BWMSTRscan: ontwikkelen instrument bouwmeesterscan en begeleiding uitvoering scans

De Bouwmeester Scan is een nieuw instrument in ontwikkeling van Team BWMSTR, en is er voor lokale overheden die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid. Bedoeling is om via een snelle, multidisciplinaire doorlichting na te gaan in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoorden aan de strategische doelen geformuleerd in het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de Vlaamse Bouwmeester, en concrete aanzetten voor oplossingen te formuleren. 

De opdracht van de onderzoeksgroep voor stadsontwikkeling van de UAntwerpen omhelst de ontwikkeling en op punt zetten van dit nieuwe instrument. Einddoel is om vanuit een expertenrol, het primaire instrument scan 0.0 verder te ontwikkelen tot een optimaal werkbaar en renderend instrument BWMSTR scan 1.0. 

De opdracht is drieledig opgevat: 

  • Ex-ante evaluatie: doorlichting van het primaire instrument ‘scan 0.0’, eerste suggesties tot aanpassingen worden geformuleerd.
  • Ex-durante evaluatie: begeleiding van de geselecteerde teams tijdens de uitvoering van de eerste reeks scans. Workshops met de teams worden georganiseerd, het instrument wordt bijstuurd waar nodig.
  • Ex-post evaluatie: beoordeling na uitvoering van de eerste reeks uitgevoerde scans. Finale optimalisering van het instrument a.d.h.v. opgedane ervaringen.

Onderzoeker(s)Tom Coppens, Raf Ilsbroekx
Opdrachtgever(s): Team BWMSTR
Periode: Van 1/02/2018 tot 31/12/2019
Partner(s): Team BWMSTR


 


BWMSTR scan (©Eva Le Roi)Oostende, Langestraat (©Raf Ilsbroekx)BWMSTR scan, eerste reeks gemeentes (©Team Bouwmeester)