Side header image

Zelfstandig academisch personeel / werkleider, The Royal Museums of Art and History - 2019ZAPFOWEX312

De Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) hebben de volgende voltijdse vacature (100%) vacant.

Deze functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

Deeltijdse (50%) aanstelling als Zelfstandig Academisch Personeel bij UAntwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, Departement Erfgoed

Deeltijdse (50%) aanstelling als Werkleider (Klasse SW2) bij de KMKG

FED-tWIN is een nieuw federaal onderzoeksprogramma van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) met als doel het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen tien federale wetenschapsinstellingen en Belgische Universiteiten door de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen.

Deze vacature kadert in het onderzoeksprofiel RMARH: The Royal Museums of Art and History: the History of its Buildings and its Collections based on the Museum’s Archives. U implementeert het FED-tWIN RMARCH onderzoeksprofiel in de UAntwerpen (50%) en KMKG (50%).

Korte beschrijving van het FED-tWIN RMARCH onderzoeksprofiel

Leaving aside a handful of recent scientific articles, the only general publication on the history of the Royal Museums of Art and History (RMAH), its buildings and the development of its collections is a Liber Memorialis, published in 1985 on the occasion of the museum’s 150th anniversary. While the latter publication was aimed at a general public, no other encompassing scientific and critical study on the history of the RMAH that attempts at tracing this history against the background of broader (inter)-national socio-political and cultural developments, has so far been published, despite the fact that vast amounts of unstudied documentation are looming in the museum’s institutional archives. Henceforth, the RMARCH project focusses on the history of the Royal Museums of Art and History (RMAH), based on its institutional archives. In collaboration with the archivist of the RMAH, the FED-tWIN researcher will work on eliminating the enormous backlog in archival description, (online) access and digitalisation of the RMAH institutional archives with the specific aim to make these archives available to the general public but also for further scientific research. Following the reorganisation of these archives, several research questions will be addressed that ultimately will result in a new critical and scientific study on the history of the RMAH. Special attention will be devoted to the various historical buildings of the different museums that form the RMAH but also to the different actors that were responsible for the development of its collections.

RMARCH proposes a multi-disciplinary and cross-institutional approach that will build on the expertise of past and current research projects in both the RMAH and the University of Antwerp (UAntwerpen). The research opportunities that will emerge from opening up this important institutional archive will not only allow the FED-tWIN researcher with his/her focus and profile in archival studies and architectural history to rewrite the history of the RMAH but also to play a crucial role in connecting, moderating and advancing them into the broader field of heritage studies. These are ranging from archival and (art and architectural) historical research to conservation and restoration but also in new research fields such as digital humanities and the development of digital documentation, data visualisation and imaging technologies. In this respect, the synergy between the disciplines Heritage Studies and Conservation-Restoration of the Faculty of Design Sciences of the UAntwerpen also offers a unique opportunity to deeply embed this project into academic education and training and in cooperation with the two research groups Henry van der Velde and Heritage & Sustainability.

Een gedetailleerde beschrijving, inclusief werkplan voor de eerste twee jaar, kan verkregen worden via inge.bertels@uantwerpen.be of w.claes@kmkg-mrah.be.

De instellingen

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en vooruitstrevende Belgische universiteit. Dagelijks verzekert de inzet van meer dan 5.000 medewerkers dat innovatief onderwijs wordt verstrekt voor meer dan 20.000 studenten, dat kennisgrensverleggend fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verricht en dat de universiteit haar belangrijke rol kan vervullen in maatschappelijke dienstverlening. In haar streven naar internationale excellentie, is de Universiteit Antwerpen een onderzoeksuniversiteit in ware zin met een bijzonder sterke expertise in de volgende speerpuntdomeinen in onderzoek: Beeldvorming; Neurowetenschappen; Infectieziekten; Geneesmiddelenonderzoek; Materiaalkarakterisering; Ecologie en duurzame ontwikkeling; Haven, transport en logistiek; Grootstad, geschiedenis en hedendaags beleid; Sociaal-economisch beleid en organisatie.

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen, die op hun beurt worden geleid door de POD Wetenschapsbeleid. Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vervullen de KMKG een reeks taken. Het betreft:

 • de verwerving en de conservatie van kunstwerken en documentaire werken met een museaal en wetenschappelijk belang in relatie tot de verzamelingen;
 • het bijhouden van een algemene inventaris waarin elk kunstvoorwerp ingeschreven wordt, met vermelding van de datum van verwerving, de herkomst, de aankoopprijs en andere relevante informatie;
 • de inrichting van een archiefbewaarplaats, een documentatiecentrum met betrekking tot de verzamelingen en een bibliotheek gespecialiseerd in de domeinen aanwezig in de instelling;
 • het verzamelen van wetenschappelijke en documentaire gegevens betreffende de verzamelingen;
 • wetenschappelijk werk dat verband houdt met de verzamelingen;
 • de valorisatie en verspreiding van e resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal vlak;
 • de actieve deelname aan wetenschappelijke zendingen;
 • de actieve deelname aan wetenschappelijke projecten en bijeenkomsten op nationaal en internationaal niveau;
 • de dienstverlening aan het publiek door het verschaffen van informatie over de verzamelingen, de organisatie van didactische activiteiten, het verlenen van hulp aan vorsers;
 • het aanleggen van een gegevensbank met betrekking op de kunstverzamelingen, de archieven, de bibliotheek;
 • de uitgave van publicaties zowel van wetenschappelijke aard als bestemd voor een breed publiek.

Uw opdracht aan de Universiteit Antwerpen

 • heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • U doceert over collectiemanagement in erfgoed beherende organisaties, over ‘documentair erfgoed’, in het bijzonder archieven, en geeft ondersteuning bij bachelor- en masterproeven, in de opleidingen conservatie-restauratie en erfgoedstudies (lesopdracht van 12 ECTS).
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van documentair erfgoed en collectiemanagement
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U begeleidt master- en doctoraatsstudenten.
 • U bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.
 • U neemt interne beleidstaken op.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u verleent onder andere advies binnen en buiten de UAntwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.

Uw opdracht aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaat uit:

 • Organiseren, selecteren, inventariseren en beschrijven van het institutioneel archief van de KMKG.
 • Digitale ontsluiting van het institutioneel archief.
 • Wetenschappelijk onderzoek naar de institutionele geschiedenis van de KMKG (gebouwen en collecties) op basis van deze archieven.
 • Instaan voor de valorisatie van deze archieven via publicaties en andere initiatieven.
 • Opzetten en uitvoeren van wetenschappelijke samenwerkingen en onderzoeksprojecten rond deze archieven.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in het domein van de (kunst-/architectuur-) geschiedenis, erfgoedstudies of aanverwante disciplines.
 • Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voorafgaand aan de vooropgestelde uiterste indieningsdatum van de kandidaatsdossiers. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • U heeft aantoonbare expertise in archiefbeheer en documentair erfgoed en kennis van de internationale archiefnormen en -standaarden. Uw expertise is complementair aan de expertise binnen de onderzoeksgroep ARCHES van UAntwerpen en KMKG.
 • U heeft aantoonbare onderzoekservaring met 19de- en 20ste-eeuwse archieven.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U kan ervaring voorleggen in het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in het betrokken vakgebied en het verwerven van de nodige fondsen ter verwezenlijking daarvan strekt tot aanbeveling.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • In functie van het analyseren van het bronnenmateriaal en wetenschapscommunicatie is het een vereiste om zich vlot schriftelijk en mondeling te kunnen uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.
 • Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Aanbod

De Universiteit Antwerpen biedt

 • ofwel een aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een aanstelling met structurele opdracht in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bieden

 • De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Werkleider (klasse SW2) met de daaraan verbonden weddenschaal SW21 in contractueel dienstverband (50%)
 • Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): SW21: 27.207,99 € per jaar
 • Bijkomende voordelen:
  • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
  • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren);
  • Hospitalisatieverzekering;
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
  • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;
  • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding;
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart;
  • Glijdende werkuren in een 38-uren week;

Datum van indiensttreding bij beide instellingen is nader te bepalen en uiterlijk 1 oktober 2020.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 19 januari 2020.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Dr. Inge Bertels (inge.bertels@uantwerpen.be) en Wouter Claes (w.claes@kmkg-mrah.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.