Wat is het faseplan?

Van humane biomonitoring naar beleidsacties

Humane biomonitoring (HBM) onderzoekt blootstelling van de mens aan milieu-vervuilende stoffen en mogelijke effecten daarvan op de gezondheid door te meten in de mens (in bloed, urine, ademlucht, haar, enz.). Sinds 2001 werden door het Steunpunt Milieu en Gezondheid verschillende humane-biomonitoringscampagnes uitgevoerd in Vlaanderen en in specifieke regio’s en dit levert heel wat interessante wetenschappelijke informatie op over milieublootstelling en mogelijke effecten daarvan op de gezondheid.

De vertaalslag naar beleidsacties is echter niet altijd eenvoudig. Sommige resultaten vergen verdere analyse en interpretatie. En overleg is nodig om na te gaan welke maatregelen nodig, wenselijk en haalbaar zijn. In het faseplan trachten we deze vertaalslag op een stapsgewijze, transparante en participatieve manier aan te pakken:

  • Stapsgewijs: het faseplan bestaat uit verschillende fasen (de naam zegt het zelf!) waarin achtereenvolgens op zoek wordt gegaan naar belangrijke thema’s voor beleidsactie, mogelijke verklaringen achter resultaten en maatregelen om hieraan tegemoet te komen. In elke fase wordt bovendien ruimte voorzien voor zowel verdere interpretatie (analyse) als overleg (deliberatie). Deze aanpak zorgt voor de nodige structuur en duidelijkheid.

  • Transparant: alle keuzes en beslissingen, de wijze waarop deze tot stand komen en de achterliggende gegevens, worden steeds op een open en transparante manier besproken, beargumenteerd en duidelijk gecommuniceerd. Dit om het vertrouwen in het proces te versterken.

  • Participatief: alle betrokkenen en belanghebbenden worden uitgenodigd om mee na te denken en te discussiëren over milieu en gezondheid en milieu-gezondheidsbeleid. Op die manier vergroten we het draagvlak en de draagkracht voor zowel de analyse als het beleid.

Partners

   

Contact

Dries Coertjens
Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Sint-jacobsstraat 2
2000 Antwerpen
Tel. 03/265.52.76
dries.coertjens@uantwerpen.be