Side header image

Onderzoek binnen het departement Sociologie

Focus en mission statement

Onderzoek binnen het departement sociologie wordt gekenmerkt door grote maatschappelijke relevantie en betrokkenheid op beleid en sociale problemen. Met een 100-tal onderzoekers werken we binnen verschillende onderzoeksdomeinen met een gemeenschappelijke focus op maatschappelijke vraagstukken en sociaal beleid. Wij geven dit onderzoek vorm door middel van een sterk multidisciplinaire aanpak en expertise in diverse vernieuwende onderzoeksmethoden. Zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek komen aan bod, waarbij we actief zijn in lokale en internationale settings.

Onderzoekslijnen

Onderzoek door de leden van het departement sociologie verwijst naar een aantal thema’s die ingebed zijn in 5 onderzoeksgroepen:

Centrum voor Longitudinaal en Levenslooponderzoek (Cello)
Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS)
Centrum voor Sociaal Beleid (CSB)
Milieu en samenleving
Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS)
 

De opgebouwde expertise is vertegenwoordigd in de volgende Vlaamse steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek: 

Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Steunpunt Milieu en Gezondheid
Steunpunt Werk en Sociale Economie
Vlaams Armoedesteunpunt
Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer
Steunpunt Ruimte
Steunpunt Inburgering en Integratie

 

Het departement sociologie heeft een lange traditie in de studie van sociale problemen op micro-, meso- en macroniveau. Volgende onderwerpen staan centraal:

Gezin, bevolking en gezondheid

Deze onderzoekslijn behandelt een breed spectrum van welzijnsgerelateerde onderwerpen. De familiesociologische en sociaal-demografische onderzoekslijn concentreert zich op de studie van oorzaken en gevolgen van belangrijke levenslooptransities en besteedt aandacht aan de combinatieproblematiek tussen gezin en arbeid. Bijzondere aandacht gaat naar socio-economische determinanten van gezinsvorming, vruchtbaarheid en gezinsontbinding.

Het onderzoek rond gezondheid en welzijn focust zich op de sociale oorzaken en gevolgen van deze topics vanuit een lokaal, nationaal en internationaal perspectief. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan het individuele (cliënt- en patiëntperspectief), organisationele (welzijnssector, gezondheidssysteem) en beleidskundige niveau.

Ongelijkheid, diversiteit, stedelijke problemen en milieu

Onderzoek naar sociale ongelijkheid en culturele diversiteit in relatie tot stedelijke problemen, migratiedynamieken en de milieuproblematiek, zowel wereldwijd als lokaal, is over de jaren heen zeer belangrijk geworden. De milieu- en sociale risico’s en de groeiende diversiteit in de wereld beïnvloeden samenlevingen, groepen en individuen. De combinatie van een probleem-georiënteerd perspectief met een meer interdisciplinaire benadering geeft een veelzijdig perspectief, nodig om de complexiteit van de sociale constructie van stedelijke en milieuproblemen en de impact van diversiteit op de samenleving te vatten.

Sociaal beleid en sociaal werk

Onderzoek inzake sociaal beleid geeft aandacht voor de werking en doelmatigheid van en innovatie in sociaal beleid en sociaal werk: de wijze waarop sociaal beleid en sociaal werk inspelen op de (veranderende) socio-economische en demografische context en de impact die het heeft op de socio-economische levensomstandigheden van haar onderscheiden doelgroepen. Onderzoeksexpertise vanuit verschillende disciplines komt hier samen.