Gobelin – Groenblauwe netwerken in Vlaanderen

Binnen een sterk versnipperd en verstedelijkt Vlaanderen is een samenhangend groenblauw netwerk onontbeerlijk. De voordelen op vlak van biodiversiteit, leefkwaliteit, klimaatbestendigheid en de ecosysteemdiensten die zo’n netwerk levert zijn groot. Door het traject van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen staan groenblauwe netwerken terug op de (politieke) agenda. Binnen het beleidskader 'Robuuste en samenhangende open ruimte' wordt het belang van groenblauwe netwerken erkend en verankerd op Vlaams niveau. 

Het doel van dit onderzoek is ten eerste om het begrip groenblauwe netwerken en de bijhorende doelstellingen waaraan het netwerk moet voldoen te formuleren. Op basis van deze afbakening wordt het bestaande groenblauwe netwerk en de potentie voor uitbreiding en kwalitatieve versterking in kaart gebracht. Dergelijke top-down afbakeningen zijn in het verleden reeds vaker gebeurd. Echter, de implementatie op terrein blijkt moeilijk realiseerbaar doordat de overgang van beleidsagenda naar beleidsuitvoering vaak faalt. In dit onderzoek worden deze implementatieknelpunten aandachtig bestudeerd vanuit een beleidswetenschappelijke invalshoek.

Het laatste deel bestaat uit de uitwerking van enkele concrete cases met als doel de theorie in de praktijk te brengen. Een stakeholderanalyse, participatieve workshops en ontwerpend onderzoek voeden elkaar in een iteratief proces. Op die manier worden inzichten verworven over toepassingsmogelijkheden en processen voor de realisatie van groenblauwe netwerken. 

Onderzoeker(s) UAntwerpenMaarten Van AckerGeert De BlustJasmien Smets
Onderzoekers INBO: Francis Turkelboom, Wim Verheyden, Maarten Stevens, Katrijn Alaert 
Opdrachtgever(s): Vlaamse Overheid: Departement Omgeving 
Periode: 2017-2019
Partner(s): INBO - Bureau Bas Smets - Cluster


Recreatie in een groenblauw netwerk © Jasmien SmetsWorkshopresultaten; de doelstellingen en bezorgdheden van een groenblauw netwerk © Jasmien SmetsGroenblauw netwerk in de open ruimte. © Jasmien SmetsEen groenblauwe dooradering doorheen de stad Mechelen. © Joost Joossens