Side header image

Faculteitsbestuur

Aan het hoofd van het faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen (FSW) staat sinds oktober 2015 decaan Ilse Loots. Zij wordt bijgestaan door vicedecaan Peter Bursens (eveneens voorzitter van de Onderwijscommissie), Heidi Vandebosch (verantwoordelijk voor het domein Onderzoek) en Sven De Maeyer (verantwoordelijk voor het domein Dienstverlening). Faculteitsdirecteur Koen Pepermans vervolledigt het plaatje. Een kennismaking.

Ilse Loots (decaan)

Als decaan geef ik samen met uitstekende collega-bestuurders, onze 4 departementen en het decanaat, het facultaire beleid vorm voor de volgende 3 jaren.

Onze faculteit doet het prima op vlak van organisatie, onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Het is daarbij mijn ambitie om deze waardering ook over te brengen bij het personeel. Het werk van vele collega’s geeft de faculteit gestalte en gezien het ervaren van hoogspanning en grote werklast, wil ik daarbij een goede coach zijn. Waardering opbrengen betekent eveneens dat we onze facultaire belangen goed moeten behartigen bij de diverse universitaire organen. Door mijn ervaring in faculteit overschrijdend onderwijs, onderzoek en dienstverlening, geniet ik alvast het voorrecht heel veel gemotiveerde collega’s te kennen. Neem dat samen met de ervaring en netwerken van de collega’s-bestuurders en ons faculteitsbestuur functioneert als een boeiend knooppunt: voor het borgen van verworven kwaliteiten, maar ook voor kritische reflectie over wenselijke verandering.

Mijn onderwijsopdrachten in het departement Sociologie en bij IMDO staan door deze bestuurstaken even aan kant. Ze worden tijdelijk behartigd door professionele collega’s. Ik wil er inhoudelijk over kwijt dat mijn onderwijs in de sociologie zich voornamelijk toelegt op milieuvraagstukken als sociale vraagstukken en oplossingsrichtingen voor milieuproblemen, ook door een herbronnen van de wetenschappen zelf. Studenten in het milieuonderwijs van hun kant, leren waarom milieubeleid zo verdraaid moeilijk kan zijn, ook al is er veel informatie en wetenschappelijk inzicht over onze leefomgeving. Het zal u niet verbazen, dat ik mijn recente ervaring met de duurzaamheidswerking aan deze universiteit ook wil valoriseren voor actie binnen onze faculteit.

Op onderzoeksvlak blijf ik actief tijdens dit mandaat. Samen met mijn team Milieu & samenleving en andere collega’s uit de faculteit en van andere disciplines, blijf ik me verdiepen in kansen voor een gedeelde kennisproductie rond milieuvraagstukken en omgevingsbeleid en het verkleinen van de kloof tussen onderzoek en maatschappij. Ook onderzoek van milieuongelijkheid en environmental justice is vernieuwend in dit verband. Deze onderwerpen maken deel uit van slechts één maar een wel bijzondere niche in het onderzoek dat onze faculteit rijk is. Bij die veelheid, ligt het respect voor de uiteenlopende kennisperspectieven, sociologische praktijken en onderzoeksmethoden mij verder erg nauw aan het hart. 


Peter Bursens (vicedecaan en voorzitter facultaire onderwijscommissie)

De komende drie jaren zal ik als vicedecaan en voorzitter van de facultaire onderwijscommissie deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de faculteit. Naast het algemene beleid zal ik me vooral ontfermen over de onderwijsdossiers. De hervorming van de masterprogramma’s en de voorbereiding van de instellingsaudit worden daarbij allicht de belangrijkste aandachtspunten, samen met de permanente zorg voor kwaliteitsbewaking in de onderwijsprogramma’s.
Ik kan hiervoor putten uit mijn ruime ervaring als voorzitter van de opleidingscommissie van de Master Politieke Wetenschappen en uit diverse functies waarin ik de internationalisering van het onderwijs heb vormgegeven, zowel binnen de faculteit als op het niveau van de universiteit.
Mijn academisch leven naast het bestuur bestaat uit het doceren van vooral Europese politiek aan de FSW bachelor- en masteropleidingen en aan de Antwerp Management School. Onderzoeksmatig ben ik verbonden aan het Antwerp Centre for Institutions and Multilevel Politics (ACIM) waarbinnen ik onderzoek uitvoer en begeleid over Europeanisering, territorial politics en democratische legitimiteit in meerlagige politieke systemen.

Heidi Vandebosch (verantwoordelijke domein Onderzoek)
 
 

Onderzoeksmatig doet onze faculteit het goed. Na de vorige onderzoeksvisitatie werden maatregelen genomen die de diverse onderzoeksgroepen verder hebben doen floreren. In de  komende bestuursperiode wil ik de onderzoekscultuur die typisch is voor onze faculteit blijven stimuleren en verdedigen.

Prioritaire punten voor de komende beleidsperiode zijn o.m.: de voorbereiding van de nieuwe onderzoeksvisitatie, het scherpstellen van de identiteit van het onderzoek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en de bewaking van het onderzoeksimago bij de buitenwereld, de promotie van samenwerking over verschillende onderzoeksgroepen heen, …

Als verantwoordelijke voor het domein onderzoek,  ben ik tijdens de komende drie jaren Voorzitter van de Facultaire Doctoraatscommissie. Daarnaast zetel ik ook in de Onderzoeksraad en in Leescommissie V. 

Naast mijn functie binnen het bestuur, doceer ik de vakken ‘Inleiding tot de Communicatiewetenschap’ en ‘Media: Publiek en Effecten’. Ik maak deel uit van de onderzoeksgroep MIOS, waar ik (co-)promotor ben van diverse (IWT-SBO, BOF, FWO-) projecten rond cyberpesten bij jongeren. Verder ben ik lid van de wetenschappelijke organisaties ICA en ECREA, bestuurslid van de “Health Communication Division” van NeFCA, en UAntwerpen-coördinator van het uitwisselingsprogramma (IRSES) “HealthNar”.

Sven De Maeyer (verantwoordelijke domein Dienstverlening)
 

Koen Pepermans (faculteitsdirecteur)
 

Binnen de faculteit Sociale Wetenschappen is de rol van faculteitsdirecteur ruim ingevuld met verantwoordelijkheid op het vlak van personeel, budget, infrastructuur en beleidsondersteuning.
De faculteitsdirecteur is binnen de faculteit Sociale Wetenschappen de administratief verantwoordelijke van de faculteit. Concreet houdt dit in dat de faculteitsdirecteur diensthoofd is van alle leden van het administratief personeel (ATP) bezoldigd door de faculteit. Hij zet de lijnen uit van het ATP-personeelsbeleid in overleg met de decaan en het bureau van de faculteit. De faculteitsdirecteur is eveneens verantwoordelijk voor de bewaking van het faculteitsbudget in samenspraak met de decaan. Bij de toekenning van kantoorruimte en het bewaken van de afspraken speelt de faculteitsdirecteur de rol van mediator tussen departementen, onderzoeksgroepen en individuele personeelsleden. 
Op het vlak van beleidsondersteuning kan verwezen worden naar de beleidsplannen, de fusie van de faculteit, de verhuis naar De Meerminne, de onderwijsvisitaties of de BAMA-hervorming. In elk van deze dossiers heb ik samen met het decanaatsteam als beleidsmedewerker en later als directeur op een proactieve manier getracht te zorgen dat deze processen zo optimaal mogelijk konden verlopen. Naast deze verantwoordelijkheden vertegenwoordig ik de faculteit in diverse raden en commissies zowel intern evenals extern aan de Universiteit Antwerpen.

 

Contact

Faculteit SW
(enkel voor algemene vragen)
Stadscampus - gebouw M
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 53 35
secretariaat.fsw@uantwerpen.be