Side header image

Zelfstandig academisch personeel / Werkleider, Evolutie van zoogdieren en hun pathogenen - 2020ZAPFWETEX040

In het kader van het FED-tWIN programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten, stellen het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de Universiteit Antwerpen samen een gecombineerde vacature open voor:

deeltijds (50%) structureel zelfstandig academisch personeel (tenure track) aan UAntwerpen / deeltijds (50%) wetenschappelijk medewerker (werkleider SW2) aan KBIN in het domein van de evolutie van zoogdieren en hun pathogenen meer bepaald het FED-tWIN profiel ‘Opsporen van de oorsprong van recente en toekomstige zoönotische epidemieën in tropisch Afrika (OMEgA)’

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. Het KBIN omvat drie wetenschappelijke operationele directies (OD) die uiteenlopend, vaak multidisciplinair onderzoek verrichten op basis van nieuwe of reeds bestaande biologische, paleontologische of geologische collecties. De OD 'Taxonomie en Fylogenie' is gespecialiseerd in de studie van recente biodiversiteit en de evolutie daarvan. Daarnaast hecht de OD veel belang aan dienstverlening en publiekswerking, het ondersteunen van ‘citizen science’-initiatieven en het publiceren van populairwetenschappelijke artikelen.

Met meer dan 5.500 medewerkers is de Universiteit Antwerpen één van de grootste werkgevers van de provincie Antwerpen. Dag na dag zorgt de inzet van onze medewerkers ervoor dat er vernieuwend onderwijs wordt gegeven aan 20.000 studenten, dat er baanbrekend fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verricht en dat de universiteit haar belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij kan spelen. In haar streven naar internationale excellentie, is de Universiteit Antwerpen een onderzoeksuniversiteit in ware zin met een bijzonder sterke expertise in de volgende speerpuntdomeinen in onderzoek: Beeldvorming; Neurowetenschappen; Infectieziekten; Geneesmiddelenonderzoek; Materiaalkarakterisering; Ecologie en duurzame ontwikkeling; Haven, transport en logistiek; Grootstad, geschiedenis en hedendaags beleid; Sociaal-economisch beleid en organisatie.

Functie:

De functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

 • Deeltijdse (50%) aanstelling als wetenschappelijk medewerker – werkleider (SW2) bij het KBIN;
 • Deeltijdse (50%) aanstelling als zelfstandig academisch personeel – docent tenure track bij de UAntwerpen.

Uw opdracht aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en aan de Universiteit Antwerpen

 • Uw opdracht aan KBIN bestaat uit onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
 • Uw opdracht aan UAntwerpen heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • U bouwt onderzoek uit in het kader van een ‘One Health’ benadering, naar ‘emerging zoonotic diseases’ in Afrotropische zoogdieren met de nadruk op de evolutie van de pathogenen en hun zoogdiergastheren en de ecologie van de infecties. De twee hoofddoelstellingen zijn (i) te ontrafelen hoe de fylogeografie, evolutionaire geschiedenis en ecologie van gastheren inzicht kunnen verschaffen in de diversiteit, oorsprong en verspreiding van deze pathogenen; (ii) te achterhalen welke ecologische mechanismen en milieuveranderingen (klimaat, landschap, biodiversiteitsverlies, …) een gastheersprong kunnen faciliteren of gastheerspecificiteit in stand kunnen houden, zelfs als er geen sterke moleculaire barrière bestaat.

Op korte termijn is het de bedoeling om het eerste hoofddoel aan te pakken door het gebruik van nieuw geoptimaliseerde NGS-technieken om de technisch uitdagende, maar unieke collecties van museumspecimens te screenen op de aanwezigheid van meerdere pathogenen. Dit zal toelaten om de soorten te identificeren die bepaalde pathogenen herbergen, de fylogenetische en ecologische relaties tussen deze soorten af te leiden, en de verspreidingsgebieden van genetisch discrete gastheerpopulaties af te bakenen. Gecombineerd met de informatie over de taxonomie, biologie en de resultaten van de screening van DNA-virussen, zullen de resultaten van de screening van de gastheren ons toelaten om studies te starten over de transmissie-ecologie van geselecteerde pathogenen, zoals afgeleid uit hun aanwezigheid, diversiteit, gastheerspecificiteit en evolutie. Deze informatie zal hoofdzakelijk bestaan uit fylogenetische bomen en ecologische verspreidingsgebieden van gastheersoorten en geselecteerde pathogenen.

Op lange termijn zal de verdere uitwerking van dit type informatie gebruikt worden om de evolutionaire veranderingen van geselecteerde pathogenen bij zoogdieren te bestuderen door middel van een gerichte screening van museumspecimens van bevestigde gastheersoorten. Voor de gastheersoorten waarvan de specimenverzameling zich over meerdere decennia uitstrekt, zal gerichte screening en karakterisatie van pathogenen toelaten om de evolutionaire snelheid van snel evoluerende pathogenen te kalibreren en te onderzoeken hoe de uitgebreide milieuveranderingen in de voorbije eeuw de evolutionaire ecologie van de ziekteverwekker hebben beïnvloed.

De verdere grote lijnen van dit onderzoek werden reeds vastgelegd in het FED-tWIN profiel “OMEgA” en kunnen worden opgevraagd via het contactadres onderaan dit vacaturebericht.

 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U doceert aan UAntwerpen 1 opleidingsonderdeel in het domein van de dierkunde, evolutie en parasitologie en begeleidt studenten in deze vakgebieden.
 • Aan KBIN omvat het gevraagde profiel de taak van assistent-conservator die verantwoordelijk is voor de zoogdierencollecties, ter ondersteuning van de conservator van gewervelde dieren, taxonomisch en fylogenetisch biodiversiteitsonderzoek en bijdrage tot de inventarisatie en beschrijving van de diversiteit van dieren op basis van morfologische soortbeschrijvingen, geavanceerde moleculaire technieken en ecologische gegevens.
 • Ook wetenschappelijke dienstverlening behoort tot uw takenpakket, meer bepaald rond de beheer, uitbouw en valorisatie van de specimen en weefsel collecties van het KBIN en de daaraan gekoppelde gegevensbanken. U bouwt het bestaande netwerk van bij OneHealth vraagstukken betrokken actoren verder uit.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in een domein dat aansluit bij de vacature (o.a.: ecologie, evolutionaire biologie, taxonomie zoogdieren, pathogenenbiologie, …), dat werd behaald maximaal 12 jaar voor de einddatum van de termijn waarbinnen U zich kandidaat kan stellen voor deze vacature. De periode van 12 jaar voor het bezit van een doctoraat wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit en bij de onderzoeksstrategie van het KBIN.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Het profiel is bedoeld voor een onderzoeker met een ruime ervaring en een multidisciplinaire achtergrond (taxonomie, ecologie, (fylo)genomica, pathogenenbiologie, epidemiologie).

Ervaring

 • Minimaal 5 jaar onderzoekservaring op postdoc-niveau bij aanvang van de aanstelling.
 • Goed publicatietraject (ook als eerste auteur) in A1-tijdschriften over relevante thema's
 • In verschillende, bij voorkeur ook buitenlandse, onderzoeksomgevingen hebben gewerkt.
 • Ervaring in het werken in multi-partner projecten en netwerken, samenwerking met onderzoekers uit andere (ontwikkelings)landen.
 • Ervaring met veldwerk in tropische regenwouden.
 • Vertrouwd met concepten en praktijken van bioveiligheid.
 • Gedocumenteerd vermogen om onderzoeksfinanciering te verwerven (subsidies, beurzen).
 • Goede communicatieve vaardigheden om onderzoek te presenteren op internationale conferenties, maar ook om resultaten te verspreiden via diverse (digitale) media.
 • Goede schrijfvaardigheid om onderzoeksresultaten te publiceren in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften of om subsidieaanvragen voor projecten voor te bereiden.
 • Vaardig in wetenschapscommunicatie met een breder publiek.

Specifieke kennis

 • Beheer van specimen/monsterverzamelingen.
 • Kennis (en gebruik) van relevante online moleculaire en taxonomische databanken (GIS-referencing).
 • Moleculaire diagnose van pathogenen, bio-informatica-analyse (genoomassemblage, kartering, SNP-calling, annotatie, fylogenetische analyse …) van grootschalige genomische datasets (next-generation sequencing) in een evolutionaire en taxonomische context.
 • Toepassing van bio-informaticahulpmiddelen (analytische en/of grafische methoden) om genomische datasets te analyseren; programmeervaardigheden (Linux, Perl/python, R).
 • Voorbereiding van genomicabibliotheken.

Aanbod

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen biedt

 • een halftijdse aanstelling van minimum 10 jaar als wetenschappelijk medewerker (werkleider - SW2) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, binnen de operationele directie ‘Taxonomie en Fylogenie’ (Vertebraten);
 • een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend onderzoekskader;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.534,66 tot € 6.877,39;
 • volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding.

De Universiteit Antwerpen biedt

 • een halftijdse aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent (50%), als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;
 • volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Datum van indiensttreding is bij beide instellingen 1 september 2020.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 29 maart 2020.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij dr. Erik Verheyen (erik.verheyen@naturalsciences.be, ++32 (0) 478 47 47 43) en prof. dr. Herwig Leirs (herwig.leirs@uantwerpen.be, ++32 (0) 474 48 53 56).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.