Bastiaensen Johan

Evaluatie van initiatieven van armoedebestrijding (bijvoorbeeld niet-gouvernementele organisaties).

Techniek

Kwalitatieve en participatieve technieken.

Gebruikers

- Academische onderzoeksgroepen - Internationale organisaties - Nationale overheid en NGO's actief op het domein van ontwikkeling en ontwikkelingshulp - Media (journalisten) - Het geïnteresseerde publiek wat ontwikkelingsproblematiek betreft

Trefwoorden

Management, Sociaal-cultureel welzijn, Armoede, Beleid, Ontwikkeling, Institutionele processen

Casolo Jennifer

Als menselijke (en meer dan menselijke) geograaf van opleiding zet ik mij in voor de onafscheidelijkheid van onderzoek en praktijk. Voor mij betekent dat wandelen met, leren van, creëren met en door relaties territoria, volkeren of bewegingen die het leven meer mogelijk willen maken, zoals Antonio Gramsci beschreef: "renovatie en het maken van kritieke reeds bestaande activiteiten". Na het grootste deel van de afgelopen 35 jaar in Midden-Amerika te hebben gewoond en gewerkt, ben ik momenteel gevestigd in het Ch'orti' Maya-grensgebied van Oost-Guatemala en West-Honduras. De manier waarop Ch'orti'-autoriteiten en activisten worstelen met voortdurende processen van raciale onteigening, intersectorale uitsluitingen en koloniale uitwissingen, is bepalend voor mijn onderzoekspraktijk. Mijn onderzoeksactie daar concentreert zich op het bouwen van een alternatief curriculum, inheemse pedagogiek en evaluatie geworteld in Ch'orti' kosmovisie, maar in staat om voort te bouwen op, geïnformeerd te worden door andere kennis en co-onderzoek. Samen met andere Ch'orti' en niet Ch'orti' geleerden en activisten hebben we de opdracht gekregen om de Ch'orti' - Maya en het Instituut voor Ch'orti' Maya Wetenschap en Technologie, Upejkna'r e Ja', op te richten. Deze twee initiatieven dienen als instrumenten voor de Ch'orti' Council of Ancestral Authorities om het leven in hun gebied mogelijk te maken en te werken aan het opbouwen van jeugdcapaciteiten voor de behoeften van het gebied op een manier die de kennis van voorouders herwaardeert. Dit omvat de ontwikkeling van alternatieve pedagogiek, curriculum, lessen en co-onderzoek voor het herstel, documentatie, renovatie en toepassing van inheemse wetenschap, technologie, geschiedenis en filosofie met betrekking tot westerse thema's van klimaatrechtvaardigheid, politieke ecologie, voedselsoevereiniteit, juridisch pluralisme, resource governance en migratie. Ik heb ervaring met expertisestudies op het gebied van strategische procesvoering voor de teruggave van gemeenschappelijke gronden en de verdediging van milieuverdedigers. Ik heb ook gewerkt aan programma- en projectontwikkeling en evaluatie van wederopbouw na de orkaan, beleid voor genderrechtvaardigheid, interculturele dialoog, Noord-Zuid onderwijsinitiatieven, waaronder de IOB - Nitlapán, Nicaragua Globalized Masters en nu momenteel ICP Connect Blended Masters Communities of Practice. Het omvat ook een FWO-project om relationeel na te denken over inheemse kennis in twee verschillende ruimtes waar groene ontwikkelingsprojecten aan de gang zijn.

Techniek

Kritische etnografie; relationele vergelijking; co-creatie praxis in onderzoek en actie; community mapping (niet GIS); facilitering van workshops met volwassenen met weinig formeel onderwijs; netwerkanalyse van accumulatiedynamiek in inheemse gebieden; archief; participatief actieonderzoek (met reflectieve kritiek); auto-etnografie; herstel, documentatie en vernieuwing van voorouderlijke kennis.

Gebruikers

In de gemeenschap gevestigde en niet-gouvernementele organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen die transformatieve, antikoloniale, antiracistische of andere op justitie gerichte analyses of praktijken met betrekking tot gender, inheemse rechten, feminisme, klimaatverandering, het recht op voedsel, lokaal bestuur, milieurechtvaardigheid, anti-extractivisme en meervoudige modellen van hoger onderwijs.

Trefwoorden

Ecologische conflicten, Ontwikkeling, Kenniscreatie, Kolonialisme, Bestuur, Feminisme, Inheemse wetenschap, Genderrechtvaardigheid, Politieke ecologie

Cassimon Danny

Beleidsondersteunende dienstverlening aan overheidsinstellingen, internationale organisaties en NGO's (betrokken bij beleidshervormingen) om een beter inzicht te verwerven in de mechanismen van de verschillende activiteiten op het domein van de band tussen internationale financiële stromen (globalisering) enerzijds en ontwikkeling in het algemeen, en armoedebestrijding in het bijzonder anderzijds. Het betreft hierbij zowel publieke (ontwikkelingshulp) als private financiële stromen.

Techniek

Kwantitatieve en kwalitatieve methoden van sociale wetenschappen (met inbegrip van economische wetenschappen).

Gebruikers

- Bilaterale en multilaterale donoren - Civiele maatschappij organisaties - Overheden - Academische onderzoeksgroepen - Media - Het brede publiek

Trefwoorden

Beleid, Ontwikkeling, Globalisering, Management, Armoede

De Herdt Tom

Verlenen van beleidsondersteunend advies of expertise rond economische en politieke vraagstukken in het Grote Merengebied van Centraal Afrika.

Techniek

Gegeven het multidisciplinaire karakter van de themagroep, worden verschillende onderzoekstechnieken gebruikt naargelang de aard van de onderzoeksvraag.

Gebruikers

- Andere academische onderzoeksgroepen - Ontwikkelings "practitioners" (internationale organisaties, nationale overheidsdepartementen, NGO's) - Journalisten op zoek naar informatie omtrent politieke en economische vraagstukken mbt. de Grote Meren Regio

Trefwoorden

Politieke houdingen, Afrika, Economische analyse

De Weerdt Joachim

verstedelijking in Afrika; enquêtes in ontwikkelingslanden; groei, armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden

Techniek

kwantitatieve onderzoeksmethodes; analyse van enquête-gegevens

Gebruikers

beleidsmakers; publieke debat

Trefwoorden

Toegepaste ontwikkelingseconomie

Ferrando Tomaso

Tomaso's hoofdlijn van onderzoek richt zich op het verband tussen wetgeving en voedsel, met bijzondere aandacht voor de internationale dimensie (handel, investeringen en het recht van de mens op voedsel) en de implementatie van lokale praktijken. In zijn laatste academische werk heeft hij zich gericht op de EU-regulering van voedselverspilling, op de rol van het mededingingsrecht bij het belemmeren van gecoördineerde pogingen om het wereldwijde voedselsysteem te verbeteren en op het idee van het voedselsysteem als een commons (vergelijkbaar met lucht, water) , zon, enz.). Hij is mede-onderzoeker in een door UKRI-AHRC gefinancierd project getiteld 'Voedselzekerheid ten tijde van de klimaatverandering: leren en bottom-up ervaringen uit het Caribisch gebied delen', waar hij samenwerkt met lokale en academische partners uit Puerto Rico, Jamaica, Belize , Colombia, Antigua en Barbuda en het Verenigd Koninkrijk. Zijn tweede onderzoekslijn betreft de sociaal-juridisch-financiële constructie van groene obligaties als een nieuwe / oude financieringsvorm die het schuldinstrument combineert met de wens om duurzame en groene toekomst op te bouwen. Hij is mede-onderzoeker van een door de British Academy gefinancierd project dat de uitbreiding van de markt voor groene obligaties in Brazilië bekijkt vanuit het oogpunt van lokale gemeenschappen en de mensen die worden getroffen door de realisatie van deze nieuwe ronde van grootschalige ontwikkeling. projecten.

Techniek

wet in de maatschappij Analyse van globale waardeketens

Gebruikers

onderzoekers; studenten; beleidsmakers; NGO's; derde sector; overheden

Trefwoorden

Europees gemeenschapsrecht, Klimatologische extremen, Fundamenteel recht, Agro-bosbouw, Juridische structuren, Postkolonialisme, Voedsel

Geenen Sara

Natuurlijke rijkdommen, goudmijnbouw, global value chains, mondiale productienetwerken, MVO & standaarden, arbeid, informele economie, hybriede bestuur

Techniek

Kwalitatief onderzoek, interviews, etnografie, focus groepen, participatief en actie-onderzoek, survey

Gebruikers

Overheden, donoren, industrie, maatschappelijk middenveld, mijnbouw-actoren in producerende landen

Trefwoorden

Mamatschappelijk verantwoord ondernemen, Natuurlijke hulpbronnen, Arbeid, Informele economie, Bestuur, Mineralen

Holvoet Nathalie

expertise: -monitoring en evaluatie op het domein van ontwikkelingssamenwerking (methodologische kennis, maar ook analyse van M&E systemen, beleid, gebruik en invloed van evaluatieresultaten, impact van evaluaties, nationale evaluatienetwerken, community-based monitoring, en evaluability studies) -gender en ontwikkeling (zowel macro als microdimensies; topics zoals intrahuishoudelijke allocatie, gender budgeting, gendergevoeligheid van ontwikkelingsbeleid, collectieve actie, klimaatsverandering, beheer natuurlijke hulpbronnen, cash transfers, sociale netwerken vanuit een genderperspectief)

Techniek

combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methods (surveys, kwantitatieve data-analyse maar ook meer kwalitatieve methodes zoals focusgroep gesprekken, participatorische technieken)

Gebruikers

-beleidsmakers -praktijkmensen -evaluatoren -academische peers -civiele maatschappij -parlementairen Deze doelgroepen zowel in België als in het zuiden

Trefwoorden

Evaluatieonderzoek, Evaluatiestudie, Ontwikkelingssamenwerking, Evaluatiesystemen, Ontwikkelingsstudies, Genderstudies

Katz-Lavigne Sarah

Ik ben gepromoveerd in Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland) en in Internationale Zaken aan Carleton University (Canada), met een achtergrond van ervaring, onderzoek en studie in Internationale Betrekkingen, internationale ontwikkeling, en politieke wetenschappen. Momenteel onderzoek ik vanuit een kritisch perspectief de kennisproductie en informatiepolitiek in en buiten de aanvoerketens van mineralen gekoppeld aan de "groene energie"-hausse, in het bijzonder kobalt dat wordt gewonnen in het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo. Dit omvat ook de rol van machtsverhoudingen, met name als het gaat om het verzamelen en gebruiken van (digitale) gegevens door mijnbouwbedrijven en grondstoffenhandelaren. Mijn onderzoeksinteresses omvatten ook conflicten, bestuur en sociaaleconomische rechtvaardigheid in Centraal- en Oost-Afrika, met name in de grootschalige mijnbouw (LSM) en de artisanale en kleinschalige mijnbouw (ASM). Ik heb mijn doctoraatsonderzoek gedaan naar het beheer van hulpbronnen, LSM-ASM-conflicten en de gevolgen van LSM voor de verdeling in de Democratische Republiek Congo (DRC). Ik heb ook onderzoek gedaan naar de emancipatie van vrouwen en economische kansen in de ASM-sector in Kenia. Ik help de Canadian Association of African Studies (CAAS) met organisatorische ontwikkeling en belangenbehartiging. Ik heb twee jaar gewerkt als Impact Assessment Analyst bij Interactive Radio for Justice, waar ik de impact van het project in de DRC en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heb gemonitord en geëvalueerd. Ik heb ook meer dan een jaar ervaring in projectbeheer, organisatieontwikkeling en consultancy in conflictgebieden in de DRC en CAR.

Techniek

Mijn expertise is voornamelijk kwalitatief. Ik maak gebruik van onderzoekstechnieken zoals semigestructureerde interviews, focusgroepdiscussies, bezoeken ter plaatse en participerende observatie, alsook deskresearch waarbij ik academische en mediadatabanken raadpleeg. Ik heb ook Excel-analyses van kwantitatieve gegevens (beschrijvende statistieken) uitgevoerd en heb ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van enquêtes en met het beoordelen van de impact van projecten in de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo.

Gebruikers

Personen en organisaties met belangstelling voor informatiepolitiek en conflicten in de aanvoerketens van de mijnbouw, met name koper en kobalt, in de Democratische Republiek Congo en daarbuiten.

Trefwoorden

Gewapend conflict, Democratische republiek congo, Sociaal conflict, Bestuur van een onderneming

Kolinjivadi Vijay Krishnan

Mijn voornaamste interesses liggen bij de sociale en politieke factoren die het ontwerp en de uitvoering van initiatieven voor duurzame ontwikkeling beïnvloeden. Ik richt me met name op de sociale en milieurechtvaardigheidsaspecten van ecosysteemdienstenbeleid voor ontwikkelingscontexten (in het bijzonder betalingen voor ecosysteemdiensten (PES); methodologische benaderingen voor complexe sociaal-ecologische besluitvorming; empirische bijdragen aan de politieke economie van hulpbronnenbeheer; en degrowth, en decoloniale ontwikkelingsfutures. Mijn onderzoek werd verricht in Canada, Zuid-Azië, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië. Mijn theoretische benadering is interdisciplinair en komt grotendeels uit de hoek van de politieke ecologie, ecologische economie en kritische geografie.

Techniek

Mijn theoretische benadering is interdisciplinair en komt grotendeels uit de domeinen van de politieke ecologie, de ecologische economie en de kritische geografie. Ik pas gemengde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden toe, waaronder sociale multi-criteria evaluatie; etnografie en observatie; en Q-methodologie,

Gebruikers

Milieubeleidsmakers; NGO's en uitvoerders van beleid voor het behoud van ecosysteemdiensten; organisaties van plaatselijke gemeenschappen en burgergroeperingen

Trefwoorden

Economie en milieu

Molenaers Nadia

Ontwikkelingssamenwerking, politieke voorwaarden, doeltreffendheid van de hulp, de NGO's, de rol van de politieke instellingen voor ontwikkeling, fragmentatie van de hulp, bestuur

Techniek

case studies, vergelijkend onderzoek, kwalitatief onderzoek technieken, netwerkanalyse

Gebruikers

ontwikkeling actoren, NGO's, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Trefwoorden

Ontwikkelingshulp, Ontwikkeling, Politiek, Samenwerking

Moshonas Stylianos

Analyses van de politieke economie van overheidsbestuur in de DR Congo, met een bijzondere nadruk op hervorming van het ambtenarenapparaat, personeelsbeheer en salarisbeheer, vergoedingen van de publieke sector, rol van donoren bij institutionele hervormingen, bestuur van de gezondheidssector

Techniek

Kwalitatieve onderzoeksmethoden: veldonderzoek in de DR Congo (Kinshasa, Lubumbashi, Kananga), met behulp van etnografie, semi-gestructureerde interviews, participerende observatie, focusgroepen, documentaire analyse

Gebruikers

Hulporganisaties, NGO's, journalisten, maatschappelijke organisaties, vakbonden, overheidsfunctionarissen die geïnteresseerd zijn in of werken aan de Congolese publieke sector

Trefwoorden

Administratie, Hervormingsstrategieën, Ontwikkelingsstudies, Congo

Roy Brototi

Ik ben politiek ecoloog en ecologisch econoom, met een focus op milieurechtvaardigheidsbewegingen. Mijn eerdere werk ging over conflicten tegen kolen- en klimaatrechtvaardigheidsbewegingen, met een focus op India.

Techniek

Ik volg een methodiek van actiegerichte kennisproductie. De noodzaak om actiegerichte methoden op te nemen die pluralistisch en geïntegreerd zijn, werd de laatste jaren steeds meer gevoeld bij het werken aan duurzaamheidskwesties. Ik hanteer een mixed-methods-benadering, waarbij ik zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gebruik.

Gebruikers

Milieu-ngo's, studenten en beoefenaars van duurzaamheidswetenschappen.

Trefwoorden

Mobilisatie, Economie en milieu, Ecologische rechtvaardigheid, Klimaatrechtelijkheid

Sterck Olivier

Mijn onderzoek is multidisciplinair van opzet en slaat bruggen tussen ontwikkelingseconomie, vluchtelingenstudies en kwantitatieve methoden. Mijn onderzoek maakt gebruik van impactevaluatiemethoden en economische modellering om de sociaaleconomische integratie van vluchtelingen in hun gastgemeenschappen te bestuderen. Met collega's van de Universiteit van Oxford heb ik gegevens verzameld en geanalyseerd over meer dan 15.000 vluchtelingen en leden van gastbevolking in Kenia, Oeganda en Ethiopië. In samenwerking met Deloitte heb ik het eerste grootschalige meerlandenonderzoek uitgevoerd naar de integratie van Syrische vluchtelingen op de Europese arbeidsmarkten. Met het Wereldvoedselprogramma heb ik de impact geanalyseerd van verschillende modellen voor geldoverdracht op de sociaaleconomische resultaten van vluchtelingenhuishoudens en vluchtelingenbedrijven in het vluchtelingenkamp Kakuma en de Kalobeyei-nederzetting. Ik werkte ook samen met de Wereldbank aan impactevaluaties van op geld gebaseerde hulpprogramma's in de Comoren en Tunesië. Voor een volledige publicatielijst, zie mijn persoonlijke website: https://oliviersterck.wordpress.com/

Techniek

Kwantitatieve methoden (impactevaluatiemethoden), Kwalitatieve methoden, Theorie (inclusief wiskundige modellen), Simulaties

Gebruikers

NGO's, internationale organisaties, door vluchtelingen geleide organisaties, vluchtelingen

Trefwoorden

Ontwikkelingseconomie, Vluchtelingen, Gezondheidseconomie

Stoop Nik

Ik doe onderzoek over natuurlijke hulpbronnen, gewapend conflict, gezondheid en migratie. Geografisch werk ik meestal rond Sub-Sahara Afrika, met een focus op Benin en DR Congo. Ik probeer beleidsrelevante vragen te beantwoorden, zoals: Wat is het verband tussen mineralen en gewapend conflict? Waarom nemen mensen deel aan gewapend conflict? Hoe beïnvloedt religie het gebruik van preventieve gezondheidszorg? Heeft vertrouwen in publieke instellingen een invloed op vaccinatiebereidheid? Wat motiveert huishoudens om zich te ontfermen over intern ontheemden? Heeft elektrificatie een impact op economische ontwikkeling, veiligheid en natuurbehoud?

Techniek

Mijn onderzoek is gebaseerd op inzichten van verschillende academische disciplines, en gebruikt een mix van onderzoeksmethodes, met een belangrijke rol voor 'econometrie': het gebruik van gegevens door economen om oorzaak-gevolg vragen te beantwoorden.

Gebruikers

Ontwikkelingsactoren

Trefwoorden

Natuurlijke hulpbronnen, Migratie, Benin, Gewapend conflict, Democratische republiek congo, Sub-saharisch afrika, Gezondheid, Ontwikkelingseconomie

Titeca Kristof

Ik werk rond bestuur en conflict in Centraal en Oost Afrika, in hoofdzaak rond Congo (Democratische Republiek van Congo) en Uganda. In deze context kijk ik naar: - Politieke dynamieken in beide landen, en de rol van ontwikkelingshulp en de internationale gemeenschap. - De rebelbewegingen Lord's Resistance Army (LRA) en Allied Democratic Forces (ADF) - Natuurbescherming, met een focus op Garamba National Park in Congo - Ivoorsmokkel - Publieke diensten (onderwijs, gezondheid, politie) in Congo

Techniek

Hoofdzakelijk veldonderzoek aan de hand van kwalitatieve onderzoekstechnieken (semi-gestructueerde interviews, focusgroepen, observatie, enz.), en in mindere mate kwantitatieve (surveys)

Gebruikers

Academische onderzoeksgroepen- Internationale organisaties - Nationale overheid en NGO's actief op het domein van ontwikkeling en ontwikkelingshulp - Media (journalisten) - Het geïnteresseerde publiek wat ontwikkelingsproblematiek betreft

Trefwoorden

Oeganda, Congo, Conflicten, Conservatie

Vandeginste Stef

Mijn expertise betreft ontwikkeling en politiek bestuur in Afrika, met een bijzondere focus op Burundi. Thematische domeinen omvatten: rechte en ontwikkeling; transitional justice; grondwettelijk recht en geschiedenis; vrede en conflict; mensenrechten.

Techniek

Documentair onderzoek Juridisch onderzoek

Gebruikers

Beleidsmakers, diplomaten, ambtenaren, bemiddelaars, journalisten

Trefwoorden

Recht en ontwikkeling, Burundi

Van Hecken Gert

Mijn onderzoek focust voornamelijk op de politieke economie van milieu en ontwikkeling, op kritische visies rond groen neoliberalisme en 'groene economie' voorstellen, en op alternatieve paradigma's, sociale bewegingen en processen rond 'degrowth' en dekoloniale benaderingen van socio-ecologische verandering. Meer specifiek focus ik op milieu- en sociale rechtvaardigheidsaspecten in internationaal beleid rond klimaatsverandering en ecosysteemdiensten, zoals bijvoorbeeld koolstof- en biodiversiteitsmarkten, alsook Betalingen voor ecosysteemdiensten (Payments for Ecosystem Services). Empirisch focust het grootste deel van mijn onderzoek zich op Centraal- en Zuid-Amerika, waarbij ik vooral multi-disciplinaire en participatief actieonderzoek toepas. Conceptueel situeert mijn onderzoek zich vooral binnen de brede domeinen van politieke ecologie, ecologische economie, en kritische geografie.

Techniek

Empirisch focust het grootste deel van mijn onderzoek zich op Centraal- en Zuid-Amerika, waarbij ik vooral multi-disciplinaire en 'mixed-methods' onderzoeksmethoden toepas (kwalitatieve interviews en evaluaties; focus group technieken; participatieve en actiegerichte onderzoeksmethodologie; simulatie-spelen; surveys). Conceptueel situeert mijn onderzoek zich vooral binnen de brede domeinen van politieke ecologie, ecologische economie, en kritische geografie.

Gebruikers

Academische onderzoeksgroepen - Internationale organisaties - Nationale overheid en NGO's actief op het domein van milieu, ontwikkeling en ontwikkelingshulp - Media (journalisten) - Het geïnteresseerde publiek wat milieu- en ontwikkelingsproblematiek betreft

Trefwoorden

Ontbossing, Ecosysteemdiensten, Ontwikkelingssamenwerking, Ontwikkelingsonderzoek, Duurzame ontwikkeling, Landbouwontwikkeling, Nicaragua

Verpoorten Marijke

Ik doe onderzoek over de economische oorzaken en gevolgen van gewapende conflicten; natuurlijke hulpbronnen, religie, wereldwijde toeleveringsketens; en meer in het algemeen, over de economische en institutionele ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika, met een speciale focus op Rwanda, Benin en DR Congo

Techniek

Ik gebruik kwantitatieve methoden (econometrie) en gemengde methoden

Gebruikers

Ontwikkelingsactoren

Trefwoorden

Conflicten, Afrika, Ontwikkelingseconomie, Huishoudelijk gedrag, Natuurlijke hulpbronnen, Rwanda, Benin, Congo

Windey Catherine

Mijn brede wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar milieupolitiek, naar de structuren en geschiedenissen van ongelijke landschappen, en naar veranderende verstrengelingen tussen mens en natuur en de ruimtelijk-temporele aspecten daarvan. Mijn proefschrift getiteld "From geocoded to entangled landscape: Forests, REDD+ environmental rule and every practices in DR Congo" heeft onderzocht hoe Congolese boslandschappen worden gevormd door zowel hernieuwde geoplanningspogingen om bossen en bestaansmiddelen te reorganiseren in een 'groene plantage-economie' als door alledaagse leefpraktijken die mensen en niet-mensen samenbrengen. Ik heb gewerkt aan de politiek van het REDD+-beleidsplan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dat is aangenomen door de Democratische Republiek Congo. Ik laat zien dat de natuurlijke bossen waar REDD+ zich mee bezighoudt, in feite natuurlijke cultuurlandschappen zijn die voortdurend, in de loop van de tijd en op verschillende schaalniveaus, gevormd worden door meervoudige (gewelddadige) praktische ontmoetingen tussen mensen onderling en tussen mensen en dingen (zoals land, bomen, gewassen of onkruid). Mijn huidig postdoctoraal onderzoeksproject focust op de nexus landbouw-conservatie in het Congobekken en de meervoudige socio-ecologische levenslopen van inheemse en niet-inheemse boom(mono)gewassen, nl. oliepalm en cacao, doorheen ruimte en tijd. Mijn onderzoek strekt zich uit over de disciplines antropologie, kritische geografie, wetenschaps- en technologiestudies, en aanverwante gebieden. Ik heb uitgebreid veldwerk verricht in DR Congo. Mijn theoretisch denken is geïnspireerd door multidisciplinaire posthumanistische stromingen, en door feministische en decoloniale epistemologieën. Mijn werk gaat uit van complexiteit en multipliciteit in plaats van lineair denken, en legt expliciet verbanden met verschillende historische structuren van overheersing en ongelijkheid, zoals (neo)kolonialisme, patriarchaat, kapitalisme en racisme, waarin de coproductie van het menselijke en het niet-menselijke is ingebed.

Techniek

Etnografisch veldwerk, Semigestructureerde interviews, Diepte-interviews, Focusgroepen, Participatieve methoden (bv. participatieve cartografie, tijdlijn, transectwandelingen, enz.), Belichaamde/zintuiglijke benadering

Gebruikers

Deskundigheidsgebieden: Behoud van bossen en biodiversiteit Sociaal-ecologische relaties Multispecies relaties Landschappen Milieubeheer Duurzame landbouw Disciplines: Politieke ecologie Milieu-antropologie Kritische geografie Feministische en decoloniale epistemologieën Onderzoeksmethoden: Etnografisch veldwerk Semigestructureerde interviews Diepte-interviews Focusgroepen Participatieve methoden (bv. participatieve cartografie, tijdlijn, transectwandelingen, enz.) Belichaamde/zintuiglijke benadering

Trefwoorden

Ontwikkelingslanden, Milieupolitiek, Cultuur, Ecologische rechtvaardigheid, Sociale praktijken, Sociale wijziging, Veranderingen in het milieu, Sociale gerechtigheid