Laboratorium voor Milieu- en Stedelijke Ecologie (EUREC-Air)

Door de sterk stijgende wereldbevolking komt de beschikbare ruimte onder steeds grotere druk te staan. Steeds meer mensen wonen in verstedelijkt gebied en steden worden groter. In steden hebben we te kampen met verschillende vervuilende activiteiten die de luchtkwaliteit doen dalen, met negatieve gevolgen niet alleen voor de mens, maar ook voor plant en dier in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, dienen we in te zetten op verminderde uitstoot van luchtpolluenten en mitigerende maatregelen. Tegelijkertijd biedt de stedelijke omgeving - het stedelijke ecosysteem, met zijn specifieke karakteristieken op het vlak van microklimaat en luchtverontreiniging – ook opportuniteiten en oplossingen voor bepaalde milieuproblemen zoals op het vlak van stadslandbouw, koolstofopslag en biodiversiteit.

In het Zuiden bestaat een bijkomend probleem van voedselzekerheid. Een gedeeltelijke, maar duurzame, oplossing voor dit probleem kan gevonden worden in het gebruik van lokale multi-purpose boomsoorten als voedselbron, maar ook voor bijvoorbeeld het leveren van pharmaceuticals. Er wordt echter nog vaak gebruik gemaakt van wilde, niet gedomesticeerde planten met een lage productie. Een goede kennis van de natuurlijke rijkdommen is daarom een eerste stap richting (lokale) domesticatie van deze soorten en het verhogen van de voedselzekerheid in het Zuiden.

In relatie tot de bovenbeschreven milieuproblemen richt het Laboratorium voor Milieu- en Stedelijke Ecologie (EUREC-A), onder leiding van Prof. Roeland Samson, zich op drie onderzoeksthema’s.

  • Het eerste onderzoeksthema spitst zich toe op de interactie tussen luchtverontreiniging en planten. Enerzijds beogen we de ontwikkeling en het gebruik van biomonitoringstrategieën voor luchtkwaliteit met behulp van planten, met een sterke focus op biomagnetische monitoring, maar ook met hyperspectrale analyse. Anderzijds onderzoeken we de invloed die planten en stedelijk groen kunnen hebben op de lokale luchtkwaliteit, met speciale aandacht voor soorteffecten.
  • Stedelijke ecologie is het tweede onderzoeksthema, met onderzoeksonderwerpen rond stedelijk groen, biodiversiteit, het hitte-eilandeffect, biogeochemische cycli en stadslandbouw, voornamelijk in relatie tot luchtverontreiniging.
  • Een derde onderzoeksonderwerp is milieugerichte plantenecofysiologie. Het onderzoek beschouwt de plant van blad- naar bestandsniveau, en richt zich voornamelijk op de ecofysiologische kararkterisatie van (sub)tropische multi-purpose boomsoorten in relatie tot bijvoorbeeld droogte en verzilting in het kader van voedselzekerheid en domesticatie.

De onderzoeksthema’s worden zowel vanuit een experimentele als modelmatige invalshoek benaderd.

De resultaten van het onderzoek rond luchtkwaliteit worden ingezet in onze burgerwetenschapsprojecten ('citizen science') zoals AIRbezen, Curieuzeneuzen (Ringland) en AIRbezen@school, waarbij we de luchtkwaliteit in kaart brengen in samenwerking met burgers en scholen.

 

 

 

 

 

 

Common garden - Biotuin


Contact

Prof.Dr.ir. Roeland Samson Campus Groenenborger, Gebouw V
G.V.625
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
Tel. +32(0)3 265 34 37
Fax +32(0)3 265 32 25
Roeland.Samson@uantwerpen.be