Side header image

Toelating tot het doctoraat en inschrijving

Om aan een doctoraat te beginnen heb je een onderwerp, een promotor en financiering nodig. Als je dit allemaal in orde hebt gebracht, kan je aanvraagdossier indienen bij de centrale studentenadministratie

Om aan een doctoraat te kunnen starten moet je in het bezit zijn van een masterdiploma of een diploma dat hieraan gelijkgesteld is.

De faculteit waarin je wilt doctoreren beslist over de eigenlijke toelating op basis van je voorgestelde onderzoeksproject (dat je samen met je promotor opstelt). 

Voor een aantal categorieën van studenten kan de faculteit beslissen om de aanvaarding van het doctoraat te laten afhangen van het succesvol afleggen van een voorbereidingsprogramma binnen de discipline waarin de kandidaat wenst te doctoreren. Dit geldt voor:

  • studenten die het diploma van doctor wensen te behalen in een andere discipline dan dit van hun masterdiploma;
  • studenten met een diploma van master waarvoor de Universiteit Antwerpen geen onderwijsbevoegdheid bezit;
  • studenten met een buiten de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd diploma

Bekijk ook zeker de vacatures voor doctoraatsbeurzen. 

Samenwerking met externe partners

Als je doctoraat een samenwerking met externe partners inhoudt (bijvoorbeeld een bedrijf of een andere universiteit), dan is het best om bepaalde afspraken vooraf te maken over publicatie, geheimhouding en eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten van het onderzoek. 

Tech Transfer biedt ondersteuning en advies en helpt je bij het opstellen van een gepaste overeenkomst. Als je denkt dat sommige van jouw resultaten gevaloriseerd en/of commercieel toegepast kunnen worden, neem je best ook contact op met Tech Transfer.