Anthierens Sibyl

Professor dr. Sibyl Anthierens is een sociale gezondheidswetenschapper. Ze is ook co voorzitter van QUALUA (Kwalitatief Onderzoek in de gezondheidszorg, Universiteit Antwerpen). Haar onderzoek focust vooral op implementatie onderzoek in de eerste lijn, zowel voor acute als chronische aandoeningen. Haar onderzoek weerspiegelt de complexiteit van het gezondheidszorgsysteem en heeft tot doel te begrijpen hoe het werkt, rekening houdend met de context en onderzoeken hoe we veranderingen teweeg kunnen brengen. Het is duidelijk dat evidentie alleen niet voldoende is om geïmplementeerd te worden in de dagelijkse praktijk en dat context elementen en gedrag een cruciale rol spelen bij het implementeren van evidentie, managementstrategieën of de manier waarop zorg wordt verleend. Al haar toepassingsgebieden omvatten het samenbrengen van een set van kwalitatieve onderzoeksmethodologieën en de zogenaamde "mixed methods" waarbij ze uitgebreide expertise en ervaring heeft in de toepassing ervan, maar ook in de ontwikkeling van de methodologie zelf.

Techniek

kwalitatieve onderzoeksmethodologie in de gezondheidszorg

Gebruikers

overheid Domus Medica RIZIV VIVEL KCE

Trefwoorden

Kwalitatief onderzoek, Primaire gezondheidszorg, Implementatie

Bombeke Katrien

Ontwikkeling van patiëntgerichtheid en communicatievaardigheden tijdens het medisch onderwijs. Kwalitatieve Onderzoeksmethoden.

Techniek

Vragenlijsten of observatie-instrumenten voor competenties. Constructivistische grounded theory methoden, thematische analyse Kwalitatieve analyse van interviews, documenten (Realist review) (Systematisch literatuuronderzoek)

Gebruikers

Lesgevers, onderzoekers in medisch onderwijs

Trefwoorden

Patientgerichtheid, Communicatievaardighedenonderwijs

Coenen Samuel

Translationeel en multidisciplinair onderzoek van infectieziekten en antibioticagebruik in de eerste lijn, met bijzondere focus op het verbeteren van het beleid van luchtweginfecties in de eerste lijn in het kader van antimicrobiële resistentie, en de etiologie, diagnose, prognose en behandeling van bacteriële en virale infecties. Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg.

Techniek

- Methodologie van wetenschappelijk onderzoek - Kwalitatieve onderzoeksmethoden (focusgroepen, interviews) - Systematisch literatuuronderzoek (meta-analyse) - Klinisch epidemiologisch onderzoek - Etiologisch - Diagnostisch - Prognostisch - Interventie (geneesmiddelen (bv. antibiotica, antivirale middelen), praktijkverbetering) - Implementatie van richtlijnen (academic detailing, e-learning) - Pharmaco-epidemiologie van antimicrobiële middelen, in het bijzonder antibiotica (ATC/DDD) - Datamanagement en - analyse

Gebruikers

- Translationele onderzoekers (infectieziekten, microbiologie) - Beleidsmakers (ambulant antibioticagebruik, effect interventies zoals onafhankelijke artsenbezoekers, communicatietraining, sneltesten) - Beroepsgroep (Domus Medica, Farmaka vzw) - Studenten (huisarts)geneeskunde en eerstelijnsonderzoekers (ICHO, universiteiten en hogescholen) - Studenten klinische epidemiolgie

Trefwoorden

Antibiotisch beleid, Kwaliteitsindicatoren, Griepvaccin, Primaire zorg, Ademhalingsinfecties, Farmaco-epidemiologie, Kwalitatief onderzoek, Onderzoeksmethoden, Diagnose, Griep, Antibiotica, Infectieziekten

De Winter Benedicte

- Viscerale pijn - Inflammatie - ileus - irritable bowel syndrome - IBS - inflammatory bowel disease - IBD - sepsis - experimenteel en klinisch translationeel onderzoek - medical skills teaching

Techniek

- in vivo diermodellen van IBS, IBD en sepsis - visceromotor response en afferente neuronale activiteit - motiliteit en sensitiviteit assays - inflammatie - Elisa, flowcytometry - skills, portfolio, osce

Gebruikers

- onderzoekslaboratoria - farmaceutische industrie - (bio-, para-) medische onderwijsfaculteiten

Trefwoorden

Inflammatoire darmziekte, Prikkelbare darmsyndroom, Viscerale pijn, Ontsteking, Bloedvergiftiging, sepsis

Lebeer Jo

Disability studies. Het gebruik van de ICF in kaart brengen handicap; bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid situatie en planning interventie. Kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen en / of verworven hersenletsel; dynamische evaluatie van leerpotentieel; voorwaarden van inclusief onderwijs, cognitieve enhancement leren Aanpasbaarheid van het cognitieve functioneren van mensen met cognitieve ontwikkelingsstoornissen, ecologie, modifiability en plasticiteit Ethische aspecten van prenatale diagnostiek Het syndroom van Down: gezondheidsproblemen, follow-up, cognitieve ontwikkeling, integratie

Techniek

Kwalitatief onderzoek methodologie dynamische evaluatie van het cognitief functioneren videoobservation studies

Gebruikers

School psychologen, ontwikkelingspsychologen, artsen werken in sector revalidatie, handicap en de school, speciale behoeften en het regulier onderwijs personeel, revalidatie personeel (spraak tehrapists, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, neuropsychologen)

Trefwoorden

Inclusief onderwijs, Beoordelingsmethoden, Psychomotor vertraging, Handicapstudies, Cognitieve psychologie, Cognitieve opvoeding, Handicap, Leerpotentieel, Cognitieve rehabilitatie

Michels Nele

Onderzoek van Medisch Onderwijs - PhD thesis: Portfolio leren- en toetsen op de werkplek: ontwikkeling, betrouwbaarheid en validiteit. Onderzoek naar een competentie-gericht portfolio dat wordt gebruikt in het stagejaar geneeskunde (2de en 3de master). Bijkomend werd een gevalideerde vertaling en bewerking gemaakt van de CanMEDS competenties (CCBI of CanMEDS Competency Based Inventory). - Onderzoek m.b.t. burnout/welzijn van studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding (mindfulness, veerkracht, kwetsbaarheid, doelen in de opleiding, ...) - Ontwikkeling en onderzoek naar les-pakket consultvoeren (master geneeskunde) - Internationaal onderzoek naar studiekeuze huisartsgeneeskunde en tekort aan Huisartsen (Europa) - Educational training requirements for general practice/family medicine specialty training & undergraduate education: recommendations for trainees, trainers and training institutions - "Goed leven" door geïntegreerde gezondheidszorg: optimaliseren van de interculturele samenwerking in rurale gebieden in Ecuador. - Ziekenhuisopleiding voor Huisartsen In Opleiding (nationaal en internationaal) - Peer Teaching - Migratie van Huisartsen in Europa (internationaal) - Kernwaarden van Huisartsgeneeskunde

Techniek

Delphi onderzoek Systematische literatuur review Focus groepen Interviews Vragenlijsten

Gebruikers

Opleidingen (gezondheidszorg) die werken rond werkplekleren en competentiegericht leren, en wensen onderzoek te doen naar het welzijn van hun studenten.

Trefwoorden

Mentale gezondheid, Medisch onderricht

Peremans Lieve

Onderzoek over de kwaliteit van het anticonceptieconsult bij huisartsen Ontwikkelen van richtlijnen rond hormonale anticonceptie, kindermishandeling en acute keelpijn Onderzoeksproject rond kindermishandeling bij stakeholders in België Literatuurstudie en onderzoeksproject rond werkkracht in de gezondheidszorg in België Onderzoeksprojecten rond werkkracht in de gezondheidszorg (Europa) Onderzoek rond ouderen(mis)behandeling.

Techniek

Systematisch literatuuronderzoek (richtlijn ontwikkeling) Kwalitatief onderzoek: interview studies, onderzoek met gestandaardiseerde patiënten, Delphi techniek Kwaliteitsbevorderende projecten

Gebruikers

Doctoraatsstudenten en onderzoekers met vragen over kwalitatief onderzoek Deelnemers aan de zomerschool opleiding

Trefwoorden

Focusgroep, Kwetsbare groepen, Familieaangelegenheden, Contraceptie

Philips Hilde

Onderzoek over: - triage systemen in de acute zorg en de eerstelijnszorg. - organisatie van de zorg in het kader van continuïteit - gebruik en optimalisatie van het elektronisch patiënten dossier (EPD) - gebruik van onderzoeksdatabanken voor wetenschappelijk onderzoek - gegevensbescherming in wetenschappelijk onderzoek en EPD - cardiovasculair risico bepaling in de huisartsenzorg Ervaring met nationale en internationale onderzoeksprojecten. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes

Techniek

Gebruik en hergebruik van routine data in de huisartsgeneeskunde voor academische onderzoeksdoeleinden

Gebruikers

Academische onderzoekscentra

Trefwoorden

Gezondheidszorgorgnisatie, Gezondheidszorg, Innovatie in de gezondheidszorg, Gezondheidssystemen onderzoek, Triage, Gezondheidsdiensten, Gezondheidsgedrag

Remmen Roy

Mijn onderzoeksexpertise omvat kwalitatieve en kwantitatieve technieken die ik gebruik in projecten in de eerstlijns gezondheidszorg en onderzoek van medisch onderwijs. De belangrijkste projecten zijn: In het FAITH project (met als betaler het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) onderzoeken we innovatieve en bottom up projecten van chronische zorg in Belgie. In het SCUBY project (een Horizon 2020 project) bestuderen hoe we goede medische praktijken van diabets type 2 en hoge bloeddryuk en hun co-morbidtieten kunnen opschalen in Belgie, Slovenie en Cambodia. De Primary Care Academy (Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck) ontwikkelt en test innovatieve instrumenten voor patienten, professionals en onderewijzers (doelgerichte zorg, zelf management en interprofessionele zorg). We hebben veel aandacht voor het ontwikkelen van capaciteit voor zowel onderzoek als onderwijs. Er worden door mij nog twee leerstoelen ondersteund. The leerstoel Public Mental Health (waar we de psychische zorg behoeften in Vlaanderen en meer specifiek ook in de Antwerpse regio bestuderen) en de leerstoel Zorg en de Natuurlijke Omgeving (met een focus op de relatie tussen de groene ruimte en de natuurlijke omgeving op gezondheid).

Techniek

Kwantitatief Kwalitatief Triangulatie

Gebruikers

Mijn onderzoek heeft betrekking op eerstelijns zorg en public gelat en onderzoek van medisch onderwijs. Ik gebruik kwantitatieve, kwalitatieve en triangulatie technieken. De resultaten zijn bruikbaar voor gezondheidswerker op het micro niveau, leidinggevenden op het meso niveau en besluitvormers op het macro niveau.

Trefwoorden

Huisartsen, Primaire zorg, Gezondheidszorg, Onderzoek van medisch onderwijs, Huisartsgeneeskunde, Huisartspraktijk

Sarrechia Iemke

Ervaren klinische ontwikkelingsneuropsycholoog (MSc. Psych, PhD) met een geschiedenis van werkzaamheden in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector. Bekwaam in ontwikkelingspsychologie, statistische gegevensanalyse, psychologische beoordeling, klinische onderzoekservaring. Sterke professional in de gezondheidszorg, gefocust op de ontwikkeling en ontwikkeling van neurologische aandoeningen bij kinderen met medische aandoeningen.

Techniek

Ervaren klinische ontwikkelingsneuropsycholoog (MSc. Psych, PhD) met een geschiedenis van werkzaamheden in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector. Bekwaam in ontwikkelingspsychologie, statistische gegevensanalyse, psychologische beoordeling, klinische onderzoekservaring. Sterke professional in de gezondheidszorg, gefocust op de ontwikkeling en ontwikkeling van neurologische aandoeningen bij kinderen met medische aandoeningen.

Gebruikers

Psychologen - onderzoekers

Trefwoorden

Psychologie, Prematuur, Neuropsychologie, Gezondheidspsychologie, Biologische psychologie, Ontwikkelingsonderzoek

Tsakitzidis Giannoula

Interprofessionele samenwerking op het gebied van gezondheidszorg en welzijn.

Techniek

Kwalitatieve onderzoeksmethoden, gemengde methoden, Systematisch literatuuronderzoek.

Gebruikers

Zorgverleners, curriculum developpers, docenten, beleidsmakers, andere universitaire departementen

Trefwoorden

Competentie, Patiëntgericht, Interprofessioneel

Van Den Eynden Bart

Expertise-centrum inzake palliatieve zorg.

Techniek

Conceptueel onderzoek.

Gebruikers

- Student master arts - Verpleegkunde - Sociologie doctoraatsstudenten - Andere nationale en internationale onderzoeksgroepen inzake palliatieve zorg.

Trefwoorden

Spiritueel lijden, Pijn- en symptoomcontrole, Levenseinde, Kwalitatief onderzoek, Depressie, Palliatieve zorg

Van Dijck Anke

Anke Van Dijck studeerde in 2019 af als neuroloog aan de Universiteit Antwerpen. Ze deed praktische werkervaring op in Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Nederland, waarna ze in september 2020 aan de slag ging in AZ Klina, Revalidatie Campus De Mick. Op onderzoeksvlak maakte ze van 2013 tot 2019 deel uit van de onderzoeksgroep Cognitieve Genetica van de afdeling Medische Genetica in Antwerpen, waar ze aan een doctoraat werkte met als titel 'Identificatie, definitie en behandeling van syndromen met verstandelijke beperking'. De focus van haar onderzoek lag voornamelijk op de behandeling van het fragiele X syndroom en de klinische karakterisatie van het Helsmoortel - Van der Aa syndroom. Sinds oktober 2019 is zij deeltijds als doctor-assistent aan de slag bij de vakgroep Handicapstudies van de onderzoeksgroep Family Medicine and Population Health (FAMPOP) van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Ze geeft les in de opleiding geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en coördineert onderzoeksprojecten binnen het domein 'handicapstudies'. Onderzoeksdomeinen: - Neurologische ontwikkelingsaandoeningen / Verstandelijke beperking - Cognitieve Genetica - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) - Neurologische revalidatie

Techniek

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Klinische studies.

Gebruikers

Zorgprofessionals, wetenschappers, PhD/Master/Bachelor-studenten

Trefwoorden

Handicapstudies, Chronische zorg, Interprofessioneel, Neurologie, Multidisciplinaire aanpak

Van Royen Paul

- methodologiën van wetenschappelijk onderzoek op patiëntenniveau - systematisch literatuuronderzoek, meta-analyse - onderzoek met complexe interventies - kwalitatief onderzoek (focusgroepen research, interviews) - interventie-onderzoek naar kwaliteitsbevordering - onderzoek met simulatie/gestandardiseerde patiënten - academic detailing - richtlijnontwikkeling en -implementatie

Techniek

- Methodologiën van wetenschappelijk onderzoek op patiëntenniveau - Systematisch literatuuronderzoek, meta-analyse - Onderzoek met complexe interventies - Kwalitatief onderzoek (focusgroepen research, interviews) - Interventie-onderzoek naar kwaliteitsbevordering - Onderzoek met simulatie/gestandardiseerde patiënten - Academic detailing - Richtlijnontwikkeling en -implementatie

Gebruikers

- Gezondheidswerkers - Farmaceutische industrie - Overheid - Andere universitaire (huisartsen)centra - Andere wetenschappelijke instituten/verenigingen - Consumentenorganisaties

Trefwoorden

Patiëntgericht, Huisartsgeneeskunde, Kwaliteitsgarantie, Interventies, Klinische proef

Van den Broeck Kris

Geestelijke gezondheidszorg: voorkomen van psychosociale klachten en psychische stoornissen in Antwerpen / Vlaanderen; preventie mentaal onwelzijn en zelfzorg (voor eerstelijnsprofessionals); stigma tgv geestelijke gezondheidsproblemen.

Techniek

Kwantitatieve methoden, kwalitatieve methoden, mixed methods.

Gebruikers

Algemene populatie, eerstelijnsprofessionals.

Trefwoorden

Geestelijke gezondheidszorg

Vandewoude Maurits

Netwerkstructuur van het Universitair Centrum Geriatrie samen met de RVT's ((Rust -en Verzorgingstehuizen OCMW).

Techniek

Geriatrische evaluatietechieken.

Gebruikers

- Universitaire ziekenhuizen - Rust- en Verzorgingstehuizen

Trefwoorden

Psychogeriatrie, Dementie, Gedragsobservaties, Geriatrie

Verhoeven Veronique

onderzoek naar triage: hoe kan de optimale medische zorg (op het beste moment, op de beste plaats) worden georganiseerd voor alle mogelijke gezondheidszorggebruikers? ontwikkelen van tools die mensen, die buiten de kantooruren op zoek zijn naar medische zorg, helpen bij het vinden van de meest geschikte hulpverlener

Techniek

mixed methods onderzoek

Gebruikers

zorgverleners buiten de kantooruren; mensen betrokken bij gezondheidsbeleid

Trefwoorden

Triage, Out of hours, Continuiteit in de zorg, Publieke gezondheid

Wens Johan

Recente onderzoeksactiviteiten richten zich op: - onderzoek van medisch onderwijs (toetsing, samenwerking) - palliatieve zorg: - belang van vroegtijdige palliatieve zorg bij niet-oncologische patiënten - surprise question - PICT - palliatieve zorg bij mensen met een beperking - ontwikkeling van richtlijnen - communicatie: 'oncotalk' : belang van een tolk op de consultatie oncologie - kwaliteitsverbetering in chronische eerstelijns zorgverlening vooral gericht chronische zorg (multimorbiditeit en polyfarmacie, vb. bij mensen met type 2 diabetes mellitus) en palliatieve zorg

Techniek

Systematisch literatuuronderzoek Ontwikkeling van aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering Ontwikkeling van klinische zorgpaden implementatie onderzoek

Gebruikers

De overheid en ondersteunende diensten Verschillende beroeps- of patiëntenverenigingen die interesse vertonen in ontwikkelingen op vlak van gezondheidszorgvoorzieningen universiteiten en hoge scholen

Trefwoorden

Plaats van overlijden, Oudere mensen, Pijn- en symptoomcontrole, Levenseinde, Diabetes type 2, Beheer chronische zorg, Kwaliteit van zorg, Palliatieve zorg

van Olmen Josefien

Onderzoek naar gezondheidzorg systemen Implementatie onderzoek Onderzoek in meerdere landen, vooral in lage en midden inkomenslanden Combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Techniek

- kwalitatief data collectie en analyse - theory driven approaches, such as realist evaluation - kwantitatieve analyse, tot multivariate en multi-level analyse

Gebruikers

PhD studenten, collega's en partners

Trefwoorden

Kwetsbare groepen, Oudere mensen, Gezondheidssystemen onderzoek, Nonoverdraagbare aandoeningen, Chronische zorg