Side header image

Oncologie

Kanker treft jaarlijks wereldwijd meer dan 3 miljoen mensen en is daarmee één van de voornaamste gezondheidsproblemen. Verwacht wordt dat dit cijfer, gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking, gestaag zal toenemen. Ondanks enorme inspanningen in het kankeronderzoek ontbreken er voor de meerderheid van de kankersoorten nog steeds doeltreffende therapieën, accurate diagnoses en geschikte hulpmiddelen bij de behandeling ervan.

De Universiteit Antwerpen is de thuisbasis van verschillende onderzoeksteams die actief betrokken zijn bij multidisciplinair kankeronderzoek. De onderzoeksthema’s reiken van moleculaire studies naar de etiologie en de factoren die kanker beïnvloeden, over de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe behandelingen tot grootschalige epidemiologische screeningstudies.

Het uiteindelijke doel van onze teams bestaat erin een wetenschappelijke basis te leveren waardoor de incidentie en mortaliteit van kanker gereduceerd kunnen worden, de levenskwaliteit verbeterd wordt en de behandelingen met minder schadelijke neveneffecten gepaard zullen gaan.

Het onderzoek vertoont een sterk translationeel karakter: dankzij een continue interactie tussen basisonderzoek en klinisch onderzoek wordt de tijdspanne tussen ontdekking en introductie in de klinische praktijk tot een minimum herleid.

De onderzoeksactiviteiten van onze teams spitsen zich toe op twee belangrijke domeinen:

  1. de identificatie en validatie van targets voor geneesmiddelen en
  2. de ontwikkeling van biomerkers.