Postacademische opleiding gerechtsdeskundigen

POSTACADEMISCHE OPLEIDING - JURIDISCHE VORMING NATIONAAL REGISTER VOOR GERECHTSDESKUNDIGEN EN VERTALERS-TOLKEN

Deze cursus is op het ogenblik nog in ontwikkeling en dient goedgekeurd te worden door de evaluatiecommissie.  Momenteel wordt de oprichting van een dergelijke evaluatiecommissie echter nog afgewacht.

De coördinaten van geïnteresseerden voor deze cursus worden opgenomen in onze bestanden. Zij zullen op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.

De Universiteit Antwerpen, faculteit rechten wenst in de toekomst een postacademische opleiding ‘Juridische Vorming Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen en Vertalers-Tolken’ te organiseren.

Het doel van deze postacademische opleiding is te voorzien in de door de wet opgelegde juridische vorming om te kunnen opgenomen worden in het definitief Nationaal Register voor
Gerechtsdeskundigen en Vertalers-Token.De opleiding staat open voor alle (kandidaat)-deskundigen en vertalers-tolken die wensen opgenomen te worden in het definitief register van gerechtsdeskundigen.
Bij het succesvol afronden van de opleiding en het examen zal de student een universitair attest bekomen dat vermeldt dat aan de in de wet voorziene criteria voor juridische vorming voldaan is.
De opleiding behelst 36 uur opleiding over volgende topics (zoals voorzien in de wet):

  • gerechtelijke organisatie, algemene principes van het burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken
  • algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en politieonderzoek in strafzaken
  • onderscheid tussen minnelijke en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling
  • het nationaal register voor gerechtsdeskundigen
  • beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussen-komst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken
  • beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het verslag in strafzaken, de vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken
  • aansprakelijkheid, verzekering
  • deontologie Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen en Vertalers-Token

De kostprijs van deze academische vorming bedraagt 1000 euro (met inbegrip van het studiemateriaal en de inschrijving in het examen).
Registratie via gerechtelijke.geneeskunde@uza.be
Voor meer praktische informatie kan u terecht bij de docenten.

 

Opleidingscriteria gerechtelijke geneeskunde

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu heeft een Ministerieel besluit uitgevaardigd tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gerechtelijke geneeskunde, evenals van stagemeesters en van stagediensten in deze discipline.

Download het ministerieel besluit met de opleidingscriteria gerechtelijke geneeskunde