Laboratorium voor Milieu- en Stedelijke Ecologie (EUREC-Air)

Door de sterk stijgende wereldbevolking komt de beschikbare ruimte onder steeds grotere druk te staan. Steeds meer mensen wonen in verstedelijkt gebied en steden worden groter. In steden hebben we te kampen met verschillende vervuilende activiteiten die de luchtkwaliteit doen dalen, met negatieve gevolgen niet alleen voor de mens, maar ook voor plant en dier in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, dienen we in te zetten op verminderde uitstoot van luchtpolluenten en mitigerende maatregelen. Tegelijkertijd biedt de stedelijke omgeving - het stedelijke ecosysteem, met zijn specifieke karakteristieken op het vlak van microklimaat en luchtverontreiniging – ook opportuniteiten en oplossingen voor bepaalde milieuproblemen zoals op het vlak van stadslandbouw, koolstofopslag en biodiversiteit.

Het EUREC-Air labo beoogt het uitoefenen van grensverleggend pionieronderzoek aan hoge kwaliteit in het brede veld van Milieu- en Stadsecologie, met een focus op:

  • (bio)monitoring van luchtkwaliteit, met omgevingsmagnetisme in het bijzonder;
  • bioremediatie van luchtkwaliteit door planten en bacteriën in hun fyllosfeer, met name de invloed die planten, stedelijk groen en hun bladbacteriën kunnen hebben op de lokale luchtkwaliteit;
  • stedelijke ecolgie en biodiversiteit, met onderzoeksonderwerpen rond stedelijk groen, biodiversiteit, het hitte-eilandeffect, biogeochemische cycli en stadslandbouw, voornamelijk in relatie tot luchtverontreiniging; en
  • de betrekking van burgers in burgerwetenschapsprojecten.

De onderzoeksthema’s hebben zowel een fundamentele als toegepaste insteek en worden zowel vanuit een experimentele als modelmatige invalshoek benaderd. De resultaten van het onderzoek rond luchtkwaliteit worden ingezet in onze burgerwetenschapsprojecten ('citizen science') zoals AIRbezen, Curieuzeneuzen (Ringland) en AIRbezen@school, waarbij we de luchtkwaliteit in kaart brengen in samenwerking met burgers en scholen.

EUREC-Air wil bijdragen aan de ontwikkeling van gezonde, resiliënte en duurzame steden.