De projectwebsite voor SOLIGION komt in de loop van 2021 online. Voor meer informatie contacteer je best de projectmanager Elisabet Van Wymeersch.


SOLIGION: Co-creatie van complementaire vormen van sociale ondersteuning door levensbeschouwelijke en seculiere welvaartstaatsinstellingen

Promotor: Bert De Munck, Co-promotoren: Stijn Oosterlynck, Patrick Loobuyck, Peter Raeymaeckers, Mieke Schrooten

Het project streeft naar betere vormen van samenwerking en complementariteit tussen levensbeschouwelijke organisaties (FBO's) en seculiere welvaartstaatsinstellingen (WSI's) m.b.t. solidariteit. Dit gebeurt door 1° onderzoek naar de interactie tussen FBO's en WSI’s via interdisciplinaire en multi-methode benaderingen en 2° de co-creatie door FBO's én WSI’s van nieuwe vormen van lokale sociale ondersteuning. Deze dienen om 1° zowel de potentie als fricties van FBO's te vatten in relatie tot de politieke standaarden van WSI's en 2° essentialistische en dichotome opvattingen te overstijgen en bestaande vormen van onderhandeling en wederzijdse

aanpassing te begrijpen. Concreet zal het project de praktijken van lokale sociale ondersteuning door FBO’s in vijf steden in kaart brengen (RP1), de interactie tussen FBO's en WSI's vanuit een historische en politiek-filosofische invalshoek onderzoeken (RP2 en RP3) en, via actieonderzoek, nieuwe procedures en werkwijzen creëren gebaseerd op gedeelde inzichten (RP4). Het proces van co-creatie zal in twee met elkaar verbonden werkgroepen plaatsvinden.

Maak kennis met het team

Elisabet Van Wymeersch

Elisabet Van Wymeersch is postdoctorale onderzoeker aan het Urban Studies Institute. Ze heeft een brede interesse in onderzoeksvragen rond stadsontwikkeling, maatschappelijke verandering en sociale rechtvaardigheid.

Voordien was ze projectcoördinator bij Het Pandschap (Gent) en de Onderzoeksgroep Henry van de Velde (Universiteit Antwerpen). Als doctoraal onderzoeker was ze tot juli 2020 verbonden aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling (Universiteit Antwerpen). Ze studeerde af als politicologe aan de Universiteit Gent en behaalde een Master in Bedrijfseconomie: Management van Overheidsorganisaties aan dezelfde universiteit.

In het SOLIGION-project neemt Elisabet de taak van dagelijks manager en coördinator op zich.

Anke De Malsche

Anke De Malsche zal als valorisatiemanager de tweede werkgroep, educatieve pakketten en trainingen, in goede banen leiden. Anke studeerde in 2019 af aan de UGent met een master gender en diversiteit en een master communicatiewetenschappen. Daarnaast heeft ze ook een bachelor Duitse en Nederlandse taal- en letterkunde.

Marjan Moris

Marjan Moris gaat de komende jaren halftijds aan de slag als valorisatiemanager bij SOLIGION. Binnen het tweekoppige team voor valorisatie, neemt Marjan de zorg op zich voor de 'INTERSOL' werkgroep, die zich buigt over de ontwikkeling van een nieuw soort sociale kaart. Daarvoor zal ze ook nauw samenwerken met onderzoekster Margot Lavent, en de brug slaan tussen wetenschap en praktijk. De gedeelde zoektocht naar zinvolle opdelingen en overlappende belangen past helemaal in het interesseveld van deze antropoloog/sociaal geograaf.

Sarah Maes

Sarah Maes studeerde in 2020 af als master sociaal werk aan de Universiteit Antwerpen waarvoor ze een single case study onderzoek deed over een faith-based jeugdorganisatie uit Antwerpen. Binnen het SOLIGION-project zal ze onderzoeken hoe faith-based organisaties (FBO’s) kijken naar solidariteit en hoe ze werken in de dagelijkse praktijk. Het definiëren van faith-based organisaties zal bijdragen tot de ontwikkeling van een nieuw soort sociale kaart. 

Silke De Troyer

Silke De Troyer heeft een master in het sociaal werk. Binnen het project van SOLIGION neemt ze het vierde onderzoekspakket voor haar rekening, waarbinnen vier specifieke problemen omtrent levensbeschouwelijke organisaties (FBO’s) en seculiere welvaartstaatsinstellingen (WSI’s) onderzocht worden. Deze zijn met name: doorverwijzing, subsidiëring, brugfiguren en het kerntaakdebat. Dit zal gebeuren aan de hand van actieonderzoek waarbij dialoog, participatie, interventies, interactie tussen beide soorten organisaties en verandering centraal staan.

Els Minne

Els Minne (°1996) studeerde in 2019 af als master geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, waarvoor ze onderzoek deed naar zorg binnen achttiende-eeuwse broederschappen. Daarna studeerde ze een jaar cultuurmanagement. Binnen het SOLIGION-project neemt ze het geschiedkundig onderdeel voor haar rekening. Ze zal onderzoeken hoe katholieke armoedeorganisaties, de vorming van maatschappelijke assistenten en de welvaartsstaat op elkaar inwerkten tussen 1945 en 2000. 

Joni Van Damme

Joni Van Damme studeerde vorig jaar af als master sociaal werk aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens het schrijven van haar masterthesis over de niet-realisatie van sociale grondrechten groeide de interesse in academisch onderzoek. Binnen het SOLIGION-project zal ze de interactie tussen levensbeschouwelijke welzijnsorganisaties en seculiere welvaartsinstellingen onderzoeken om zo de kansen en uitdagingen in de samenwerking tussen beide organisatietypen te identificeren.