De rol van parken in de mitigatie van het hitte-eilandeffect en luchtverontreiniging in steden

Steden hebben te kampen met slechte luchtkwaliteit en het zogenaamde heat island effect. In stedelijk groen, zoals parken, zien we lagere temperaturen en lagere luchtverontreiniging dan in de omringende stad. Maar hoever reiken deze effecten en hoe groot zijn ze? Leggen we best meerdere kleine parken aan of eerder enkele grote parken om het mitigerend effect voor de stad te optimaliseren? Welke boomsoorten zijn hiervoor het best aangewezen?

De rol van bladkarakteristieken in de verwijdering van fijn stof door planten

Fijn stof wordt afgezet op elk oppervlak, zo ook op planten. Hierdoor kunnen we planten inzetten om de lokale luchtwaliteit te verbeteren. Maar niet alle soorten zijn even effectief in het 'wegvangen' van fijn stof. Zo weten we uit veldexperimenten reeds dat de afeztting van fijn stof op 'harige' bladeren, met veel trichomen, heel effectief is. Om de effecten van planten op de luchtkwaliteit goed te kunnen modelleren en te voorspellen, is het noodzakelijk om te weten welke bladkarakteristieken een invloed hebben op de fijnstofafzetting. Dit kan gebeuren via een experimentele buitenopstelling of via een windtunnelstudie.

Pollinatoren in stedelijk groen

In de stad vinden we groene infrastructuur versnipperd terug. Het gaat vaak om alleenstaande bomen en bomenrijen, maar we vinden gelukkig ook groen in verspreide kleine en grotere parken. Vaak zijn deze groene patches vrij arm in plantendiversiteit. Welk effect heeft dit op de het voorkomen en de diversiteit van pollinatoren in de stedelijke omgeving?

Bacteriële samenstelling van de stedelijke fyllosfeer

De fyllosfeer - die delen van de plant die zijn blootgesteld aan de lucht, zoals de bladeren,  takken, stam en knoppen - wordt beschouwd als het grootste microbiël habitat in de wereld. Onderzoekers schatten dat er cm² bladoppervlak 106 tot 107 bacteriën te vinden zijn. Sommige van die bacteriën interageren met componenten in de lucht. In een stedelijke context zien we dat de bacteriële samenstelling in de fyllosfeer van bomen wordt beïnvloed door het niveau van luchtverontreiniging. Sommige bacterietaxa reageren positief op de aanwezigheid van fijn stof, en andere verdwijnen. Maar hoe verhouden die bacteriën zich ten opzichte van elkaar doorheen het seizoen? Zouden de bacteriën die sterk vertegenwoordigd zijn bij hoge luchtverontreiniging ook luchtvervuiling kunnen afbreken en zo de bioremediatie van luchtverontreinging met planten kunnen versterken? In deze studie plaatsen we planten op verscheidene stedelijke locaties met verschillende luchtverontreinging en volgen we de dynamiek van deze bacteriële gemeenschappen op doorheen de tijd. De thesis omvat zowel veldwerk als labowerk, waarbij DNA-extractie, PCR, biomagnetische analysetechnieken en biostatistiek aan bod komen.

Fijnstofafvangst en koeling door groene wanden (en/of daken)

Groene wanden worden steeds populairder als ecologische oplossing voor luchtverontreiniging en lokale opwarming van gebouwen en hun omgeving. Bovendien bieden ze, in tegenstelling tot bomen, een compacte oplossing voor het plaatsprobleem in de stad. Deze thesis kadert binnen het EcoCities project

Geïnteresseerd in één van onze topics? Neem dan contact op met Roeland Samson voor een afspraak.