden uit het bedrijfsleven. Uiteraard hebben we daarbinnen veel aandacht voor het persoonlijke en professionele verhaal van de alumni.

Door het geregelde contact met de alumni, heeft Aloow een goed zicht op het werkveld waarin ze actief zijn. Door middel van contacten met de OOW-docenten en door onze vertegenwoordiging in de Onderwijscommissie wil Aloow de relatie tussen dit werkveld en de opleiding blijvend bewaken en versterken. Aloow heeft de intentie om de opleiding mee vorm te geven vanuit de visie en de ervaring van alumni.

Aloow wil de stem van de OOW-alumni vertolken in de maatschappij. We willen de opleiding blijven promoten als ambassadeurs. Gestoeld op een open houding, zijn we steeds op zoek naar manieren om onze doelstellingen beter te realiseren. Met veel plezier staan we open voor suggesties over onze werking.