Co-creatie tijdens het ontwerpend onderzoek voor de Overkapping van de Ring - segment Zuid

Begin 2016 stelde de Vlaamse regering intendant Alexander D’Hooghe aan, met de opdracht om tegen begin 2018 een overkapping en leefbaarheidsprojecten voor te bereiden voor de R1 (de Ring door Antwerpen).

Deze opdracht vertaalt zich in hoofdzaak in het onderzoeken van de maatschappelijke haalbaarheid van een volledige overkapping van de Antwerpse Ring, om vervolgens vervolgprojecten vorm te laten krijgen. Het bijeenbrengen van een stakeholdercoalitie voor de overkapping wordt beschouwd als één en ondeelbaar met het ruimtelijk ontwerp, via co-creatie en participatie. De visies van verschillende burgerinitiatieven worden geïntegreerd en hun auteurs zijn als stakeholder betrokken bij het proces. Het

overkappingsproject beschouwt de Ring niet louter als een infrastructuur, maar ook en vooral als een deelruimte van de stad; het project bevat dus technische, ruimtelijke, sociale en culturele lagen. Vertrekkend van de ambitienota van de Intendant van de overkapping van de Antwerpse Ring (http://www.overdering.be/wp-content/uploads/2016/ambitienota/161114_Ambitienota-Web-tweededruk.

Pdf) wordt aan zes teams van stedenbouwkundigen, stadsontwerpers, architecten, landschapsontwerpers, ingenieurs en participatiedeskundigen gevraagd om tussen september 2017 en mei 2018 de overkappingen te ontwerpen van zes deelzones. Het team Over de Ring_Zuid (Agence Ter, TVK, Arcadis, UAntwerpen, Interboro) ontwerpt de volledige overkapping van de zuidelijke zone van de Ring en organiseert het co-creatieproces met lokale bewoners en organisaties.

Het team van de intendant voorziet in een ruimtelijk en procesmatig kader dat voor de samenhang tussen de verschillende zones van de Ring zorgt.

Onderzoeker(s): Marleen Goethals
Opdrachtgever(s): Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Partner(s): Agence Ter, TVK, Arcadis, Interboro
Periode: 2017 - 2018


Participatiemoment met de gametafel februari ‘18Design and Build for the Cap op de Jan de Voslei 12-17 februari ‘18Tijdelijk theesalon in een Kielparktoren tijdens de Walkshop van 17.02.18Geaggregeerde kaart met bevindingen uit gesprekken met bewoners: thema wensen voor programma voor de overkapping en identiteitGeaggregeerde kaart met bevindingen uit gesprekken met bewoners: thema wensen voor ruimte voor verbindingenGeaggregeerde kaart met bevindingen uit gesprekken met bewoners: thema wensen voor landschap en open ruimte