Het supplement bij het getuigschrift

Verder beschreven procedure geldt niet voor de Faculteiten Rechten en TEW voor de regeling in deze faculteiten contacteer je best jouw administratieve contactpersoon.

De doctoraatsopleiding wordt bekrachtigd door een getuigschrift, vergezeld van een supplement bij het getuigschrift. Dit kan een algemeen of specifiek supplement zijn:

 • Algemeen supplement:
  Het algemeen supplement vermeldt geen goedgekeurde activiteiten, maar een algemene omschrijving van de verworven competenties. In het geval je afgesloten hebt met de 30-puntentabel worden de activiteiten algemeen omschreven. 
 • Specifiek supplement:
  Via een specifiek supplement wordt de doctorandus/a de kans geboden om zich te profileren via een selectie van de ondernomen activiteiten in het kader van de doctoraatsopleiding. Enkel activiteiten die goedgekeurd werden in een peer review commissie en waar bij het afsluiten van de doctoraatsopleiding een geldig bewijs geleverd werd komen in aanmerking. Indien men de doctoraatsopleiding heeft afgesloten vóór 01/07/2016 is het mogelijk om, mits motivatie en correcte bewijzen, extra activiteiten conform de facultaire regelgeving toe te voegen. 

Let op: als je in SisA minder dan 30 punten behaald hebt zal je automatisch een algemeen supplement ontvangen. Dit werd vermeld op de overzichtslijst van activiteiten, die je als bewijs van het afsluiten van je doctoraatsopleiding hebt ontvangen.

De verdediging wordt aangekondigd via het formulier "Gegevens betreffende de verdediging". Op dit formulier moet je een keuze te maken tussen een algemeen of specifiek supplement. Als je voor een specifiek supplement kiest, vergeet dan niet een lijst met activiteiten te bezorgen aan DoctoralEducation@uantwerpen.be

Naast het getuigschrift van de doctoraatsopleiding en het supplement bij het getuigschrift krijg je na de succesvolle verdediging van je doctoraat vanzelfsprekend ook je doctoraatsdiploma. Van zodra het ondertekende exemplaar ter beschikking is, neemt Tine Leonard van de Diplomadienst contact met je op. Ook voor vragen m.b.t. de stand van zaken van je diploma kan je bij haar terecht.

Het getuigschrift van de doctoraatsopleiding (en het supplement bij het getuigschrift) kan niet los van het diploma van doctor worden verworven.

Richtlijnen voor de opmaak van de activiteitenlijst van het specifiek supplement

1. De doctorandus, waarvan het dossier doctoraatsopleiding werd afgesloten, bezorgt de coördinator zo vlug mogelijk een lijst, samenvatting of opsomming van de activiteiten, gevolgd in het kader van zijn/haar doctoraatsopleiding.

2. Enkel de activiteiten die vermeld werden in het goedgekeurde dossier komen in aanmerking: 

 • Activiteiten werden goedgekeurd door de peer review commissie;
 • Bij het afsluiten van de doctoraatsopleiding werd een geldig bewijs geleverd.

  Sinds 1/07/2016 worden de activiteiten, die op de lijst voor het diplomasupplement opgenomen mogen worden bij het afsluiten op de overzicht van de activiteiten in het groen of geel gemarkeerd. Blauw of niet gemarkeerde activiteiten mogen niet in de lijst opgenomen worden.

3. Als  de doctoraatsopleiding afgesloten werd vóór 01/07/2016: indien gemotiveerd is het mogelijk om extra activiteiten conform de facultaire regelgeving toe te voegen. Dit kan enkel mits indiening van de nodige bewijzen. 

4.. De activiteitenlijst wordt aangeleverd via e-mail in een Word-bestand. De opmaak van de tekst kan door de coördinator gewijzigd worden in functie van de lay-out van het supplement van het getuigschrift.

5. De  mate van detail in de omschrijving van de activiteiten wordt bepaald door de doctorandus, mits inachtname van de volgende vereisten qua layout:

 • lettertype: Tahoma
 • lettergrootte: 9
 • titels: vet, niet onderlijnd 
 • onderverdeling: 'Cursussen' en 'Andere activiteiten'
 • lengte:
  • competentieprofiel: maximum 49 lijnen (inclusief titels!)
  • indien je afgesloten hebt met een 30-puntentabel: de tekst bevat maximum 1400 karakters (inclusief titels en spaties)!

Voorbeelden:

De onderstaande activiteitenlijsten voor een specifiek supplement voldoen aan de vereisten van de opmaak van zowel het competentieprofiel als de 30-puntentabel.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim - Gebouw E
E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
DoctoralEducation@uantwerpen.be