Naar een slim, veilig en robuust wegennet als onderdeel van een geïntegreerde visie op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen

De studie voorziet een bindende analyse van het functioneren van de bestaande wegencategorisering; ontwikkelt wenselijke netwerkconcepten die een antwoord bieden op de vraag naar een robuuster wegennet; en toetst deze concepten aan het bestaande wegennet in GIS. Op deze manier zal een gecategoriseerd netwerk ontstaan dat een functioneel kader biedt voor mobiliteits- en ruimtelijk beleid en een operationeel kader vormt voor wegontwerp en verkeersmanagement.
Door middel van tien casestudies wordt ook getracht de mogelijke impact van de huidige categorisering en herinrichting van wegen op ruimtelijke ontwikkelingen langsheen wegsegmenten inzichtelijk te maken.

Het nieuw netwerkconcept dient bij te dragen tot een verbeterde doorstroming, efficiënte afwikkeling van de verschillende vervoersvormen, veilig gebruik van het wegennet en een kwalitatieve inbedding in de ruimtelijke omgeving. Daarom wordt een multimodaal en hiërarchisch wegennetwerk voorgesteld dat dient ingeschakeld te worden volgens verschillende regimes met aandacht voor de ruimtelijke inpassing. Op basis van deze onderliggende principes worden ook aanbevelingen geformuleerd voor weginrichting per categorie rekening houdende met de verschillende vervoersmodi. 
Wenselijke verbindingen worden op kaart onderworpen aan verschillende basiscriteria om al dan niet geselecteerd te worden als een bovenlokale wegcategorie. Daarna worden de geselecteerde verbindingen a.d.h.v. controlecriteria vanuit een omgevingscontext beoordeeld. Het resultaat is een  synthesekaart die, samen met de selectiemethodiek, een kader biedt voor een nieuwe categorisering van de bovenlokale wegen in Vlaanderen.

Onderzoeker(s): Dirk Lauwers, Jolien Kramer, Nina De Jonghe
Opdrachtgever(s): Vlaamse overheid
Partner(s): MINT nv, Patrick Maes
Periode: Februari 2018 tot februari 2019

 


Selectiemethodiek voor Vlaamse hoofdwegen en Regionale wegen aan de hand van basiscriteria: snede uit het determinatieschema


Kaart met stap in het selectieproces: gewenste verbindingen op basis van de verstedelijkingsstructuur en het bijhorende determinatieschema
 


Het nieuw netwerkconcept voorgesteld als een “robuustheidscascade”

 


Voorbeeldroutes en scenario’s in de nieuwe netwerkopbouw volgens verschillende regimes (regulier en spitsregime)