Visie en Missie

ARIA - Antwerp Research Institute for the Arts

ARIA bundelt de krachten van de Antwerpse Schools of Arts (de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Sint Lucas Antwerpen) -en de Universiteit Antwerpen. ARIA wil door haar multidisciplinaire samenhang en haar talrijke externe relaties een unieke plaats bekleden in het artistieke landschap van Vlaanderen. De drie pijlers van haar activiteiten - onderzoek, onderwijs en dienstverlening - zijn onderling verweven, maar worden hieronder gearticuleerd als drie ‘basisfuncties’: die van ‘labo’, ‘biotoop’ en ‘baken’.

ARIA als LABO

ARIA is in de eerste plaats een site van onderzoek. Het onderzoek in de kunsten vormt de core business van ARIA als artistiek onderzoeksplatform. Een relevante kunstpraktijk impliceert uiteraard een (onder)zoekende attitude, maar de resultaten en inzichten die daaraan ontspruiten, waren tot nu toe niet altijd even goed zichtbaar. Ook de dialoog en de discussie tussen kunstenaars onderling, en tussen kunstenaars en (kunst)wetenschappers, speelt een belangrijke rol in de artistieke dynamiek. In die zin wil ARIA zich ontwikkelen tot een waar kunstenlabo, waar grensverleggend artistiek onderzoek wordt gedaan, en dit zowel door studenten, docenten als externe onderzoekers. Cruciaal is de ontsluiting en de dialogeerbaarheid van de onderzoeksprocessen en –resultaten. Zo spelen de publieke presentatie en de publicatie vandaag al een grote rol in het concipiëren en de evaluatie van de doctoraten in de kunsten. Als ambitieus kunstenlabo en kenniscentrum kan ARIA niet alleen een plaats van ontmoeting en synergie vormen tussen de diverse kunsten onderling, maar ook tussen kunsten en wetenschappen. Hier vormt de verbinding met de Universiteit Antwerpen een cruciale component. De permanente dialoog tussen kunstenaars, kunststudenten en onderzoekers resulteert in een open en dynamische onderzoeksomgeving waar interactie plaats vinden tussen creatie (artistieke praktijk; onderzoek in de kunsten) en reflectie (kunstwetenschappen, onderzoek over en met de kunsten).

ARIA als BIOTOOP

ARIA wil daarnaast een vruchtbare biotoop zijn voor het onderwijs in de kunsten zoals dat wordt aangeboden in de Schools of Arts van de Antwerpse Associatie en de Universiteit Antwerpen. ARIA biedt een forum waar de partners hun pedagogisch project verder op elkaar kunnen afstemmen. Daarin staat de artistieke praktijk centraal, in de vorm van educatie en exploratie onder begeleiding van ervaren en beslagen docenten, stuk voor stuk experten in hun vakgebied. Voor de instroom wordt gemikt op een internationaal publiek van talentvolle, gemotiveerde, gedreven en nieuwsgierige jongeren. Bij de uitstroom hebben de Antwerpse Schools of Arts naast autonome kunstenaars en bekwame uitvoerders ook culturele werkers (bemiddelaars, organisatoren, lesgevers, adviseurs, tentoonstellingsmakers, galeristen, etc.) op het oog. Kortom: artistiek gevormde mensen, creatief en kritisch, die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de samenleving. De leerlijnen van de diverse kunstopleidingen zijn in de eerste plaats informerend, activerend en responsabiliserend bedoeld. Theoretische bagage wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de artistieke opleiding, maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de theoretische kaders die een verdieping of verbreding kunnen betekenen voor de beoefening van de kunst. 'Academisering' houdt dus geen ‘theoretisering’ van de artistieke praktijk in. ARIA creëert ook een gunstige biotoop voor de doctoraatsstudenten in de kunsten, in samenwerking met de Schools of Arts en de Antwerp Doctoral School.

ARIA als BAKEN

Via de door onderzoek opgebouwde expertise heeft ARIA een derde rol te vervullen, die van cultureel baken. De specifieke knowhow van docenten en studenten en de artistieke output (concerten, tentoonstellingen, voorstellingen, publicaties, lezingen en debatten) zorgen ervoor dat ARIA een volwaardige artistieke ‘speler’ wordt in het rijke kunstlandschap van Antwerpen en Vlaanderen. ARIA wordt daardoor evenwaardig aan, en treedt in dialoog met, de andere culturele netwerken van musea, festivals, kunstencentra, theaters en galerieën. Via artistieke en culturele dienstverlening vergroot ARIA zowel haar sociaal-culturele inbedding als haar culturele en artistieke uitstraling. Permanente communicatie met het culturele werkveld wordt dus een belangrijk gegeven voor ARIA. De troef van zijn unieke positie in een regio met een grote culturele dynamiek en in een kosmopolitische kunststad met een rijke traditie en een internationale uitstraling speelt ze volledig uit. De stad kan daarbij fungeren als een culturele campus, de campus zelf als een cultureel kompas. Synergie met de stedelijke culturele context is dan ook vanzelfsprekend. Zo ontpopt ARIA zich als een belangrijke gesprekspartner en een artistieke denktank voor een (stedelijk) cultureel beleid. Met het oog daarop worden de expertise en de kwaliteiten van doctorandi, docenten en oud-studenten met naam en reputatie aangewend voor de vergroting van de uitstraling en de culturele rol (en dit zowel lokaal en regionaal als nationaal en internationaal). Ook haar rol van erfgoedbeheerder (archieven, bibliotheken, collecties en historische sites) dient hier vermeld. Mede daardoor groeit ARIA uit tot een cruciale interface tussen de onderwijswereld en de kunstwereld.

Als draaischijf tussen diverse kunstvormen, en tussen kunst, wetenschap en maatschappij, vormt ARIA een onmisbare speler in het hedendaagse cultuurlandschap.

Onderzoeksmissie

ARIA doet en begeleidt samen met de drie Antwerpse Schools of Arts (Sint-Lucas, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen) onderzoek in, met en over de kunsten. Lopend onderzoek binnen ARIA reikt van technisch wetenschappelijk en biologisch (materiaal)onderzoek tot interpretatief theoretisch en empirisch onderzoek over de rol van kunst en artistieke praktijken in de samenleving. Daarnaast richt het onderzoek zich op de economische, politieke en sociale werkomstandigheden van kunstenaars en het effect van deze (veranderende) maatschappelijke context op hun artistiek werk. Wat het onderzoek binnen ARIA bindt zijn dus de actuele kunsten. Telkens wordt vertrokken vanuit (technische, interpretatieve, maatschappelijke) problematieken die zich binnen een artistiek werk of ontwikkelingsproces voordoen. Kunstenaars en ontwerpers zoeken hier vervolgens samen met wetenschappers naar oplossingen of antwoorden.

Projecten

Contact

ARIA Stadscampus - gebouw D
D.307
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
aria@uantwerpen.be