Amato Elvio

Ik heb een achtergrond in chemie en ecotoxicologie. Mijn onderzoek focust op het gedrag van polluenten en de effecten op organismen in het aquatische milieu. Ik ben met name geïnteresseerd in het bepalen van de biologische beschikbaarheid van verontreinigende stoffen in water en sediment, met als doel de beoordeling van de milieukwaliteit en de besluitvorming te verbeteren. Momenteel richt mijn werk zich op de ontwikkeling van een toestel dat toelaat de biobeschikbare concentraties van een breed scala aan contaminanten (metalen en organische verbindingen) in water te meten. Eerdere projecten omvatten onder meer de bepaling van de biobeschikbaarheid van metalen in sedimenten met passieve samplers en de synthese en karakterisering van biomimetische zilver nanopartikels met antibacteriële eigenschappen.

Techniek

Speciatieanalyses Beoordeling van de biologische beschikbaarheid Bioaccumulaiton beoordeling Toxiciteit testen Passieve bemonstering Beoordeling van sediment en waterkwaliteit Analytische scheikunde

Gebruikers

Milieubescherming agentschappen Regulators Milieuadviesbureaus Industries

Trefwoorden

Nanomaterialen, Chemie, Ecotoxicologie, Milieuchemie, Nanotchnologie, Milieueffectbeoordeling, Chemische vervuiling

Berghmans Eline

Immuun-checkpoint-inhibitoren (ICI) zijn een veelbelovende behandeling voor onder andere niet-kleincellige longkankerpatiënten. Deze dure immuuntherapie kent ernstige nevenwerkingen en slaat slechts aan bij 25-30% van de behandelde patiënten. Om dit te vermijden, is er nood aan betrouwbare (proteïne) biomerkers om respons op deze behandeling te voorspellen. Proteoom-analyse, voornamelijk met gebruik van massaspectrometrie, heeft in het verleden al meermaals zijn belang bewezen in de zoektocht naar nieuwe biomerkers. Biomerkers kunnen een indicator zijn voor bijvoorbeeld het stellen van diagnoses of het voorspellen van de reactie op een bepaalde behandeling, met als doel een meer efficiënte selectie van therapie. Dit kan leiden tot een betere levenskwaliteit voor de patiënt en een verbetering van de gezondheidszorg. Onze focus ligt op het gecombineerd gebruik van massaspectrometrische beeldvorming (imaging; MSI) met top-down proteoom-analyse op longkankerweefselstalen. Het doel hiervan is om de communicatie tussen natuurlijke afweercellen en longkankercellen beter te begrijpen en op deze manier nieuwe, belangrijke pathogene inzichten te verwerven. Door de anti-tumor activiteit van de eiwitten te ontrafelen, wordt hun gebruik als biomerker versterkt en kunnen de moleculen ook geëvalueerd worden als potentiële lead voor kankerbehandeling.

Techniek

Proteoom-analyse Tumor cel cultuur Histologische kleuringen

Gebruikers

Oncologen Klinisch experten Pathologen Artsen Proteoom-analysten

Trefwoorden

Longfunctie

Bervoets Lieven

Sinds meer dan 30 jaar voer ik vooral veld-ecotoxicologisch onderzoek uit naar de bio-beschikbaarheid en de effecten van micropolluenten op zowel aquatische als terrestrische organismen. We kijken daarbij vooral naar de effecten van omgevingsfactoren zoals pH, temperatuur, zoutgehalte etc. op de opname en accumulatie van metalen en organische micropolluenten. Bijzondere aandacht gaat sinds een aantal jaren naar perfluorverbindingen (PFAS). In het laboratorium hebben we de capaciteit om metalen en PFAS te meten, tot zeer lage concentraties, zowel in omgevingsstalen (water, bodem, sediment) als in biota (allerhande terrestrische en aquatische organismen). Effecten worden bestudeerd voornamelijk op het organismaal niveau en op het niveau van de levensgemeenschap. Voor de studie naar andere micropolluenten (bv PCB's, vlamvertragers, pesticiden,..) werken we samen met andere laboratoria binnen en buiten de UAntwerpen. Recent zijn we gestart met onderzoek naar de verspreiding en de effecten van microplastics in het aquatische milieu. Tenslotte wordt ook naar de effecten van "natuurlijke" componenten zoals nutriënten, gekeken op het niveau van aquatische levensgemeenschappen.

Techniek

Voor metaalanalyses; ICP-OES; ICP-MS en HR-ICP-MS Voor PFAS analyse: UPLC-MS allerhande materiaal is aanwezig voor de bemonstering van omgevingsstalen en biota; zowel voor het aquatische als het terrestrische milieu

Gebruikers

Andere onderzoeksgroepen Overheidsdiensten (VMM, OIVAM) Industrie

Trefwoorden

Visgemeenschappen, Macro-ongewervelden, Milieubewaking, Veldecotoxicologie, Ecotoxicologische evaluatie

Blust Ronny

- Moleculaire, cellulaire en organismale toxiciteitstesten - Karakterisatie van de werkingsmechanismen milieuschadelijke stoffen - Analyse van anorganische en organische contaminanten - Chemische en biologische monitoring en diagnostiek - Ontwikkeling en toepassing van biomerkers en sensoren - Modellering van biobeschikbaarheid, accumulatie en toxiciteit

Techniek

- Metaal analyse (AAS, ICP-OES, ICP-MS) - Organische analyse (GC-MS, LC-MS) - Radioisotopen bepaling (gamma en beta scintillatie) - Genexpressie analyse (macro en microarrays, RT-PCR) - In vitro toxicologie en flow cytometrie - Bepaling van biomerkerresponsen en fysiologische conditie - In situ effectevaluatie

Gebruikers

- Milieudiagnostiek - Afvalverwerking - Chemische nijverheid - Farmaceutische industrie - Voedingsnijverheid

Trefwoorden

Toxicogenomica, Metalen verontreiniging, Milieubewaking, Toxiciteitstesten, Voorspellende toxicologie, Biomerker, Risicoanalyse, risicobeoordeling, Organische analyse

Dardenne Freddy

Ecotoxicologisch onderzoek met focus op het aquatische milieu overheen alle niveaus van biologische organisatie en met zowel biotische als abiotische stressoren. Vanuit vroegere professionele activiteiten, onderlegd in porcesmicrobiologie en humane diagnostiek. Vanuit mijn carriere als IOF manager expertise in samenwerkingsovereenkomsten, licentie-overeenkomsten, ...

Techniek

in vitro and in vivo ecotoxicological assays, biochemical assays, microbiology

Gebruikers

Academia en bedrijven die op zoek zijn naar gepaste oplossingen binnen de brede milieuproblematiek en humane en dierlijke microbiele ecologie .

Trefwoorden

Waterbeleid, Diversiteit van de soorten, Ecosysteem functie, Sensormaterialen, Probiotica, Licentiering, Verontreinigende stoffen

De Boeck Gudrun

Belangrijkste expertise: Toxicologie en ecofysiologie van mariene en zoetwater organismen in veranderende milieu omstandigheden (onder natuurlijke en athropogene druk) met een focus op stressfysiologie, energiemetabolisme en ionoregulatie op verschillende niveaus van biologische organisatie: moleculair, cellulair en organismaal. Vergelijkende dierenfysiologie. Technieken: Toxicologische tests: bioaccumulatie, biomagnificatie en werkingsmechanismen Fitness tests: zwemvermogen en gedrag, challenge tests Brandstofverbruik: Respiratie en energievoorraden, (an)aeroob metabolisme, metabolomics Ionenhomeostase: opnamemechanismen van ionen en toxische stoffen, bloedelektrolyten en zuur-base-balans Biomerkers: oxidatieve stress, stresseiwitten en beschermende eiwitten (bv. metallothioneïnen) en enzymes Regulatie: stresshormonen, transcriptomics, proteomics.

Techniek

Toxicologische testen: overleving, groei, fitness en performance, bioaccumulatie, biomagnificatie Challenge testen: temperatuur, hypoxie, blootstellingen... Aeroob energiemetabolisme in aquatische organismen (respirometrie ) Zwemgedrag (spontaan zwemgedrag) Zwemcapaciteit (zwemtunnels, raceways) Analyse weefsels (waterpercentage, eiwitten, vetten, suikers, electrolyten, toxicanten) Analyse plasma metabolieten (melkzuur, glucose, ammoniak, ureum, electrolyten...) Analyse stress hormonen (cortisol) Analyse biomerkers (metaalbindende eiwitten, oxidatieve stress...) Trancriptomics-genexpressie Proteomics-eiwitten Metabolomics-metabolieten

Gebruikers

Aquacultuur Industrie Overheid Onderzoekers

Trefwoorden

Visfysiologie, Aquacultuur, Aquatische organismen, Biomerker, Stress (milieu), Toxicologie

Groffen Thimo

Ik heb een achtergrond in biologie en ecologische toxicologie. Mijn interesses focussen voornamelijk op de biomonitoring van perfluoralkaanzuren (PFAS) in terrestrische en aquatische ecosystemen en de ecologische en humane risico's die zij met zich meebrengen. Momenteel onderzoek ik de ecologische en humane risico's van PFAS in (voornamelijk) Afrikaanse aquatische ecosystemen. In het terrestrische milieu ligt de focus van mijn onderzoek vooral op de biomonitoring van PFAS in de terrestrische voedselketen (bodem, ongewervelden, planten, vogels). Ik bestudeer de biobeschikbaarheid vanuit de bodem naar biota en de mogelijke effecten van PFAS accumulatie in deze organismen. Bovendien ben ik bezig met het ontwikkelen en optimaliseren van analytische methodes om PFAS in verschillende matrices te kunnen meten. In mijn vorige onderzoeken ontwikkelde ik een analytische methode voor de detectie van PFAS in diverse abiotische en biotische stalen. Daarnaast onderzocht ik de verspreiding van PFAS in bodem, ongewervelden en zangvogels in de buurt van een PFAS hotspot en de associaties tussen deze PFAS concentraties, oxidatieve stress en diverse reproductieve parameters in de zangvogels. Mijn vorige onderzoeken naar PFAS in het aquatisch milieu focusten op de verspreiding van PFAS in aquatische ecosystemen in Afrika.

Techniek

- Ontwikkeling en uitvoering van analytische methodes voor de analyse van PFAS in biotische en abiotische stalen. - Onderzoeken van biobeschikbaarheid, bioaccumulatie en toxiciteit van PFAS in aquatische en terrestrische ecosystemen.

Gebruikers

Iedereen (overheidsinstellingen, universiteiten, industrie, etc.) met interesse in de beschikbaarheid, bioaccumulatie en toxiciteit van PFAS in het milieu.

Trefwoorden

Ecosysteem (aards), Milieuvervuiling, Milieutoxicologie, Perfluorverbindingen, Aquatische ecosystemen

Lopez Antia Ana

Mijn expertisedomeinen zijn ecotoxicologie, beoordeling van milieurisico’s en conservatie. Eén van de lijnen binnen mijn onderzoek spitst zich toe op de risico’s van pesticide behandelde zaden voor vogels. Behandeling van zaden is een algemeen gebruikte methode om gewassen te beschermen, maar vormen tevens een risico voor vogels en zoogdieren die zaden hebben als voorname voedselbron. In mijn doctoraatsproject beschreef ik de toxicologische effecten van verteerde zaden die behandeld werden met pesticiden (insecticiden en fungiciden) op de gezondheid en reproductief succes van rode patrijzen (Alectoris rufa). Een tweede doel was om het risico in te schatten van blootstelling van patrijzen aan behandelde zaden in het veld. Momenteel onderzoek ik de negatieve effecten van perfluoralkyl componenten op vogels. Deze componenten hebben een brede waaier aan toepassingen zoals oppervlaktelagen van tapijten, textielkleuringen, afweermiddelen, inpakpapier en brandvertragers. Het frequent gebruik van perfluoralkyl componenten, samen met hun hoge persistentie, heeft geresulteerd in een globale contaminatie van zowel omgeving, dieren als mensen. De alomtegenwoordigheid van deze componenten staat is scherp contrast met de beperkte hoeveelheid informatie van hun effecten op organismen. Met dit project willen we zowel het toxiciteitsmechanisme van perfluoralkyl componenten begrijpen, alsook de biologische gevolgen nagaan van blootstelling aan de dosis in de hedendaagse omgeving. Voor mijn doctoraal onderzoek werkte ik vijf jaar in de Ebro Delta als ornitholoog en vogelringer.

Techniek

Gebruikte veldtechnieken: Vogels vangen (mistnetten, fuiken, nestkasten), biometrie, ringen, bloed / vet / stuitklier olie bemonsteren (niet destructief) / uitwerpselen / braakballen verzamelen. Gebruikte laboratorium technieken: chromatografie (HPLC-MS, GC-MS), spectroscopie (AA), ELISA, genetische analyses (PCR), genomics en transcriptomics (RT-PCR). Deze technieken werden gebruikt om de volgende analyses uit te voeren: Toxicologische analyses: pesticiden, PFAAs, rodenticiden, metalen. Antioxidanten en oxidatieve stress parameters: totaal niet-enzymatisch antioxidant capaciteit (TAC), glutathione peroxidase (GPX) / superoxide dismutase (SOD) / catalase (CAT) activiteit / proteïne carbonylen, vet peroxidase (MDA), gereduceerd (GSH) en geoxideerd glutathion (GSSG), vitaminen (retinol, α-tocopherol) en carotenoïden (zeaxanthine en luteine). Immuun parameters: aangeboren immuun parameters (agglutinatie, lysis, haptoglobine concentraties en nitraatoxide concentraties), cellulaire immuunrespons (phytohemagglutinine (PHA) huidtest), humorale immuunrespons (haemagglutinatie test na injecteren van een antigen, SRBC). Plasma biochemie: alkaline fosfatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT), aspartaat aminotransferase (AST), lactaat dehydrogenase (LHD), creatine fosfokinase (CPK), albumine, totaal proteïne, glucose, cholesterol, triglyceriden, calcium, magnesium, fosfor, creatinine, urea en urinezuur. Hormoon concentraties: geslachtshormonen (testosteron en oestradiol) en thyroidhormonen (thyroxine T4), triiodothyronine (T3)). Transcriptomics: RNA extractie, RT-PCR, high throughput sequencing. Andere metingen: moleculaire geslachtsbepaling bij vogels, acetylcholinesterase activiteit (AChE).

Gebruikers

Andere onderzoekers. Industrie (chemische industrie om studies uit te voeren over de effecten van verontreinigende stoffen bij vogels).

Trefwoorden

Wildlife, Toxicologie, Conservatie, Risicoanalyse, risicobeoordeling

Svardal Hannes

Analyse van de sequencinggegevens van het hele genoom.

Techniek

Sequencing kwaliteitscontrole en -uitlijning. Variantendetectie (enkel nucleotide, SNP, en inbrengen/verwijdering, INDEL, polymorfisme. Kwaliteitsfiltering. Opzetten van geautomatiseerde analysepijpleidingen

Gebruikers

Onderzoekers, overheidsinstanties en bedrijven die genoomsequentiegegevens gebruiken voor alle soorten toepassingen, bijvoorbeeld fundamenteel en toegepast biologisch en medisch onderzoek, met inbegrip van instandhoudingsbiologie, enz.

Trefwoorden

Genomica, Genetische adaptatie, Moleculaire genomica, Computationele biologie, Populatiegenetica, Evolutionaire genetica, Genenstroom

Teuchies Johannes

Onderzoek naar de invloed van verontreiniging op natuurlijke ecosystemen. In vele gevallen in functie van beleid. Analyse van polluenten in water, bodem, sediment of biota, voornamelijk metalen. Bepalen van de biobeschikbaarheid van metalen in deze matrices. Opbouwen van modellen om de risico's van verontreiniging voor het aquatische ecosysteem in kaart te brengen.

Techniek

Analyse metalen in water, bodem, sediment, biota Bepalen van de biobeschikbaarheid van metalen: passieve samplers, AVS-SEM, bodem en sediment karakteristieken Analyse van organotin

Gebruikers

Onderzoekers Beleidsmakers Studiebureaus

Trefwoorden

Milieuverontreinigingen, Milieueffectbeoordeling

Town Raewyn

fysische chemie, elektrochemie, reactiviteit van nanodeeltjes, modellering van dynamische chemische speciatie, biobeschikbaarheid en bioaccumulatie

Techniek

Modellering, elektrochemie, DGT, micro-extractie in vaste fase

Gebruikers

(eco)toxicologen, milieurisicobeoordelaars en regelgevers

Trefwoorden

Reactiviteit van nanodeeltjes, Dynamische chemische speciatie, Biologische beschikbaarheid