Inspiratieboek voor de NME/EDO-professional

10.01.15

Natuur-en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling: van theorie naar praktijk

Jelle Boeve-de Pauw, Lise Fivez, Peter Van Petegem, Joke Pape & Rianne Pinxten

De sector van natuur- en milieueducatie (NME) staat niet stil. Sinds enkele jaren maakt het begrip Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) stevig opmars. Dat brengt een veranderde rol met zich mee voor de professionals die activiteiten ontwerpen, begeleiden en evalueren. Dit inspiratieboek wil handvaten aanreiken voor die NME/EDO-professionals, zowel voor wie op beleidsniveau nadenkt over de visie, de wachter of vrijwilliger die activiteiten begeleidt als de educator die ze ontwerpt. 

Dit inspiratieboek is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen praktijk, beleid en onderzoek. De theorieën in het boek gaan over het plannen, uitvoeren en evalueren van een activiteit. Het boek besteedt heel wat aandacht aan milieupsychologie (wat maakt nu eigenlijk dat iemand zich milieuvriendelijk wil en kan gedragen?) en aan leertheorieën (wat is leren en hoe verschillen mensen daarin?). Het boek bespreekt de implicaties daarvan voor de praktijk en zoomt in op courante en minder courante werkvormen om de doelen van NME/EDO te bereiken. 

Om dit boek te schrijven werden er interviews gevoerd met meer dan 30 NME/EDO-professionals uit de provincie Antwerpen. Tijdens workshops gingen die professionals aan de slag met de theorieën en zetten ze om in praktijk. De bevindingen, inzichten en voorbeelden die daaruit voort kwamen, hebben hun weg gevonden naar dit boek: ze brengen het tot leven en slaan de brug tussen theorie en praktijk. 

Belangrijke boodschappen die het boek wil meegeven zijn het stellen van duidelijke doelen bij een activiteit en het evalueren van het al dan niet bereiken van die doelen. Het boek sluit af met 21 aanbevelingen voor een doelgerichte en doeltreffende NME/EDOpraktijk. Zo wil het boek je uitdagen om na te denken over het belang dat aan kennis wordt gehecht, over meer affectieve uitkomsten zoals attitudes en verbondenheid, over hoe ‘open’ of ‘gesloten’ en hoe doelgroepgericht en -specifiek activiteiten worden opgezet, over hoe het sociale karakter van leren een plaats vindt in jouw educatieve aanbod, over je eigen rol in dit geheel en over nog heel wat meer. Om jou en je team op weg te helpen om de theorie naar praktijk om te zetten, werd een reflectieinstrument ontwikkeld dat inzichten uit het boek bespreekbaar maakt. 

Het inspiratieboek kwam tot stand door een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Edubron van Universiteit Antwerpen en provincie Antwerpen. De provinciale partners waren: Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, Hooibeekhoeve (Centrum voor landbouweducatie), Kamp C (Centrum duurzaam bouwen en wonen), PIME (Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie) en de Provinciale Groendomeinen (Averegten, Hertberg, Kesselse Heide, Prinsenpark, Rivierenhof, Vrieselhof en Vrijbroekpark).