Lopende projecten

Ontwerp op maat en 3D printen van geopolymeren als een nieuwe toepassing voor het behoud van steenachtig erfgoed. 01/07/2021 - 31/12/2022

Abstract

In dit onderzoeksvoorstel wordt er een nieuwe ontwikkeling in de restauratiesector gepresenteerd. Deze ontwikkeling bestaat uit de toepassing van 3D geprinte geopolymeren in stenen erfgoed. Zowel in het verleden als in de huidige maatschappij speelt stenen erfgoed een grote rol. Er zijn talloze bouwwerken, sculpturen en andere decoraties vervaardigd in steen, die variëren van louter functionele structuren tot structuren met hoge historische en culturele waarden. Steen heeft kwantitatieve eigenschappen, zoals duurzaamheid, en daarom wordt het geassocieerd met een lange levensduur. Toch is steen geen inert materiaal. Het ondergaat veranderingen in uiterlijk en functionele capaciteit die kunnen worden opgevat als oppervlakteprocessen die leiden tot degradatie, uiteindelijk met een algeheel waardeverlies (schade). Tegenwoordig is de meest toegepaste restauratiemethode het gebruik van restauratiemortels. Restauratiemortels zijn een efficiënte manier voor conservering, waarbij een maximaal behoud van het oorspronkelijke materiaal wordt beoogd. Echter kennen ze ook veel nadelen, waarbij de belangrijkste het gebrek aan compatibiliteit met het originele materiaal is. Hierdoor zal er op termijn schade ontstaan aan de ondergrond. Dit is een zeer gegronde reden om verder te kijken dan de gekende en geijkte producten en methodes uit de restauratiesector en dus een multidisciplinair onderzoek uit te voeren. Door de ingenieurswetenschappen en materialenkunde te combineren met de restauratiewetenschappen kunnen we nieuwe methodes ontwikkelen. Een nieuwe methode die hieruit kan vloeien, is de toepassing van 3D geprinte geopolymeren. Geopolymeren zijn steenachtige materialen die worden geplaatst tussen bindmiddelen, zoals cementen en keramische materialen. Daarnaast kunnen de eigenschappen van geopolymeren sterk worden beïnvloed. Er bestaan verschillende typen van geopolymeren, afhankelijk van het systeem waardoor ze worden geactiveerd. In deze studie zouden we de nadruk willen leggen op alkali-geactiveerde geopolymeren, omdat dit type van geopolymeren vervaardigd kunnen worden uit afvalstoffen. Op deze manier is dit een circulair materiaal en daardoor wordt de CO2-productie sterk verlaagd. Een bijkomend voordeel hiervoor is dat er al printapparatuur bestaat dat geschikt is om dit type geopolymeren 3D te printen (maar we sluiten het mogelijke gebruik van andere typen geopolymeren in de toekomst niet uit). Door dit onderzoek uit te voeren, kan er een nieuwe en innovatieve werkmethode worden ontwikkeld voor de restauratiesector. Deze zal het proces van restaureren verbeteren, waardoor ons stenen erfgoed voor latere generaties goed bewaard kan blijven, ondanks de degradatieprocessen van steen. Tegelijkertijd levert dit onderzoek ook een duurzame methode op, wat voor de latere generaties cruciaal zal zijn om het erfgoed te kunnen blijven bewonderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Belgium Antiqua. Musea, archeologie en de creatie van een nationale identiteit in België (1870-1940). 01/07/2021 - 31/12/2022

Abstract

Tot voor kort vertoonde de geschiedenis van archeologie als een wetenschappelijke discipline een serieuze bias, omdat de spectaculaire opgravingen in Rome, Griekenland, Mesopotamië of Egype veel - om niet te zeggen, alle - aandacht opeisten, terwijl de negentiende-eeuwse genese van de zogenaamde "achtertuinarcheologie" op het eigen territorium nauwelijks onderzocht werd. Door te putten uit de onzettend rijke - maar nauwelijks bestuurde - archieven van het Koninkijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, wil dit project nagaan hoe de belangrijkste collectie voor nationale archeaologie in België vorm kreeg in de loop van de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Daarbij sluiten we aan bij een aantal recente debatten in het veld over institutionalisering, professionalisering en ideologisering van archeologie, waarbij we de belangrijkste actoren en instituties van die "achtertuinarcheologie" identificeren, nagaan welke technieken en methoden er precies gebruikt werden en de link met nationalisme en imperialisme blootleggen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De impact van stadsvergroening op instandhouding van ons cultureel erfgoed. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Steeds meer steden ontwikkelen een groenbeleid om de levenskwaliteit voor hun bewoners te verbeteren. Enkele veelbesproken voorbeelden zijn autoluwe centra, lage emissie zones, uitbreiding van groene zones en groenbekleding en de heropening van waterlopen. Deze initiatieven in onze historische steden bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van ons bouwkundig erfgoed. Dit patrimonium dat bestaat uit traditionele materialen als natuursteen, baksteen en mortel bepaalt het stadsgezicht en draagt bij aan het mentale welzijn van de gemeenschap. Door continue blootstelling aan het de lokale omgevingscondities is ons patrimonium echter niet gevrijwaard van degradatie. De factoren die degradatie in de hand werken zijn dezelfde als degene die beïnvloedt worden door groene stadsinitiatieven. Dit project onderzoekt de (positieve en negatieve) gevolgen voor de duurzaamheid van erfgoedgebouwen. De focus ligt hierbij hoe omgevingscondities op de gebouwschil lokaal beïnvloed worden door de verschillende initiatieven. Met zowel laboratoriumexperimenten als de evaluatie van bestaande initiatieven nabij erfgoed wil dit project niet enkel de huidige impact bestuderen, maar ook kijken naar hoe deze impact geacht wordt te evolueren tegen het einde van de 21e eeuw.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Inzicht in de technologische en economische geschiedenis van enigmatische groene kopersulfaatpigmenten in Vlaamse renaissancekunst. 01/11/2020 - 31/10/2022

Abstract

Het begin van de 16de eeuw betekende de start van een welvarende tijd voor Vlaanderen waarbij de florerende cultuur, handel en wetenschap rechtstreeks reflecteerde in de kunst van de Antwerpse School. Het jaar 1500 kenmerkt echter niet alleen een periode van stilistische revolutie, de kunstwerken veranderen ook vanuit technologisch standpunt met Vlaamse schilders die experimenteren met innovatieve materialen en technieken, een aspect dat tot nu toe onderbelicht is gebleven. Zo hebben recente analytische studies het gebruik van kopersulfaten gesignaleerd: een onbekend groen pigment type dat getuigt van een streven om het beperkte scala aan pigmenten uit te breiden en de realistische weergave van de natuur te verbeteren. Dit onderzoek beoogt om (a) het gebruik (omvang, techniek, relatie tot andere groene pigmenten), (b) de herkomst (plaats van productie/ontginning), de productiemethode (historische technologie) en (c) de handel van deze nieuwe materialen te begrijpen. Dit onderzoek zal gevoerd worden door een studie van tekstuele historische bronnen en een fysieke reproductie van de technologie te combineren met een chemische screening van schilderijen en verluchte manuscripten. Op deze manier stellen we voor om de nieuwe technologie van chemische beeldtechnieken te benutten om onze kennis van het samenspel van wetenschap, technologie en handel met de bloei van de Vlaamse renaissancekunst en haar stilistische vernieuwingen te vergroten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Controversieel erfgoed. Ontwikkeling van een referentiekader voor het omgaan met gevoelig erfgoed in instellingen voor cultureel erfgoed (REGER-kader). 01/10/2020 - 30/09/2021

Abstract

Doel van het project is (1) de ontwikkeling van een REferentiekader voor het omgaan met Gevoelig ERfgoed (REGER-kader) dat (2) concreet geïmplementeerd kan worden in de publiekswerking van erfgoedinstellingen en (3) de aanzet geeft tot een structurele verankering van het REGER-kader en bijhorende modules in onderwijs- en erfgoednetwerken.De impact en het potentieel van de reacties op de Covid-19 pandemie in 2020-2021 op de drie subdoelen en deze tweede fase van een breder project worden expliciet mee in beeld gebracht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Herkomst, technologie en wetenschap van het kleuren van textiel, Conste des ververs, 1619-1623. 01/07/2020 - 31/12/2021

Abstract

Conste des ververs, 1619-1623 is een uniek en relatief onbekend Vlaams ververs manuscript. Het wordt bewaard in het stadsarchief van Leuven en werd geschreven door Henricus Coghen, een verver die leefde en werkte te Leuven. Het manuscript bevat recepten om zowel wol, zijde linnen als pluimen te verven. Om te onderzoeken wat de gebruikte technieken, ingrediënten en productieprocessen waren is humaan en wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Het project concentreert zich op het manuscript zelf met als doel de technologie van het verven te ontrafelen. Er zal tevens gezocht worden naar relaties tussen het manuscript en andere geschreven en gedrukte verversboeken uit dezelfde periode. Om naar relaties te zoeken wordt een reeds bestaand corpus van recepten gebruikt dat Europese receptenboeken van de vijftiende tot de zeventiende eeuw bevat. Hierdoor kunnen er relaties gelegd worden tussen de verschillende receptenboeken. Het grootste deel van dit onderzoek zal gaan over het reconstrueren van de recepten uit het manuscript met als doel de vergeten technieken en methodes van het verversambacht terug leven in te blazen. Het bestuderen van historische recepten alleen biedt op zich geen afdoend antwoord op de vraag welke ingrediënten gebruikt werden en op welke manier ze verwerkt werden. Daarom is het daadwerkelijk ontrafelen van een recept door dit ook werkelijk planmatig uit te voeren en daarin te gaan experimenteren een noodzakelijke aanvulling. Het is zo dat we een beter inzicht in de technologie van het verfambacht verwerven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Controversieel erfgoed. Ontwikkeling en implementatie van een referentiekader voor het omgaan met gevoelig erfgoed in instellingen voor cultureel erfgoed (REGER-kader). 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Met discussies over foute straatnamen, controversiële standbeelden of beladen koloniale objecten heeft gevoelig erfgoed een hoge actualiteitswaarde. Voor instellingen voor cultureel erfgoed is het niet eenvoudig om daarmee om te gaan. Doel van het project is (1) ontwikkeling van een REferentiekader voor het omgaan met Gevoelig ERfgoed (REGER-kader) dat (2) toegepast kan worden in de collectiepresentatie en de publiekswerking van erfgoedinstellingen zodat de effecten ervan gemeten kunnen worden. Gevoelig erfgoed kan een krachtig middel zijn multiperspectiviteit te faciliteren. Multiperspectiviteit is een attitude die de bereidheid uitdrukt om mentaal van perspectief te veranderen. Het gaat om de bereidheid zich te verplaatsen in perspectieven van anderen, zowel in oude perspectieven als in hedendaagse interpretaties. Belangrijk daarbij is om ook het perspectief van maatschappelijk kwetsbare groepen of groepen die maatschappelijk minder aan bod komen, mee te nemen. Multiperspectiviteit veronderstelt het samenbrengen en verbinden van mensen met openheid voor elkaars beargumenteerde perspectieven. Op die manier draagt multiperspectiviteit bij tot de ontwikkeling van kritische zin, respect voor anderen en een democratische houding. Gevoeligheid is tijds- en ruimtegebonden en niet statisch en onveranderlijk. Watson (2016) spreekt in dit verband van 'het emotioneel register van het verleden'. Erfgoedinstellingen proberen wel in te spelen op de gevoeligheden die er leven in de samenleving door het creëren van authenticiteit, beleving en spanning, maar zijn ook beducht voor hyperemotionele reacties. Er wordt vooral gewerkt met publiekelijk aanvaarde emoties over lijden, geweld en angst. Dat emotioneel register is echter niet vaststaand. De heftige discussies over controversiële standbeelden, foute straatnamen of de zwartepietpolemiek tonen aan dat gevoeligheid tijds- en ruimtegebonden is. 'Gevoeligheid' is een label dat wordt geplakt op erfgoed, maar na verloop van tijd kan verbleken om later dan toch weer terug te komen. De vraag stelt zich dan ook welke factoren bepalen dat iets als gevoelig wordt gepercipieerd en in hoeverre dit dan verbonden wordt aan erfgoed. De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt: Welke zijn de mogelijkheden en beperkingen om via gevoelig erfgoed multiperspectiviteit te realiseren in instellingen voor cultureel erfgoed? Als partners in het cultureel-erfgoedveld kozen we voor instellingen die (1) gevoelig erfgoed in hun collecties hebben en (2) mogelijkheden bieden om in te spelen op belangrijke hedendaagse maatschappelijke kwesties. De volgende partners werden bereid gevonden om actief te participeren. - ADVN| archief voor nationale bewegingen, specifiek de Vlaamse beweging, andere nationale en regionale bewegingen in Europa en daaraan verbonden thema's of ervan afgeleid, zoals rechts radicalisme, fascisme, racisme, negationisme, gevestigd in Antwerpen; - Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, in Mechelen; - Museum Dr. Guislain in Gent over de geschiedenis van en actuele discussies over psychiatrie en geestelijke gezondheid, zorg, en kunst en waanzin; - AfricaMuseum in Tervuren, plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en een platform voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatie en onderzoek van twee vlaggen. 01/10/2019 - 30/06/2021

Abstract

Conservatie en onderzoek van twee negentiende eeuwse vlaggen uit de Sint-Jorisgilde. Dit project focust zich op de conservatie van twee sterk gedegradeerde vlaggen. Beide vlaggen werden vervaardigd uit zijde en zijn extreem fragiel. Een conservatiebehandeling dringt zich op.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het onderzoeken en behandelen van acht objecten. 23/09/2019 - 31/10/2021

Abstract

Uit de metaalcollecties van het KMKG werden een aantal objecten geselecteerd om onderzocht en behandeld te worden. Het gaat om liturgische en profane objecten in koper- en zilverlegeringen. Er wordt historisch en materiaal-technisch onderzoek uitgevoerd waarna een behandelingsvoorstel wordt opgemaakt. Na overleg wordt al dan niet overgegaan tot het behandelen van de objecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Historische en typologische evolutie van vensterbeglazing. Een geïntegreerde kijk op een vergeten bouwmateriaal. 01/10/2017 - 30/09/2021

Abstract

Dit geïntegreerd onderzoek betreft de evolutie van vensterglas-toepassingen in de architectuur van de Lage Landen vanaf de 15de tot en met de 19de eeuw. Binnen het breder kader van de studie van de 'materiële cultuur' wordt de historiek en de typologie onderzocht aan de hand van historische teksten, afbeeldingen, nog bestaande vensters en chemische analyse van goed gedateerd historisch glas. Voor onze regio is dit het allereerste onderzoek van deze aard en omvang naar het bouwmateriaal 'glas'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Afgelopen projecten

Behandeling van drie pre-Columbiaanse stukken. 07/11/2019 - 01/10/2020

Abstract

Onderzoek en behandeling van drie pre-Columbiaanse objecten uit de collectie van de stad Antwerpen. De problematiek bevindt zich in het verwijderen van incorrecte en storende eerdere restauraties waarbij eventuele koudbeschilderingen niet worden aangetast. Het onderzoek focust op het. behoud van de oppervlaktelaag alsook een kunsthistorisch en materiaaltechnisch luik. De behandeling is gericht op; het verwijderen van eerdere restauratievormen, stabilisatie van barsten/breuken/fragiele onderdelen, verlijmen van gebroken onderdelen, structureel aanvullen van lacunes, niet-geïntegreerde retouches.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatie en restauratie van Madonnabeeld met Kind. 01/09/2019 - 30/06/2020

Abstract

Conservatie en restauratie van een Madonnabeeld met Kind in terracotta. De vragen die hier gesteld werden waren onder andere: horen Madonna en Kind samen, klopt de veronderstelling dat dit beeld met losstaand Kind toegeschreven is aan Walter Pompe, wat met het dikke pakket afwerkingslagen, wat is de problematiek en wat zijn de schadefenomenen aan de drager, en hoe moet dit beeld bewaard worden in de toekomst?

Onderzoeker(s)

  • Promotor: van der Star Carolina

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek en conservatie - restauratiebehandeling van een Spaanse lusterschaal en van drie schalen in Chinees porselein. 22/04/2019 - 30/09/2019

Abstract

De studenten studio keramiek, opleiding conservatie en restauratie voerden onderzoek uit naar de behandeling van een decoratieve lusterschaal (Spanje) en drie schalen in Chinees porselein. De objecten vertoonden zal van verouderde restauratievormen waaronder; oude verlijmingen (schellak), oude aanvullingen, en een grote hoeveelheid overschilderingen van het origineel oppervlak. Voorafgaand aan behandeling werden de objecten bestudeerd om de methode van restauratie te bepalen. De restauratiebehandeling omvatte; het verwijderen van alle verouderde restauratievormen, consolideren en verlijmen van gebroken onderdelen, aanvullen van lacunes, en retouche van de aanvullingen. De objecten werden gerestaureerd met het oog op stabiele en reversibele restauraties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vooronderzoek textiel Kasteel van Gaasbeek. 03/04/2019 - 31/12/2019

Abstract

Werk: Vooronderzoeken discipline textiel Domein: Kasteel van Gaasbeek Adres: Kasteelstraat 40 1750 Gaasbeek Gebouwnummer: P23010 Besteknummer: 2019/HFB/OBW/ B00234 Materiaal technisch onderzoek van waardevol textiel. Conservatie advies voor de wandtapijten miv de schouwvallen, gordijnkappen en wandbespanningen. Het vooronderzoek omvat de materiële beschrijving en advies voor conservatie van 12 wandtapijten, 3 schouwvallen, 6 gordijnkappen en 3 wandbespanningen. Eerst volgt een algemene beschouwing van de toestand van de stukken waarna elk stuk afzonderlijk besproken wordt gevolgd door een voorstel van behandeling. Het voorstel van behandeling wordt algemeen besproken in punt 4. Voorstel van behandeling, aangezien de problematiek voor de verschillende wandtapijten in de meeste gevallen dezelfde is. Dit is niet het geval voor de schouwvallen, en de gordijnkappen, deze worden afzonderlijk besproken. Tien van de twaalf wandtapijten dienen geconserveerd te worden. De wantapijten in de Scockaertkamer, Stichting van Alexandrië, Brussel 18de eeuw en Slag bij Arbella, Brussel 18de eeuw werden recentelijk geconserveerd door het atelier G. De Wit te Mechelen. Deze wandtapijten werden tevens aangepast aan de kamer waarin ze opgehangen zijn. Voor de andere wantapijten dringt een conservatiebehandeling zich op. Er zijn problemen betreffende de opstelling. Daar de tapijten aangekocht werden of schenkingen waren, zijn ze niet aangepast aan de ruimtes. Op plaatsen waar ze voor de deur hangen worden ze gedrapeerd en hangen ze aan een metalen haak. Dat brengt vervorming en slijtage mee.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitsorteren van gebrandschilderd glas uit ca. 36 bakken met archeologische glasscherven. 24/01/2019 - 23/05/2019

Abstract

Enkele jaren geleden werd in Roermond, NL een grote hoeveelheid glasscherven aangetroffen bij een opgraving. Deze glasscherven bevatten gebrandschilderde glasscherven van de 14de eeuw tot 1665 (tweede grote stadsbrand). Het uitsorteren van deze scherven is van groot belang omdat er zodoende verscheidene gehelen bij elkaar kunnen gepast worden. Een eerste selectie leverde een belangrijk aantal items op die duidelijk afkomstig zijn van civiele beglazingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatie van twee vlaggen. 01/01/2019 - 30/06/2020

Abstract

Conservatie behandeling en vooronderzoek van een 19de eeuwse zijde vlag uit Retie. Vooronderzoek: Er wordt een materiaaltechnisch en kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd door de studenten. Voor het materiaaltechnisch onderzoek zal er voornamelijk met de optische microscoop gewerkt worden om de morfologie van de vezels in kaart te brengen en de vezels te identificeren. Conservatie behandeling: De vlag wordt gereinigd en fragiele plaatsen worden ondersteund met zijdedragers. Preventieve conservering: Er wordt tevens een zuurvrije rol voorzien om de niet beschilderde vlag veilig te bewaren. De beschilderde vlag zal vlak bewaard worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Slovaakse Grond in Vlaamse kunst: handel en technologie van twee leidende regio's in de Renaissance 21/12/2018 - 30/09/2020

Abstract

Het begin van de 16e eeuw was het begin van een voorspoedige tijd voor Vlaanderen, waarbij Antwerpen een van Europa's leidende commerciële en financiële centra werd. De bloei van cultuur, handel en wetenschap kwam rechtstreeks tot uiting in de werken van de Antwerpse school, een klasse van zeer bekwame schilders die aanvankelijk de Vlaamse gotische traditie combineerden met renaissance-elementen. Het jaar 1500 markeert echter niet alleen een periode van stilistische revolutie, de kunstwerken veranderen ook vanuit een technologisch oogpunt, waarbij de Vlaamse schilders experimenteren met innovatieve materialen en technieken, een aspect dat nog steeds onderbelicht is gebleven. In het bijzonder zullen we een relevant corpus van schilderijen uit de Renaissance chemisch analyseren, die kunnen worden beschouwd als tastbare artefacten uit de technologische geschiedenis, om een ​​reeks ongebruikelijke koperpigmenten chemisch te traceren, onlangs gerapporteerd in enkele kunstwerken. Momenteel wordt ervan uitgegaan dat deze innovatieve pigmenten vanuit de mijnstreek in de huidige Slowaakse Republiek naar Antwerpen werden geïmporteerd door handel met het bedrijf Thurzo-Fugger. In dit project stellen we voor gebruik te maken van de nieuwste, chemische beeldvormingstoepassingen die recent door de Universiteit Antwerpen (Afdeling Scheikunde, AXES-groep) zijn ontwikkeld om het gebruik van deze 'experimentele' koperen materialen te onthullen. De AXES-groep is een pionier op het gebied van chemische beeldvorming van kunstwerken, zoals geïllustreerd door de ontwikkeling van een mobiele MA-XRF-scanner die niet-invasieve en in situ chemische analyse rechtstreeks op de schilderijen mogelijk maakt, in een museumgalerij. Bovendien maakt het feit dat complexe chemische informatie wordt vertaald in een reeks beelden die gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd door alle belanghebbenden in het erfgoedveld (en het grote publiek) deze scanner tot een echte katalysator voor multidisciplinair onderzoek. Eerder dit jaar (2018) introduceerde de groep een MA-XRPD-scanner. Dit innovatieve instrument werkt op dezelfde manier als de MA-XRF-scanner, maar gaat nog een stap verder in de chemische karakterisering van verfmaterialen. Voor de eerste keer is het mogelijk om in situ, aan de gang zijnde degradatieprocessen (die bijvoorbeeld verkleuring veroorzaken) te visualiseren en om verschillende soorten kristalstructuren in pigmenten te differentiëren. Het is deze laatste eigenschap die we voorstellen om de bovengenoemde kopersulfaten op te sporen. Samengevat: dankzij nieuwe instrumenten is het voor het eerst mogelijk om deze ongebruikelijke pigmenten te onderscheiden van traditionele koperpigmenten. We willen onze technische voorsprong nu consolideren door de eerste te zijn die deze innovatieve materialen documenteert die voor het eerst werden gebruikt door Vlaamse kunstenaars. Het doel van dit project is de oorspronkelijke mijnen te traceren, zijn ertsen chemisch te karakteriseren en de pigmenten te reproduceren. Vervolgens koppelen we de geproduceerde chemische vingerafdruk van deze koperertsen aan de materialen die te vinden zijn in historische schilderijen, zowel van de lokale Slowaakse als van de Antwerpse productie. Ten slotte onderzoeken we de historische handelsroute van Antwerpen met Centraal-Europa en de rol van het Fugger-bedrijf door middel van historisch onderzoek. Door deze historische knowhow te reconstrueren en te bewijzen, anticiperen we op het illustreren van de centrale rol van Antwerpen en Vlaanderen in de Europese handel, kunstproductie en technologie, zowel in het verleden als vandaag.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatie en restauratiebehandeling van een twaalfdelig tegeltableau met voorstelling van Christus aan het kruis. 08/11/2018 - 01/09/2019

Abstract

Dit project betreft de behandeling van een twaalfdelig tegeltableau met voorstelling van Christus aan het kruis, eigendom van het STAM te Gent. Het object bevond zich in een matige tot slechte toestand door het groot aantal verouderde restauraties, breuken en ontbrekende tegels. Naast een kunsthistorische en materiaaltechnische studie werd het object behandeld om de tentoonstellingswaarde te verhogen. Alle vormen van voorgaande restauraties werden verwijderd, barsten en breuken gestabiliseerd, en lacunes aangevuld en geretoucheerd. Daarnaast werd gebruik gemaakt van fotografische procédés voor de reconstructie van de ontbrekende tegelpartijen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het onderzoeken en behandelen van vijf objecten. 22/10/2018 - 31/10/2019

Abstract

Het onderzoek en de daaropvolgende conservatie-uitvoering betreft vijf archeologische objecten uit de collectie van het Verre-oosten in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Elk object zal bestudeerd worden in al zijn aspecten en waarden. Vanuit deze waarnemingen zal een behandelingsvoorstel besproken worden met de verantwoordelijken uit het museum.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

DayGlo-wende in de kunst, markering van de impact van daglicht fluorescerende materialen in de New Yorkse kunst van de jaren '60 en '70. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Dit onderzoek richt zich op kunst gemaakt in New York in de jaren 60 en 70 met fluorescerende kleuren (Dayglo). Dit onderwerp is quasi verwaarloosd in de kunsthistorische literatuur, waardoor de impact die het heeft gehad op de geschiedenis van kunst en kunstkritiek, niet is bepaald. Eerdere historische en materiaaltechnische analyses van het gebruik van fluorescerende kleuren door Herb Aach en Frank Stella zullen het uitgangspunt zijn. Deze worden uitgebreid en verder uitgewerkt. Ik zal dan New York-kunstenaars beschouwen die in dezelfde periode actief waren, zoals Donald Judd, Dan Flavin, Fred Sandback en Keith Sonnier. Om de selectie van werken te bespreken, moet een nieuwe taal worden ontwikkeld. Deze taal zal worden ontwikkeld door middel van archiefonderzoek, analyse van kunsthistorische literatuur, materiaaltechnisch onderzoek en henomenologisch onderzoek. In dit stadium zal er gefocust worden op een voorlopige taxonomie of fluorescente fenomenen in de kunst, die zullen worden uitgebreid en herzien in perceptuele psychologie en geïntegreerd in de nieuwe taal. Dit zal een correcte beoordeling van de werken mogelijk maken. Op basis hiervan wordt de plaats van fluorescentie in het oeuvre van de kunstenaars overwogen, samen met een herevaluatie van de kunstkritiek van de jaren 60 en 70.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

DIVA glasnegatieven Sturbelle. 30/09/2018 - 30/09/2019

Abstract

Het Divmuseum bezit 114 zilvergelatine-glasnegatieven van het juweliershuis Sturbelle van Brussel. Deze negatieven zullen een conservatiebehandeling ondergaan. Er zal tevens onderzoek gedaan worden naar het juweliershuis Sturbelle en de fotografen verantwoordelijk voor de glasnegatieven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De restauratie van drie gebrandschilderde glas-in-loodpanelen uit de kerkmeesterskamer en secretariaat. 24/09/2018 - 30/09/2019

Abstract

Dit project omhelst the studie en conservatie-restauratie van drie monumentale gebrandschilderde panelen uit het einde van de 19de eeuw. De gebrandschilderde panelen zijn gesitueerd in de kerkmeesterskamer en het secretariaat van de H. Familiekerk te Borgerhout (Antwerpen). Naast onderzoek in functie van de conservatie-restauratie, is de conservatie-restauratiebehandeling ook voorzien. In relatie tot deze behandeling wordt er beschermende beglazing aangebracht ter bescherming van de panelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek en behandeling twee porseleinen vazen en Guan Yu te paard. 01/03/2018 - 01/09/2018

Abstract

Dit onderzoek handelt over de behandeling van twee porseleinen siervazen en een sculptuur afkomstig uit de collectie van het STAM te Gent. De behandeling wordt uitgevoerd door de studenten derde bachelor van de studio keramiek, opleiding conservatie en restauratie. Naast onderzoek naar de herkomst van deze objecten worden oude restauratievormen ongedaan gemaakt, scherven verlijmd, en lacunes aangevuld en geretoucheerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatie vlag Sint-Sebastiaansgilde. 01/01/2018 - 30/06/2019

Abstract

Conservatie behandeling en vooronderzoek van een 19de eeuwse zijde vlag uit Retie. Vooronderzoek: Er wordt een materiaaltechnisch en kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd door de studenten. Voor het materiaaltechnisch onderzoek zal er voornamelijk met de optische microscoop gewerkt worden om de morfologie van de vezels in kaart te brengen en de vezels te identificeren. Conservatie behandeling: De vlag wordt gereinigd en fragiele plaatsen worden ondersteund met zijdedragers. Preventieve conservering: Er wordt tevens een zuurvrije rol voorzien om de vlag veilig te bewaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Productie van 20 majolica tegels naar voorbeelden uit de vroege 17de eeuw. 23/11/2017 - 01/09/2018

Abstract

De studenten eerste bachelor, opleiding conservatie en restauratie studio keramiek, produceerden tijdens het academiejaar 2017-2018 verscheidene majolica reproducties. De reproducties betreffen enkele tegels welke een toonbeeld zijn van de vroege 17de eeuw met als thema 'planten en dieren'. Ze werden vervaardigd volgens de originele techniek destijds toegepast door de Antwerpse majolicabakkers. Naast reproductie werd eveneens het thema en de originele techniek uitgebreid bestudeerd aan de hand van een literatuuronderzoek. De tegels werden vervaardigd op vraag van het Museum Rockox te Antwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatie en restauratiebehandeling van een tegeltableau uit een voormalige slagerij en van een tegeltableau met voorstelling van een schip, beide uit de Gilliot collectie. 23/11/2017 - 01/09/2018

Abstract

Het onderzoek, en de daarop volgende conservatie en restauratiebehandeling, betreft twee art deco tegeltableaus afkomstig uit het Gilliot & Roelants tegelmuseum te Hemiksem. Beide tableaus bevonden zich in een gedemonteerde en zwaar beschadigde toestand, de behandeling heeft tot doel de tentoonstellingswaarde te verhogen en de objecten te stabiliseren naar de toekomst toe. Het kleinere paneel (bestaande uit vier tegels) toont een schip en is uitgevoerd in de cloissoné-techniek. Het ander tableau (met in totaal 44 tegels) is afkomstig uit een voormalige slagerij en uitgevoerd in de 'droge lijn' techniek. Een bijkomstige problematiek is de afwezigheid van een groot aantal tegels welke verloren zijn gegaan tijdens demontage uit zijn oorspronkelijke context. Beide tableaus werden in hun volledigheid gerestaureerd en opnieuw gemonteerd op een chemisch inerte drager met het oog op herbestemming in de museum collectie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar een reinigingsprotocol voor duurzaam behoud van de zilvercollectie en restauratie van een 'Emile Anthony en Wolfers frères dienbestek. 06/11/2017 - 30/09/2018

Abstract

Zilveren objecten in de DIVA collectie vertonen een variatie in het aanlopen aan de lucht. Het onderzoek zou klaarheid moeten brengen wat hiervan precies de oorzaak zou kunnen zijn. Een tweede deel van het project houdt de conservatie-restauratie in van een verguld zilveren bestek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het onderzoeken en behandelen van koperen gravureplaten van de collectie van het Museum Plantin-Moretus. 31/10/2017 - 31/10/2019

Abstract

Het onderzoeken en behandelen van koperen gravureplaten van de collectie van het Museum Plantin-Moretus, naar aanleiding van een vroegere aangebrachte beschermlaag en de jarenlange verpakking die samen geleid hebben tot een ongewenste staat van bewaring. De overeenkomst is in hechte samenwerking met het Museum Plantin-Moretus waarbij niet eenzijdlg proeven worden uitgevoerd en besluiten worden getrokken. Het doel van het onderzoek is het opstellen van een reinigings- en behandelingsprotocol waarbij de koperen platen vrij worden gemaakt van schadelijke en ongewenste stoffen. Vervolgens wordt onderzocht welke de beste methode is om het metaal en de gravure zo optimaal mogelijk terug te brengen naar een gewenste toestand, het is te zeggen dat zij opnieuw bestudeerbaar en eventueel tentoonstelbaar worden gemaakt. Tenslotte wordt er volgens het opgestelde protocol een deel van de collectie behandeld om het protocol op zijn bruikbaarheid en netto resultaat te evalueren. Dit protocol heeft de bedoeling dat de hele collectie koperplaten door de medewerkers van het museum zelf op termijn kan behandeld worden. Bijkomend wordt er advies verstrekt voor bewaring en een voorstel gemaakt voor een nieuwe verpakking, inclusief prototypes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Analytisch onderzoek op de loden drukletters collectie. 31/10/2017 - 31/10/2019

Abstract

Analytisch onderzoek op de Ioden drukletters collectie gebeurt met X-stralen Fluorescentie (XRF). Deze analytische techniek laat toe dat op een niet-destructieve en snelle manier de samenstelling van Ioden drukletters bepaald kan worden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat drukletters die uit lood en antimoon bestaan veel corrosiegevoeliger zijn dan drukletters die uit lood, antimoon en tin zijn vervaardigd. Om deze van elkaar te scheiden en gepast te kunnen bewaren naar de toekomst toe, zijn de metingen onontbeerlijk. De open bewaarde drukletters zullen worden gemeten, maar ook deze in de gesloten papieren pakjes waarbij openen meestal niet noodzakelijk is. Proefmetingen hebben uitgewezen dat het omhullend papier en zijn bedrukking weinig of geen invloed hebben op de bepaling van de loodsamenstelling. In overleg met de museumverantwoordelijken zal een groot deel van de collectie op deze wijze worden gemeten zodat gepast preventieve en conservatorische maatregelen kunnen genomen worden. Het project behelst een doorgedreven communicatie en overleg met de museumverantwoordelijken om tot optimale oplossingen te komen. De XRF metingen worden uitsluitend door de promotor uitgevoerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek van een behandelingsmethode voor gecorrodeerde loden drukletters. 31/10/2017 - 31/10/2018

Abstract

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat drukletters die alleen bestaan uit lood en antimoon, bijzonder gevoelig zijn voor corrosie. Een klein deel van de collectie in het Museum Plantin-Moretus is zeer zwaar aangetast en dient als verloren beschouwd te worden. Een ander deel is echter nog niet totaal verloren en kan conservatorisch behandeld worden met chemische stabilisering. Het onderzoek bestaat er in om de meest geschikte techniek en producten hiervoor op punt te stellen. Dit protocol kan dan gebruikt worden om de collectie Ioden drukletters te behandelen en aldus veiliger te kunnen bewaren naar de toekomst toe.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek, proefrestauratie en crowdfundingontwerp omtrent een Art Nouveau glas-in-lood-koepel uit Hotel Cousin naar ontwerp van Victor Horta. 16/10/2017 - 30/10/2018

Abstract

Dit project betreft de studie en proef-restauratie van een monumentale koepel die ontworpen werd door Victor Horta omstreeks 1900. Deze monumentale glas-in-loodkoepel is vandaag in het bezit van de Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis te Brussel. Naast dit vooronderzoek zal er ook gewerkt worden aan een 'crowd-funding'- campagne door het ontwerpen van een display om fondsen te werven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het uitvoeren van onderzoek en conservatie behandelingen op enkele graftrommels van de begraafplaats te Rosmeer en Grote Spouwen. 30/09/2017 - 03/09/2018

Abstract

Onderzoek en conservatie van graftrommels, afkomstig van de kerkhoven te Rosmeer en Grote Spouwen. De objecten bestaan uit metaal en glas, aangevuld met andere materialen. De mate van behandeling en het finale aspect zal beslist worden in overeenkomst met de beheerder.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatiebehandeling van processievaandel van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel Kerkfabriek H.H. Michaël en Petrus. 15/09/2017 - 12/07/2018

Abstract

De conservatie-behandeling betreft een negentiende eeuws processievaandel uit de Sint-Michielskerk te Antwerpen. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit het reinigen van de metaaldraden en het consolideren van de gedegradeerde zijde medaillons.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Luchtkwaliteitsanalyses in de kerk van Aalst. 01/07/2017 - 31/08/2018

Abstract

In de kerk van Aalst is recent een nieuw klimatisatiesysteem geïnstalleerd dat vanaf het najaar van 2017 gebruikt zal worden. Deze aanpassing kan een grote impact op het kerkinterieur hebben. Om deze impact correct in te schatten (te evalueren?), zijn metingen noodzakelijk. De Universiteit Antwerpen heeft een toestel ontwikkeld om meerdere omgevingsparameters (bv., temperatuur, relatieve vochtigheid, fijn stof, concentraties aan polluenten) tegelijkertijd te monitoren. Bovendien kan ook het krimp- en zwelgedrag van hout en de corrosiesnelheid van metalen worden opgevolgd. De Universiteit Antwerpen kan al deze gegevens tot 1 luchtkwaliteitsindex samenvatten, waardoor de evolutie in luchtkwaliteit makkelijk kan worden opgevolgd. Door een periode voor en na het aanzetten van het klimatiesatiesysteem met elkaar te vergelijken, krijgen we een goed beeldvan de impact ervan.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Schalm Olivier

Onderzoeksgroep(en)

Beredeneerd protocol, calamiteitenrapport, faciliteitenrapport + conservatie en restauratie van drie schilderijen + onderzoek schildersdoos Awret + Rozenberg/Hofstätter-collectie. 01/04/2017 - 31/01/2019

Abstract

De Dossinkazerne heeft een zeer diverse collectie aan kunstwerken. Veel objecten zijn ondersteunend aan het verhaal van de deportatie, sommige kunstwerken zijn echter in de periode van de Dossinkazerne als 'Sammellager' gecreëerd. Zo zijn er de olieverfschilderijen van Irene Awret (1921-2014). Deze werken zijn rechtstreekse getuigen van de werking en sfeer binnen de kazerne. Naast de werken van Awret is er eveneens nood aan een calamiteiten- en faciliteitenplan voor de gehele collectie. De werken van Hofstätter worden hierbij nader bekeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het hersmelten van glas-in-betonstenen; tegen een deontologische code of een innovatieve methode voor 20ste eeuwse glastoepassingen? 01/04/2017 - 31/03/2018

Abstract

Sinds ongeveer 1850 ontstaan diverse soort glasblokken die in een architecturale context worden geïntegreerd. Twee types glasblokken laten zich onderscheiden (1) architecturaal glas: dit type glas is op een industriële of semi-industriële wijze geproduceerd en resulteert in een massaproduct, en (2) glas-in-beton: dit type raam bevat individueel gesculpteerde glaselementen. Verschillende artistieke creaties/ramen kwamen hiermee tot stand. Vooral in de jaren 1960-1970 is dit type zeer gegeerd. De glasblokken in dit type raam zijn ingebed in een betonnen matrix die verstevigd wordt door (ijzeren) bewapening. Spijtig genoeg vertonen veel van dit type ramen een variatie aan degradatiefenomenen zoals de corrosie van de bewapening, het verpulveren van het betonnetwerk of de vorming van breuken in de glazen elementen. De oorzaken van breukvorming is divers, maar de glaselementen vertonen vaak een complex drie-dimensionaal netwerk aan breuken en barsten. In dit project willen we de mogelijkheid onderzoek om gebroken glaselement opnieuw te verhitten om zo gebroken glaselementen opnieuw met elkaar te verbinden. Deze methode wordt momenteel afgewezen door het werkveld, echter zonder diepgaande motivatie. In het kader van dit project worden nieuwe glasblokken aangekocht en vervolgens gebroken. Vervolgens ondergaan de glaselementen diverse brandcurves (tijd t.o.v. temperatuur). De resultaten worden vergelijk met diverse verlijmde glasblokken (referentiemateriaal), een techniek die geaccepteerd wordt binnen de erfgoedsector. Naast het optimaliseren van deze methode is het ook nodig een procedure te ontwikkelen om een experimentele behandelingsmethode gangbaar te maken in het conservatie-restauratieproces. Dit type procedure wordt tot op heden niet toegepast in de conservatie-restauratiesector.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Restauratie van wandarmaturen. 18/02/2017 - 31/03/2018

Abstract

De conservatie en restauratie van vergulde bronzen wandlichten uit de collectie van de Provincie Antwerpen. Onderzoek naar de goudkleurige afwerkingslagen, de structurele integriteit, reinigen, beschermen naar de toekomst toe en het herstellen van hun praktisch gebruik.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatie en restauratiebehandeling van porseleinen bord en vaas. 04/11/2016 - 01/09/2017

Abstract

In het kader van Implementatie III A. en III B. worden tijdens het academiejaar 2017-2018 enkele porseleinen objecten afkomstig van het STAM te Gent onderzocht en behandeld. De problematiek situeert zich vooral in de restauraties die eerder werden uitgevoerd, door het groot aantal overschilderingen is het schadebeeld onduidelijk. Tevens zijn deze overschilderingen van een dusdanig slechte aard dat zij het esthetisch beleven van de objecten verstoren. De studenten voeren in de eerste plaats onderzoek naar de kunsthistorische-, en materiaaltechnische aspecten van de objecten. Hiernaast voeren zij een literatuuronderzoek en enkele testbanken uit om zo tot een duidelijke besluitvorming betreffende de behandeling te komen. De onderzoeken dienen ter voorbereiding van de effectieve behandeling, deze bestaat veelal uit; het verwijderen van verouderde restauratievormen, het reinigen van de objecten, het verlijmen van gebroken onderdelen, het aanvullen van lacunes, en het retoucheren van de aanvullingen. Op deze manier kunnen de objecten opgewaardeerd worden waardoor ze opnieuw aan het publiek tentoongesteld kunnen worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek, ontzouting, conservatie-restauratie en uitvoering verpakking van reeks Delftse tegels uit de collectie van het Museum aan de Stroom. 01/12/2015 - 30/09/2016

Abstract

Dit onderzoek behandelt een collectie van 45 Delftse tegels met tinglazuur en blauwe cobaltdecoratie. De tegels met Scheepvaartmodellen uit de collectie van het Museum aan de Stroom in Antwerpen bleken een zoutproblematiek te hebben als gevolg van verkeerde bewaaromstandigheden (verpakking) en vermoedelijk een eerdere conservatie ingreep uit het verleden. De zoutkristallen werden onderzocht om het type van zout te bepalen, fragiele glazuurschilfers werden geconsolideerd, om daarna over te gaan tot een ontzouting. Verder zijn alle tegels gereinigd, oude restauratie zoals verlijmingen en aanvullingen verwijderd en werd een nieuwe behandeling uitgevoerd om gebied van verlijmen, aanvullen en retoucheren.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Vandevijvere Melissa

Onderzoeksgroep(en)

Behandeling van drie gebrandschilderde glasramen. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

De conservatie-behandeling betreft drie gebrandschilderde panelen uit de collectie van het Museum M te Leuven. Eén paneel is een restant van de 19de eeuwse glasramen van het stadhuis, een tweede paneel stelt de H. Johannes voor en is gedeeltelijk 16de eeuw van oorsprong, het derde paneel is afkomstig van het St. Pietersgasthuis en toont een scene uit de parabel van de Verloren Zoon. Dit laatste paneeltje werd vervaardigd in de 17de eeuw in de omgeving van het atelier 'Jan de Caumont'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Restauratie 18de eeuwse kledij Merghelynck museum. 01/10/2015 - 30/06/2017

Abstract

In dit project wordt de kostuum collectie Mergelynck onderzocht en geconserveerd. Er wordt een kunsthistorisch en materiaal technisch onderzoek uitgevoerd. Het materiaal technisch onderzoek bestaat uit een vezel onderzoek en materiaal onderzoek, zoals technieken en patroonstudie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatie-restauratiewerken aan glasramen van de stedelijke musea. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

Conservatie-restauratie van 16de en 17de eeuwse gebrandschilderde glasramen van de Antwerpse stedelijke musea. Voorafgaand aan de behandeling werden de panelen diepgaand historisch en materiaal-technisch bestudeerd. De behandeling had een duurzaam behoud op het oog, alsook een mogelijk passende presentatie naar het publiek toe.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Typologische evolutie van vensterbeglazing in het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. 01/07/2015 - 31/12/2016

Abstract

Dit onderzoek betreft de evolutie van vensterglastoepassingen in de architectuur in het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant vanaf de 15de tot het begin van de 19de eeuw. De evolutie in typologie wordt verkennend onderzocht aan de hand van historische teksten en afbeeldingen, nog bestaande vensters én chemische analyse van historisch glas. Het onderzoek is bedoeld als opstap naar een meer diepgaand doctoraatsproject.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Multifunctionele toepassingen in conservatie onderzoek gebruik makend van een multi-inzetbare 3D-lichtmicroscoop: Erfgoed bekeken vanuit een andere dimensie 01/07/2015 - 31/12/2016

Abstract

De karakterisering van materialen met lichtmicroscopie is doorgaans beperkt door een kleine dieptescherpte , waardoor niet-vlakke oppervlakken nooit volledig scherp zijn. Daarom worden het vergaren van scherpe beelden met vergroting hoger x100-200 moeilijk. De vergroting bij conventionele microscopen kan worden verbeterd via 'z-stacking', maar het kan nooit de presentaties van de nieuwe generatie 3D-microscopen zoals de Olympus DSX500 bereiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conservatie-restauratie van 6 gebrandschilderde glasramen. 23/09/2014 - 05/07/2016

Abstract

Conservatie-restauratie van 16de en 17de eeuwse gebrandschilderde glasramen van de Antwerpse stedelijke musea. Voorafgaand aan de behandeling werden de panelen diepgaand historisch en materiaal-technisch bestudeerd. De behandeling had een duurzaam behoud op het oog, alsook een mogelijk passende presentatie naar het publiek toe. Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea. 15/07/2014 - 01/10/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de corrosie van lood-antimoonlegeringen in gesimuleerde museale atmosferische omstandigheden 01/07/2014 - 31/12/2015

Abstract

In museale collecties bevinden zich loden objecten met een hoog antimoon gehalte, al dan niet met tin, koper of ijzer toegevoegd. Voorbeelden zijn historische drukletters, rozetten in clavecimbels en glas-in-loodramen. Soms vertonen zij een uitzonderlijke vorm van extreme corrosie. De relatie tussen de legeringscomponenten, de microstructuur en de atmosferische condities worden bestudeerd in functie van de conservering van deze objecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek van een 40-tal loden orgelpijpen in het orgel van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, d.m.v. van X-stralen fluorescentiemetingen (XRF). 15/03/2014 - 30/06/2014

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Kerkfabriek. UA levert aan Kerkfabriek de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek van een 20-tal loden rozetten in Ruckers clavecimbels door middel van X-stralen fluorescentiemetingen (XRF). 05/12/2013 - 28/02/2014

Abstract

Het doel van het project bestaat er in om door X-stralen Fluorescentie-metingen de legeringssamenstelling van een aantal loden rozetten uit Ruckers-clavecimbels te bepalen en deze in relatie te brengen met hun vermeende vervaardigers en perioden. In 80% van de onderzochte rozetten kon een verbandstrend aangetoond worden tussen de legering en de respectievelijke makers uit de generaties van Ruckers familie van clavecimbelbouwers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Luchtidentificatie-registratie voor cultureel erfgoed: klimaatkwaliteit verbeteren (AIRCHECQ). 01/12/2013 - 31/05/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Schalm Olivier

Onderzoeksgroep(en)

Zilverkleurige rondelen en unipartite panelen voor de Franse revolutie: Vlaanderen, Vol. 3: de provincies van Vlaams Brabant en Limburg 05/11/2013 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Europees Lakwerk in Context: kunsthistorische, technologische en chemische karakterisering van Europees lakwerk in federale collecties (ELINC). 01/10/2013 - 31/05/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Plasma en nano voor new age zachte conservatie (PANNA). 01/10/2013 - 31/10/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek, adviesverlening, noodinterventie en conservatie-restauratie van een kunstwerk: beeld van de Heilige Blasius uit het patrimonium van de gemeente Retie. 01/10/2013 - 30/06/2014

Abstract

Onderzoek, adviesverlening, noodinterventie en conservatie-restauratie van een kunstwerk: beeld van de Heilige Blasius uit het patrimonium van de gemeente Retie met als doeleinde het onderzoek, instandhouden en ontsluiten van een polycroom afgewerkt beeld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)