Stap 1: Indienen proefschrift bij de individuele doctoraatscommissie (IDC)

Je start de procedure tot verdediging van het proefschrift op door voldoende exemplaren van het ontwerp-proefschrift aan de voorzitter van je IDC over te maken. De voorzitter zorgt voor de verspreiding van het ontwerp-proefschrift naar de leden van de IDC (zie ook het algmeen doctoraatsreglement art. 30 e.v.).

De IDC brengt binnen de vier weken schriftelijk advies uit aan de doctorandus. Indien de IDC ongunstig adviseert, informeert zij de doctorandus over haar bezwaren en opmerkingen. In geval van positief advies kan de IDC ook beperkte suggesties formuleren voor aanpassingen aan het ontwerp-proefschrift.