De Bouwmeesterscan is een instrument van Team Vlaams Bouwmeester voor lokale overheden die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid. Per gemeente wordt via een snelle, multidisciplinaire doorlichting nagegaan in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid beantwoorden aan de strategische doelen geformuleerd in het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de Vlaamse Bouwmeester en worden concrete ruimtelijke ambities en doelstellingen geformuleerd. 

In functie van de opmaak en de beoordeling van de ambitieniveaus in de Bouwmeesterscan is het nodig om te kunnen werken met richtwaarden die wetenschappelijk onderbouwd zijn. In deze studie wordt onderzocht welke richtwaarden voor de bebouwde en onbebouwde ruimte naar voor gebracht worden in de wetenschappelijke en vakliteratuur; welke richtwaarden op basis van benchmarking bepaald kunnen worden; welke richtwaarden voortvloeien uit normatieve doelstellingen; en welke waarden haalbaar zijn in functie van de veranderingsmogelijkheden in Vlaanderen.

Er worden 5 dimensies afgebakend die van belang zijn voor een efficiënt ruimtegebruik: dichtheid van de bebouwde ruimte, vorm van de bebouwde ruimte, wegennetwerk, functiemenging en open ruimte. Per dimensie worden verschillende parameters, streefwaarden en normen geïnventariseerd. Van elke dimensie wordt aan de hand van bestaand onderzoek nagegaan welke impact die dimensie heeft op verschillende aspecten zoals mobiliteit, gezondheid, publieke kosten, energieverbruik, levendigheid, enz. Uit die effecten kunnen vervolgens grenswaarden worden afgeleid. De doelstelling is om uiteindelijk een kader met referenties en richtwaarden aan te reiken dat een hogere efficiëntie van het ruimtelijk model in Vlaanderen beoogt en het evenwicht tussen de bebouwde en onbebouwde ruimte wil bewaren.

Onderzoekers: Tom Coppens, Nina De Jonghe
Opdrachtgever: Team Vlaams Bouwmeester
Periode: 2020