Side header image

21 september 2017: Onderzoek M&G - anno 2017 - focus Vlaanderen

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is sinds 2001 in Vlaanderen actief met als opdracht om de milieugezondheidstoestand te onderzoeken en op te volgen.
De impact van leefomgeving en levensstijl op de gezondheid en het vertalen van de resultaten in inzichten die bruikbaar zijn voor beleidmakers, professionals en burgers staan centraal.

Programma

Ons symposium van 21 september wil een trefpunt zijn voor onderzoekers en beleids- en andere actoren in het thema van milieu en gezondheid, in brede zin. Zowel innovatie op het vlak van data en meettechnieken als problematieken, inzichten en beleidsinterpretatie komen aan bod. Dit vanuit een interdisciplinair perspectief: de sprekers hebben een medische, epidemiologische, toxicologische en beleids- of sociaalwetenschappelijke achtergrond.

Tijdens de voormiddagsessie brengt het Steunpunt Milieu en Gezondheid verslag over haar resultaten en inzichten van de voorbije campagnes en nog geplande onderzoeken. In dit steunpunt bundelen, in opdracht van de Vlaamse overheid, alle Vlaamse universiteiten, VITO en PIH hun onderzoek rond humane biomonitoringscampagnes (HBM). Deze opvolging stelt in staat tijdstrends vast te stellen. Het programma is intussen ook geïncludeerd in een wijd vertakt Europees project.

In de namiddagsessies brengen diverse teams een selectie van andere recente onderzoeksontwikkelingen die relevant zijn voor beleid en interventie. Aansluitend is er ruim gelegenheid voor reflectie. In een panelgesprek introduceren diverse stakeholders kort hun visie op de meerwaarde van milieugezondheidskennis en vooral ook hun bijdrage en verwachtingen daarbij. Vervolgens komen volgende vragen aan bod:

  • Waar zitten de grote noden op het vlak van milieugezondheidskennis voor een betere bescherming van de burger ?
  • Hoe nog beter de aansluiting maken met wat nodig is voor een wetenschappelijk geïnformeerd milieugezondheidsbeleid ?
  • Hoe lokale en internationale aandachtspunten op het vlak van milieugezondheid in balans houden?

 

 

Sprekers

 

9.00

Ontvangst

 

 

9.30

Welkom

G. Schoeters – VITO en UAntwerpen

 

9.45

Key note: The endocrine science perspective on EU regulation proposed by the Commission

J.P Bourguignon – ULg

 

 

 

 

Voorzitters sessie:

V. Nelen en N. Lambrechts

10.30

Blootstelling aan hormoonverstoorders en mannelijke fertiliteit

E. Den Hond – PIH

10.50

Welke factoren beïnvloeden metaalblootstelling in de Vlaamse bevolking?

S. De Craemer – VUB

koffie

11.30

Neurocognitieve prestaties en blootstelling aan luchtvervuiling

T. Nawrot - UHasselt

11.50

Geboortegewicht en chemische stoffen tijdens  de zwangerschap

E. Govarts - VITO

12.10

Sociale ongelijkheid in de humane biomonitoring

B. Morrens - UAntwerpen

Broodjes

 

13.30

Mens en milieu een vergelijkende gevoeligheidsanalyse

R. Blust - UAntwerpen

Voorzitters sessie:

 G. Schoeters en D. Coertjens

13.50

Geluid en gezondheid

D. Botteldooren - UGent

14.10

Recent HBM studies carried out in Wallonia

C. Pirard – ULg

14.30

Epigenetische veranderingen door omgeving

L. Godderis – KULeuven

koffie

15.10

Van kennis naar beleid: interpretatie, participatie en actie

K. Van Campenhout, Departement Omgeving

15.30

Debat: Perspectieven op de maatschappelijke en beleidsrelevantie van kennis

 

Met panelleden van organisaties, actief in de sfeer van milieu en gezondheid

 

R. Bouckaert – HSEQ Expert, Voorzitter Stuurgroep Leefmilieu VOKA

 

D. Kiekens – voorzitster Arbeid & Milieu

 

P. van den Hazel - Arts M&G, Voorzitter HEAL

 

D. Wildemeersch - Afdeling Preventie Agentschap Zorg en Gezondheid

 

Moderator I. Loots - UAntwerpen

17.00

Slotwoord

Departement Omgeving

 

Inschrijven

Schrijf je in (inschrijvingsgeld bedraagt € 45)

,

Doelpubliek: onderzoekers, beleidsmakers en actoren op het terrein

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Sint-Jacobstraat 2 te Antwerpen, zaal M.005

Inschrijvingsgeld: € 45