Side header image

Multilevel Governance, Globalisation & Federalism

De Universiteit Antwerpen heeft verschillende onderzoeksgroepen, actief in de  politieke en sociale wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, rechten en in het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer–  die elk in hun specifieke wetenschappelijk domein en onderzoekstraditie, onderzoek verrichten met betrekking tot ‘multilevel governance’. ‘Multi level governance’ of de meerlagigheid van bestuur werd vooral vanaf de jaren negentig een belangrijk onderzoeksparadigma, mede onder impuls van het Europese integratieproces en de nieuwe structuren die in dit kader werden uitgebouwd.

Ook de voortschrijdende globalisering en de internationale politieke economie brachten het thema van ‘multilevel governance’ op de voorgrond.  De overheden opereren vandaag in een context waarin er tegelijkertijd veel interagerende autoriteiten (overheden maar ook andere publieke-en private spelers) en structuren aan het werk zijn. Een van de wezenlijke kenmerken van ‘multi level governance' is de focus op de wisselwerking en de bevoegdheidsverdeling tussen al die verschillende beleidsniveaus en het beheer van de daarbij horende beleidsprocessen.  Transversale onderzoeksvraagstukken rond subsidiariteit, behoorlijk bestuur, politieke besluitvormingsprocessen  en impactmeting van het beleid kwamen daarbij steeds meer op de voorgrond.

Ook binnen de Universiteit Antwerpen hebben verschillende onderzoeksgroepen  wetenschappelijke expertise opgebouwd rond diverse onderzoekstopics die gerelateerd zijn aan de thematiek. Het thema werd zo ook erkend als een groeipool voor multidisciplinair onderzoek binnen de universiteit. 

‘Multi-level governance’ is een zeer ruim en breed thema waarbij het zowel kan gaan om een meervoudige gelaagdheid in het beleid en bestuur van en tussen binnenlandse en internationale gezagsniveaus,  maar evenzeer over de relaties tussen overheidsniveaus binnen één staat, bijvoorbeeld de bevoegdheidsverdeling lokaal, provinciaal, regionaal en federaal, met aandacht voor specifieke beleidsthema’s.

‘Multilevel governance’ wordt onderzocht in vele domeinen, bijvoorbeeld (niet exhaustief):

  • Politieke besluitvormingsprocessen, relatie en interactie van lokale, regionale, federale, Europese en  mondiale bestuursniveaus)
  • Rechtsbescherming nationaal en internationaal: Europees recht, mensenrechten,  sociaal concurrentie recht, arbeidsrecht, fiscaal recht…
  • Sociale zekerheid en sociaal beleid: bevoegdheidsverdeling tussen Europa-België-Vlaanderen
  • Management en bestuur van overheden
  • Cultuurmanagement, culturele diversiteit en cultureel erfgoed
  • Internationale Politiek, vraagstukken rond vrede en veiligheid, diplomatie en geopolitiek, internationale politieke economie (IPE)
  • Globalisering en duurzame ontwikkeling, o.m. in ontwikkelingslanden
  • De verhoudingen tussen ondernemingen en de overheid, ‘good governance’ in bedrijven
  • Mediapolitiek

Onderdeel van de Groeipool vormt het Forum Federalisme, opgericht binnen de Universiteit Antwerpen, dat een aantal groepen verenigt en multidisciplinair onderzoek wil ontwikkelen rond de vraag naar de bestuurlijke vormgeving, de bevoegdheidsverdeling en de organisatie van ondermeer het sociaal beleid (in het bijzonder sociale zekerheid) in Vlaanderen, België en Europa.