Richtlijnen voor de auteurs

Artikelen voor Ons Geestelijk Erf worden geschreven in het Nederlands, het Engels, het Duits of het Frans. Alle artikelen moeten voorzien zijn van een alfabetische lijst van aangehaalde literatuur en een samenvatting in het Engels. Anderen voor zijn vrij deze samenvattingen over te nemen, op voorwaarde dat zij de naam van de auteur, de titel van het artikel en de bron volledig vermelden en de tekst van de samenvatting volledig en ongewijzigd weergeven.

De auteur kiest zelf zijn systeem van bibliografische verwijzingen, dat hij consequent dient te hanteren. De artikelen moeten voorzien van een alfabetische lijst van aangehaalde literatuur aan het eind van het artikel (waarin de titels van tijdschriften en boekenreeksen voluit geschreven worden).

De kopij moet elektronisch aangeleverd worden in WORD of een tekstverwerkingsprogramma dat daarmee compatibel is. Dit kan per e-mail.

E-mail: thom.mertens@uantwerpen.be
Postadres:
Prof. dr. Thom Mertens
Ruusbroecgenootschap
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen

De redactie stuurt de auteur een bericht van ontvangst.

De hoofdredacteur of de redactiesecretaris verwijdert de auteursnaam (en de eventuele andere verwijzingen ernaar) uit de kopij en stuurt de anoniem gemaakte kopij ter beoordeling naar een of meer redacteuren, en naar een of meer specialisten buiten de redactie. De beoordeling is anoniem (de beoordelaars kennen de naam van de auteur niet; de auteur kent de naam van de beoordelaars niet).

Binnen zes weken beslist de redactie of het artikel aanvaard wordt of niet. De aanvaarding kan gebeuren op voorwaarde dat er bepaalde aanpassingen worden aangebracht. Ook kan de voorwaarde gesteld worden dat het herziene artikel in zijn geheel opnieuw beoordeeld wordt.

Als een artikel aanvaard is, wordt de titel op de webpagina van Ons Geestelijk Erf geplaatst bij de ' te verschijnen artikelen'.

In principe verschijnen de artikelen in chronologische volgorde van ontvangst van de definitieve tekst. Bij gelijke datum heeft het eerst ingediende voorrang. Van het principe van chronologische verschijning kan afgeweken worden omwille van een evenwichtige samenstelling van de afleveringen. Hierbij speelt het onderwerp een rol, evenals de taal waarin het artikel geschreven is en de omvang.

De ervaring leert dat bij het klaarmaken van artikelen voor de drukker gewoonlijk nog detailvragen opduiken of dat er suggesties voor veranderingen, meestal van typografische of stilistische aard, gedaan worden.

Nadat het artikel gezet is, ontvangt de auteur een drukproef, die hij uiterlijk binnen twee weken gecorrigeerd terugstuurt aan de hoofdredacteur. De auteur wordt aangeraden een fotokopie van de gecorrigeerde drukproef te bewaren om telefonisch overleg over onduidelijkheden mogelijk te maken en voor het zeldzame geval dat de zending verloren gaat.

De auteur ontvangt twintig overdrukken en een exemplaar van de aflevering waarin het artikel verschenen is. Het is niet mogelijk om overdrukken bij te bestellen.

De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Inleverdata

De uiterste inleverdata voor de definitieve kopij zijn:

  • 15 augustus voor de aflevering van maart van het daaropvolgende jaar
  • 1 november voor de juni-aflevering van het daaropvolgende jaar
  • 1 februari voor de september-aflevering
  • 1 mei voor de december-aflevering

De redactionele fase die eraan voorafgaat duurt minstens anderhalve maand, maar doorgaans veel langer. Deze tijd is nodig voor de beoordeling van de kopij door de redactie (6 weken) en het aanbrengen van de eventuele aanpassingen door de auteur op suggestie van de beoordelaars (afhankelijk van de auteur).